Kurumlar vergisi (IS)

Kurumlar vergisi, tüzel kişilerin genellikle bir takvim yılı olan bir hesap döneminde gelir elde ettikten sonra üstlendikleri vergi yükümlülüğüdür. Diğer bir deyişle, bu vergi unsuru şirketlerin ve diğer tüzel kişilerin gelirleri üzerinden alınmaktadır.

Kurumlar vergisi (IS)

Söz konusu kuruluş, gelir elde ettiğini iddia ettiği için bu vergi türü ile ekonomik kapasitesini beyan etmektedir. Bu vergi, Devletin gelirinin önemli bir bölümünü sağlar ve bu nedenle mali panoramada kişisel gelir vergisinin tamamlayıcısı olarak anlaşılabilir.

Kurumlar vergisini kim ödüyor?

Kurumlar vergisi, şirketler, dernekler, gruplar, vakıflar ve kurumlar gibi farklı tüzel kişilerden alınır. Ayrıca, fonlar (örneğin yatırım veya emeklilik fonları) gibi ekonomik gerçeklikte mevcut olan diğer kuruluşlar için de yasal olarak geçerlidir. Kurumlar vergisi, ülkede ikamet eden veya vergi ikametgahı olan kuruluşları da etkiler.

Tabii ki, bu tür vergi, özerk özne statüsünden yararlanan kişiler de dahil olmak üzere limited şirketleri veya şahıs şirketlerini de etkiler.

Kurumlar vergisinin özellikleri

Kurumlar vergisi, kişisel gelir vergisi (IRP) gibi doğrudan, kişisel ve dönemseldir. IRP’den farklı olarak, kurumlar vergisinin vergi oranı orantılıdır. Kâr arttıkça artmaz. Tüm şirketler aynı vergi oranını öderler. Tabii ki, parasal olarak, ne kadar çok fayda elde edilirse, ödenecek miktar o kadar büyük olur.

Öte yandan, kuruluşların ödedikleri vergi miktarını azaltabilecekleri bir dizi teşvik vardır. Bu teşvikler, diğer koşulların yanı sıra sahip oldukları çalışan sayısı, inovasyona yapılan yatırım, çalışan eğitimi, sundukları yıllık ciro düzeyi veya ekonomik faaliyetlerinin süresi ile ilgili bir dizi koşulu yerine getirmeleri durumunda verilmektedir.

Bu nedenle, kurumlar vergisi:

  • Doğrudan: Beyan sahibinin yukarıda belirtilen ekonomik kapasitesinin kanıtı olan doğrudan gelir üzerinden alınan vergiler. Doğrudan ve dolaylı vergiler arasındaki farkı görün.
  • Kişisel: Her bir vergi mükellefinin bireysel koşullarını dikkate almakla ilgilidir.
  • Periyodik: Periyodik olarak ödenir. Vergiye tabi olay süresiz olarak meydana gelir. Vergi dakik veya anlık değildir, ancak kanun koyucuya göre bölünerek (örneğin yıllık olarak) farklı vergi dönemlerinde zaman içinde sürekli olarak ödenir.
  • Orantılı veya sabit: Vergi oranı vergi matrahına bağlı değildir, yani kâr üzerinden ödenen vergilerin yüzdesi, kâr miktarına bakılmaksızın aynıdır.

Gelir tablosunda kurumlar vergisi

Kurumlar vergisi, bir şirketin sonuçlarında iskonto edilen son şeydir:

gelir tablosu

Örnek
Net gelir veya satışlar 100
– Satılan malların doğrudan maliyetleri -elli
brüt marj elli
– Genel, personel ve idari giderler -yirmi
FAVÖK 30
– Amortisman giderleri ve karşılıkları -5
Faiz ve vergi öncesi kazanç (BAIT) veya FVÖK 25
+ Olağanüstü gelir 1
– Olağanüstü harcamalar -2
Olağan kar 24
+ Mali gelir 2
– Finansal giderler -3
Vergi Öncesi Kar (BAT) veya EBT 23
– Kurumlar vergisi 7
YILIN NET KÂRI VEYA SONUCU 16

İspanya’da kurumlar vergisi

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan son değişiklikten sonra aşağıdaki vergi oranlarını buluyoruz:

YÜKÜMLÜLÜKLER KONULAR TÜRLER 2015. 2016
Genel tip %28 %25
Yeni oluşturulan kuruluşlar, daha düşük bir oran ödemedikçe, bu ölçeği pozitif BI ile ilk dönem ve bir sonraki dönem uygulayacaktır. %15 %15
Ciro < 5 milyon € ve personel <25 çalışanı olan kuruluşlar %25 %25
Küçük Ölçekli Şirketler (işletme rakamı < 10 milyon €), genelden farklı bir oranda vergilendirilmedikçe 300.000 €’ya kadar BI parçası %25 %25
Dinlenmek %28 %25
Genel sigorta müşterekleri ve sosyal yardım müşterekleri %25 %25
Karşılıklı garanti şirketleri
Meslek odaları, resmi odalar ve işçi sendikaları
49/2002 sayılı Kanuna uyan kar amacı gütmeyen kuruluşlar
İstihdam teşvik fonları
Kooperatif birlikleri ve konfederasyonları
Kamu hukuku kurumu Puertos del Estado ve Liman Yetkilileri.
Komşu dağların toplulukları ortak elde
Siyasi partiler (Mad. 11 LO 8/2007)
Kooperatif kredi toplulukları ve kırsal tasarruf bankaları işbirlikçi sonuç %28 %25
Ekstra küme sonucu. %30 %30
Mali olarak korunan kooperatifler işbirlikçi sonuç yirmi% yirmi%
Ekstra küme sonucu. %28 %25
Gayrimenkul piyasasında listelenen yatırım şirketleri. (SOCIMI) (Madde 9 Kanun 11/2009) Genellikle %0 %0
19% (1) 19% (1)
49/2002 sayılı Kanuna uyan kar amacı gütmeyen kuruluşlar %10 %10
Kanarya Adaları Özel Bölgesinin Kuruluşları (Madde 43, 19/1994) %4 %4
Sanatta belirtilen belirli koşullarla SICAV. 29.4 Kolektif Yatırım Kuruluşları Hakkındaki 35/2003 Kanununa atıfta bulunan LIS %1 %1
Sanatta belirtilen belirli koşullara sahip finansal yatırım fonları. 28.5.b) TRLİS
Maddesinde belirtilen belirli koşullara sahip gayrimenkul yatırım şirketleri ve fonları. 29.4 LIS
Mortgage Piyasası Düzenleme Fonu
Emeklilik fonları %0 %0
Kredi kuruluşlarının yanı sıra hidrokarbon yataklarının araştırılması, araştırılması ve işletilmesine ve 34/1998 sayılı Kanunda düzenlenen diğer faaliyetlere tahsis edilenler %30 %30

(1) Sermaye katılımı %5’e eşit veya daha fazla olan ortaklara dağıtılan temettüler üzerinden özel vergi ve bu temettüler, ortağın merkezinde muaftır veya %10’dan az oranda vergilendirilir.

Makale Javier Sánchez Galán ve Andrés Sevilla tarafından yazılmıştır.