Büyüme ve gelişme arasındaki fark

Simon Kuznets adlı bir ekonomist 1934’te gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) geliştirmeden önce bile, ekonomik büyümenin ne olduğu ile kalkınmanın ne olduğu arasındaki fark, dünya çapında çok sayıda ekonomist ile karşı karşıya kaldı.

Büyüme ve gelişme arasındaki fark

Bu anlamda ekonomik büyümeyi ölçmek için en yaygın kullanılan gösterge gayri safi yurtiçi hasıladır (GSYİH). Daha önce bahsedilen Kuzey Amerikalı ekonomist tarafından 1934’te ortaya atılan iyi bilinen endeks, bir ekonominin büyümesini ölçmek için referans olmuştur ve bunun nedeni, söz konusu göstergenin belirli bir süre boyunca tüm ekonominin üretimini periyodik olarak ölçmekten sorumlu olmasıdır. zaman periyodu Belirtilen zaman periyodu.

Böylece GSYİH, bir ekonominin toplam üretimini ölçer ve aynı zamanda bu ölçümleri geçmiş ölçümlerle karşılaştırmaktan sorumludur. Ve bu, bir ekonominin büyümesinin ne olduğunu bilmek için, bir değişim oranı aracılığıyla yapılır. Büyümeyi anlamak, evet, üretimde bir artış veya Kuznets’in GSYİH hesaplaması için gösterdiği formülün uygulanmasıyla toplam üretimin ne olacağı.

Ancak, bir ekonominin büyümesinin, onun geliştiği anlamına gelmediğini, dolayısıyla ekonomik büyüme ile kalkınma arasında açık bir farkın kurulması gerektiğini düşünen birçok iktisatçı olmuştur. Aslında bir ekonominin nasıl kesintisiz büyüyebileceğine dair örnekler veren ve buna rağmen giderek daha yoğun bir eşitsizlik sergileyen birçok iktisatçı olmuştur. Sonuçta o bölgede yaşamı daha da kötüleştiren ve dolayısıyla daha az gelişme gösteren eşitsizlik.

Bu nedenle alanında uzman birçok kişi, ölçümü tamamlayacak ve ayrımı oluşturacak yeni göstergelerin oluşturulmasını talep etmiştir. GSYİH ile kurulan ölçümde göz ardı edilen bu gelişmeyi ölçmemizi sağlayan BM tarafından hazırlanan İnsani Gelişme Endeksi (İGE) gibi göstergeler göz ardı edilmektedir. Ve bunun için, diğer göstergeler, yaşam beklentisi, gelir ve büyüme ile birlikte bize gerçek bir gelişme gösteren diğer değişkenlerle üretimi tamamlar.

Bununla birlikte, bu iki kavram arasındaki farklara bakalım.

Büyüme ve gelişme arasındaki fark

Bu iki kavramı anlamak için öncelikle biz iktisatçıların ekonomik büyüme ile ne demek istediğimizi ve kalkınma ile ne demek istediğimizi görelim.

İlk olarak, ekonomik büyüme, bir bölgenin, genellikle ülkelerin, ekonomisinin üretken kapasitesi ve belirli bir zaman dilimindeki geliri açısından ölçülen yaşam standartlarının olumlu evrimi olarak anlaşılır. Başka bir deyişle, üretimin ve dolayısıyla nüfusun gelirinin zamanla arttığını gösteren GSYİH gibi bir dizi göstergenin olumlu gelişimi.

Öte yandan ve ikincisi, ekonomik kalkınma, bir ülkenin zenginlik üretme yeteneğini ifade eden bir kavramdır. Ancak, bu büyüme, sakinlerin yaşam kalitesine yansıtılmalıdır. Başka bir deyişle, kalkınma, daha yüksek yaşam beklentisi, daha düşük ekonomik eşitsizlik, yoksullukta toplam azalma ve büyümenin hesaba katmadığı başka bir dizi değişkenin olumlu davranışı ile algılanmalıdır.

Bu nedenle, her iki tanımda da görülebileceği gibi, birbiriyle yakından bağlantılı ancak üzerinde durulması gereken açık farklılıklar gösteren iki kavramdan bahsediyoruz.

Sonuç olarak, ekonomik büyümenin kalkınmanın bir parçası olduğunu ancak ekonomik büyümenin tek başına kalkınma olmadığını söyleyebiliriz.

Büyüme ve gelişme

Kalkınma ve büyümeyi ölçmek için göstergeler

Bitirmek için, ekonomik büyümenin evriminin ve bir bölgenin gelişiminin nasıl olduğunu bilmek için küçük bir tavsiye ile bitiriyoruz. Bu anlamda hem bu evrimi tanımamızı hem de ayırt etmemizi sağlayacak göstergeleri sunuyoruz.

Bu nedenle, ekonomik büyümeyi ölçmek için diğerlerinin yanı sıra gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH), işsizlik oranı, kişi başına düşen GSYİH gibi göstergeleri gözlemleyeceğiz.

Öte yandan, ekonomik kalkınmayı ölçmek için, insani gelişme endeksi (İGE), Gini endeksi gibi göstergelerin yanı sıra büyüme göstergelerinin gösterdiği sonuçları tamamlayan diğer endeksler konusunda daha dikkatli olacağız.