POAM matrisi

POAM matrisi

Poam matrisi

POAM matrisi, kısaltması ile bir şirketin fırsat ve tehditlerinin profili olarak tanımlanabilir.

Unutulmamalıdır ki dış çevre, bir şirketin tehdit ve fırsatlarının bulunabileceği ortamdır. Bu tehditler ve fırsatlar kurumu olumlu veya olumsuz etkileyebilir ve etkisi yüksek, orta ve düşük olabilir.

Bu nedenle POAM matrisi, bir şirketin karşılaşabileceği potansiyel tehditleri ve fırsatları belirlemek ve değerlendirmek için kullanılır. Çünkü başarılı bir stratejik planlama için şirketin faaliyet gösterdiği ortamı anlamak ve analiz etmek önemlidir. Çünkü çevre sürekli değişiyor ve kontrol edilmesi zor.

Her şeyden önce, coğrafi, ekonomik, teknolojik, politik, sosyal ve rekabetçi faktörler, şirketin üzerinde kontrolünün olmadığı dış faktörlerdir. Bu nedenle öncelikle hangi faktörlerin değerlendirileceğini belirlemeli ve ardından bu faktörlerin şirket için bir fırsat mı yoksa tehdit mi oluşturduğunu belirlemelisiniz.

Dış faktörler ve POAM matrisi

Analiz edilecek ana dış faktörler şunlardır:

1. Coğrafi

Başlangıç ​​olarak, şirketin belirli bir mahalde, bölgede, belediyede veya bölgede konumu çok önemli bir stratejik karardır. Çünkü bu, doğal kaynaklara, elverişli bir iklime, belirli topografik koşullara ve pazarlara yakınlığa erişmenizi sağlayacaktır.

Bu nedenle, coğrafi faktörler uygun şekilde kullanılırsa önemli bir fırsat haline gelebilirler.

2. Ekonomik

Öte yandan, bir şirketin dikkate alması gereken ekonomik faktörler, diğerleri arasında gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH), enflasyon oranı, işsizlik oranı, faiz oranı, döviz kuru gibi genel makroekonomik göstergelerdir.

Bu faktörler şirketin performansını olumlu yönde etkileyebilir veya olumsuz yönde davranabilir. Şirketin amaçlarına ulaşılıp ulaşılamaması.

3. Teknolojik

Aynı zamanda, teknolojik yönlerdeki değişiklikler bir şirketi etkileyebilir. Çünkü teknolojideki ilerlemeler firmaların üretim, pazarlama, ulaşım ve iletişim süreçlerinde değişimlere neden olmaktadır.

Bu nedenle, şirket bu büyük gelişmelere yanıt veremezse, bu, performansı için büyük bir tehdit haline gelebilir.

4. Politikacılar

Aynı şekilde, siyasi yönler de Hükümetin tüm yasa ve düzenlemeleriyle ilgilidir. Bu, diğer konuların yanı sıra vergi politikalarını, çalışma düzenlemelerini, teşvik sistemini, uluslararası anlaşmaları içerebilir.

Bu yasa ve yönetmeliklerin tümü, iş hedeflerine ulaşılmasına da yardımcı olabilir veya engelleyebilir.

5. Sosyal

Sosyal faktörler, farklı nüfus gruplarında hüküm süren sağlığın kalitesi, eğitim düzeyi, iş türü, inançlar ve kültür ile ilgilidir. Şirketin başarısı için elverişli veya olası bir tehdit olarak davranmalarını sağlamak.

6. Rekabetçi

Son olarak, rekabet faktörleri doğrudan pazarla ilgilidir, hizmetlerin sağlanması kadar ürünlerin kalitesini ve fiyatını belirleyen rekabet gibi unsurlar da olabilir. Şirkete belirli bir düzeyde farklılaşma veya tam tersini gerçekleştirme fırsatı vererek rekabet büyük bir tehdit haline gelir.

Poam matrisi
POAM matrisi
Dış faktörler

Analiz adımları

Dış faktörlerin analizini yapmak için aşağıdakiler yapılmalıdır:

1. Teşhis

İlk olarak, şirketin dış çevresinde sahip olduğu tüm kaynak ve kapasitelerin teşhisi yapılmalıdır.

2. Bilgi toplama

Daha sonra bilgiler toplanır. Bilgi ikincil ve birincil kaynaklardan elde edilebilir.

Firmanın büyüklüğü çok büyük değilse, inceleme yapılacak alandaki tüm kişilere mülakat, anket gibi araçların uygulanması yeterli olacaktır. Firma büyük ise araştırılacak pazar daha büyük olduğu için örnekleme yöntemi uygulanmalıdır.

3. Tehditleri ve fırsatları belirleyin

Ardından, dış etkenlerden hangilerinin şirketin yararlanabileceği fırsatlar, hangilerinin karşı karşıya kalınması gereken tehditler olarak değerlendirildiği belirlenmelidir.

4. Faktörleri seçin, nitelendirin ve önceliklendirin

Tabii ki analiz edilen faktörlerden en önemlileri seçiliyor ve puanlanıyor. Derecelendirmenin yüksek olması, belirlenen tehdit veya fırsatın önemli olduğu anlamına gelir. Derecelendirme düşükse, fırsat veya tehdit önemli değildir.

5. Etki derecesi

Son olarak, her bir fırsat veya tehdidin şirketi nasıl etkileyeceği belirlenir ve aynı şekilde yüksek, orta veya düşük olması nitelenir.

İzlenecek Poam Matrisi Adımları
POAM matrisi
Takip edilecek adımlar

6. POAM matrisini hazırlayın

Tüm bilgilere sahip olduğunuzda, POAM matrisini oluşturabilirsiniz.

POAM matrisinin oluşturulması

POAM matrisini oluşturmak için şu adımları izleyin:

  • Dört sütunlu bir tablo yapılır. Her bir faktörü ilk sıraya koyar, ikincisi fırsatlar için, üçüncüsü tehditler için ve dördüncüsü etki için.
  • İki, üç ve dördüncü sütunların her ikisi de üç yeni sütuna bölünmelidir. Her sütun, yüksek, orta ve düşük için hak kazanmaya hizmet edecektir.
  • Analiz edilen faktörler ile öncelikle tehdit veya fırsat olarak sınıflandırılırlar. Her tehdit veya fırsat daha sonra puanlanır. Şirket üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi.
  • Son olarak, sonuçlar yorumlanır ve analiz edilir.
poam
POAM matrisi

Sonuç olarak, POAM matrisinin bir şirketin kontrolü dışındaki ve fırsatlara veya tehditlere dönüşebilecek dış faktörleri tanımlamasına izin verdiğini söyleyebiliriz. Bu şekilde, şirket için önemli olan fırsatları güçlendirebilecek stratejiler geliştirebilirsiniz. Tersi durumda, dış etkenler tehdit haline gelirse, etkilerini en aza indirgemek için onlarla daha uygun bir şekilde yüzleşebilmek.

Süreçlere göre yönetim

  • kraljic matrisi
  • Karar matrisi
  • Yetkinlik matrisi