Çalışan

İşçi, ücret karşılığında fiziksel emek gerçekleştiren bir bireydir. Genellikle endüstriyel ortamlarda çalışır.

Çalışan

Bu terim genellikle daha genel işçi kavramıyla tanımlansa da, kavramsal olarak işçi, bir endüstriyel veya inşaat alanında profesyonel işlevlerini manuel olarak gerçekleştiren kişidir.

Genel olarak, bir işçi profili, fiziksel iş faaliyetlerini yürütmek ve endüstriyel makineleri kullanmakla ilgilidir.

Bu profilin profesyonel konumları esas olarak fabrikalar, tesisler ve binalar, üretken ve endüstriyel tesisler veya kimya endüstrileri olacaktır.

Bu figürün ortaya çıkışı, tarihsel olarak, ilk sanayi devrimi ve onun gerektirdiği sosyoekonomik değişimlerle birlikte modern sanayinin doğuşunda yer almaktadır.

O dönemde şehirlerde ortaya çıkan yeni teknolojik ve endüstriyel sektörlerde çalışan insanlara yeni ve daha büyük bir ihtiyaç ortaya çıkıyor.

Bir işçinin özellikleri

Tanımı dikkate alındığında, her çalışanın profesyonel profilini tanımlayan bazı dikkate değer özellikleri vardır:

  • İşçi terimi bireyleri ifade eder. Başka bir deyişle, tamamen gerçek kişilerdir.
  • Birey tarafından hizmetlerin sunulması yasal bir yaşta ve yasal düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. En yaygın olanı, iş sözleşmelerine tabi olmasıdır.
  • İşlerinin performansı, serbest meslek sahibi bir kişi şeklinde kendi hesabına veya maaşlı bir kişi olarak bir çalışan olarak gerçekleştirilebilir.
  • Yapılan işin karşılığı maaşla ödenir.
  • Genellikle çalışanların maaş derecesi şirketlerde en düşük olanlardan biridir. Yapacağınız işin uzmanlığı ve bunun için gerekli olan eğitim ve nitelik siz yaptıkça artacaktır.
  • Sendikalar gibi emekçi çıkarlarını savunan derneklerin olması sık görülür.

İşçi profiline ideolojik yaklaşım

İşçinin profesyonel profili, belirli ideolojik ve ekonomik açılardan proletaryanınkiyle özdeşleştirilmiştir.

Sosyalizm veya Marksizm gibi teoriler, işçiyi, mülkiyeti kapitalist iktidara ait olan, üretim araçlarını çalıştıran proleter bir işçi olarak tanımladı.

İşçi sınıfı etrafında örgütlenmesi veya gruplaşması, Karl Marx’ın bakış açısını vurgulayan bu tür bir yaklaşımın temel direklerinden biri olarak duruyordu.

Alternatif olarak, kapitalizmin bakış açısından, işçi, seçkin bir azınlığın geri kalanına yönelik bir sömürü sisteminin kurbanı değildir, ancak maaş karşılığında işçi statüsünü özgürce sunar.