ödeme yükümlülüğü

Ödeme yükümlülüğü, başka bir kişiye (gerçek veya yasal) bir ödeme yapma yükümlülüğüdür. Bu, bir borcun daha önce edinilmiş olduğu gerçeği göz önüne alındığında.

ödeme yükümlülüğü

Başka bir deyişle, ödeme yükümlülüğü, finansman alırken veya kredili satın alırken üstlenilen bir taahhüttür.

Hukuk açısından bu yükümlülük, alacaklı ile borçluyu birleştiren hukuki bağdır. İkincisi, daha sonra taraflar arasında öngörülen sürede ilgili değerlendirmeyi yapmalıdır.

Mutabık kalınan taahhüt yerine getirildiğinde ödeme yükümlülüğünün sona erdiğini belirtmeliyiz.

Vurgulanması gereken bir diğer gerçek de, ödeme yükümlülüğünün genellikle alacaklı lehine finansal giderleri veya faizi bilmesidir. Bu, borçlunun, örneğin bir banka mevduatında veya bir yatırımda, parasının getiri sağlayabildiği süre için muhatabını tazmin etmesi gerektiği gerçeği göz önüne alındığında.

Yasal bir yükümlülüğün bölümleri

Yasal bir zorunlulukta aşağıdaki bölümler ayırt edilebilir:

  • Alacaklı: Bir başkasına borç veya maddi mal teslim eden gerçek veya tüzel kişidir.
  • Borçlu : Alacaklıya borcu olan gerçek veya tüzel kişidir.
  • Amaç: Borçlunun alacaklıya karşı göstermesi gereken ifadır.
  • Sebep: Ödeme yükümlülüğünün, örneğin bir ipotek kredisinden kaynaklanma nedenidir.

Ödeme yükümlülüğü örneği

Ödeme yükümlülüğüne örnek olarak tahvil ihraç edenin taahhüdü verilebilir. 10.000 Euro’luk bir nominal değerin altında ihraç edilen sıfır kuponlu bir tahvil olduğunu düşünelim.

Dolayısıyla, %20 iskonto ile ihraç edilmiş olsaydı (iskonto süresi ile enstrüman aynı ise), ödeme yükümlülüğü (tahvilin nominal değeri olacak) aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:

10.000 = nominal değer * (%1-20)

nominal değer = 10.000 / 0,8 = 12,500 Euro