kurumsal Yönetim

Kurumsal yönetim, bir şirketin işleyişini kontrol etmek ve yönlendirmek için uygulanan bir dizi kural, sistem, süreç ve uygulamadır.

kurumsal Yönetim

Başlangıç ​​olarak, kurumsal yönetimde bir dizi düzenlemenin oluşturulması gerekmektedir. Bu düzenlemeler, esas olarak bir şirketin üst yönetimi, yönetim kurulu ve hissedarları arasında kurulan ilişkileri düzenler. Ayrıca, şirket ile kuruluşun işleyişini destekleyen çıkar grupları arasındaki ilişkileri düzenlerler.

En önemlisi, kurumsal yönetim standartları, şirketin etik konumunu güçlendirmeye ve en iyi kurumsal uygulamaları uygulamaya yardımcı olur.

Kurumsal yönetimin yapısı

Kurumsal yönetimin yapısı bir şirketten diğerine farklılık gösterebilir, genel olarak şu şekilde yapılandırılmıştır:

yatırımcılar Meclisi

Her şeyden önce, hissedarlar kurulu sermayesi şirkete yatırılmış kişi veya kuruluşlardan oluşur. Bu nedenle şirketin yaptığı yatırımların getirilerini ve risklerini analiz eder ve değerlendirirler.

Diğer bir deyişle, hissedarlar toplantısı, yatırımların kontrolünde ve kararında en üst organdır. Çünkü asıl amacı pay sahiplerinin çıkarlarını korumaktır.

Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu

Yönetim kurulu, kendi adına, şirketin sahipleri, yatırımcıları ve harici direktörlerinden oluşur. Temel işlevi izlenecek stratejileri belirlemektir. Ayrıca, önerilen hedeflere ulaşmak için kuruluşun yönlendirme grubunun eylemlerini denetlemekten sorumludur.

Hedeflere ulaşmak için komitelere güvenmenin tavsiye edildiğine dikkat edilmelidir. Finans komitesi, değerlendirme ve ücret komitesi, denetim komitesi ve stratejik planlama komitesi gibi. Denetim komitesinin bir iç ve bir dış denetçisi olmalıdır.

Her şeyden önce, yönetim kurulu bir yıllık faaliyet raporunu hissedarlar toplantısına sunmalı ve şirketin komiteleri veya aracı organları tarafından yürütülen çalışmaları detaylandırmalıdır.

Genel yönetim veya üst düzey yönetim

Benzer şekilde, genel müdürlük, idari görevlerin yürütülmesinden ve şirketin iç kontrol sisteminin doğru uygulanmasından sorumludur. Bir yönetim grubundan, yani bir şirkette en yüksek pozisyonları işgal eden insanlardan oluşur. Başkan ve başkan yardımcısı, müdür ve müdür yardımcısı, müdür ve müdür yardımcısı gibi pozisyonlar olabilir.

Nihayetinde bunlar, tüm şirketin veya onu oluşturan departmanların veya alt bölümlerin genel yönetiminden sorumlu olanlardır. Bu nedenle örgütün amaçlarını belirlemeli, etkili iletişimi teşvik etmeli, çalışanları motive etmeli ve bir iş kültürünü teşvik etmelidirler.

Kurumsal Yönetim Yapısı
kurumsal Yönetim
yapı

Bir şirketin paydaşları nelerdir

Müşteriler, tedarikçiler, alacaklılar ve şirketin verimli çalışmasına yardımcı olan diğer herhangi bir grup, genellikle bir şirket için çıkar grupları olarak kabul edilir.

Çünkü bu grupların desteği, şirketin uzun vadede sürdürülebilirliğini sağlamak için esastır. Kurumsal yönetim, şirket ve menfaat sahipleri arasındaki bu ilişkileri hem şirkete hem de menfaat sahiplerine yeterli faydanın sağlanması amacıyla düzenler.

Kurumsal yönetim ilkeleri

Kurumsal yönetimin dayandığı temel ilkeler şunlardır:

1. Sorumluluk

Açıktır ki, kurumsal yönetim, tüm hissedarların açıkça tanımlanmasına ve her birinin üstlendiği sorumlulukların belirlenmesine olanak tanır. Genel olarak tüm iş yapısını daha büyük bir sorumluluk derecesi ile çalıştıran şey.

2. Bağımsızlık

Ayrıca kurumsal yönetim, kuruluşun her bir üyesi tarafından alınan kararların ve eylemlerin, herhangi bir diğer yönetim kurulu üyesinin görüş veya yargılarından bağımsız, tarafsız ve tamamen bağımsız olarak gerçekleştirilmesini sağlar. Eylemleri ve kararları veren, yolsuzluk süreçlerinden etkilenmez.

3. Şeffaflık

Genel olarak kurumsal yönetimin işleyiş şekli, üyelerinin raporlarını zamanında ve şirketin gerçek durumunu yansıtan doğru verilerle hazırlayıp sunmasını gerektirir. Her şeyden önce, finansal bilgiler söz konusu olduğunda, yöneticiler, şirket kaynaklarının nasıl kullanıldığı ve nereden elde edildiği konusunda hissedarları bilgilendirmekle sorumludur.

4. Eşitlik

Kurumsal yönetimin, şirket içinde sermayelerini riske atan hissedarların her biri için eşit hakları teşvik ettiğini ve desteklediğini anlamak mantıklıdır. Bu haklar, her hissedarın şirketin gün be gün neler olduğu konusunda bilgilendirilmesi gerektiği gerçeğiyle ilişkilidir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri
kurumsal Yönetim
başlangıç

Kurumsal yönetim uygulamasından ne gibi faydalar elde edilir?

İyi kurumsal yönetim uygulamalarının uygulanmasıyla elde edilen faydalar şunlardır:

  • Yatırımcılar veya hissedarlar arasında güveni teşvik eder : Çünkü yöneticilerin veya çoğunluk ortaklarının uygunsuz hareket etme riski azalır. Şirketin performansında hem olağan hem de olağanüstü durumlarda.
  • Tüm yatırımcıların ilişkileri düzelir : Şirketin durumunu bilmek için zamanında ve yeterli bilgi olduğundan.
  • Şirketin karar verme sürecini ve kontrolünü güçlendirir : Bu, şirketi daha üretken ve rekabetçi hale getirir.

Son olarak, şirketin daha iyi çalışmasına ve karar almanın daha çevik ve yeterli bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olduğu için kurumsal yönetim kullanımından her şirketin faydalanabileceğini söyleyebiliriz. Ayrıca idari sürecin daha etkin yürütülmesini sağlar.