Toledopakten

Toledopakten är ett samförstånd mellan de politiska partierna i Spanien, vars syfte är att studera alla problem som påverkar pensionerna och deras hållbarhet. Den skapades 1995 och har företrädare för alla politiska partier och tillåter förslag och debatt om åtgärder för att garantera det offentliga pensionssystemets livskraft.

Toledopakten

Genom Toledopakten är syftet att ge lösningar på de problem som de allmänna pensionerna står inför. Att på så sätt försöka undvika att pensionssystemet hamnar i partipolitiska debatter och att nå överenskommelser genom konsensus.

I ett sammanhang av åldrande befolkning, ökade permitteringar, förtidspensioneringar och arbetslöshet var det nödvändigt att svara på de problem som hotade det allmänna pensionssystemet. Svaret fanns i Toledopakten, som innehöll totalt femton rekommendationer.

Innehållet i Toledopakten

Bland de mest relevanta egenskaperna hos Toledopakten är:

 • Det måste finnas en åtskillnad mellan finansieringskällorna, så att avgiftsbaserade pensioner finansieras genom avgifter till arbetstagarnas sociala trygghet. Tvärtom kommer andra tjänster, såsom hälsa, att betalas genom de allmänna statsbudgetarna.
 • Skapandet av reservfonden för social trygghet, även känd som "pensionskassa". I situationer med ekonomiskt välstånd kommer alltså överskott att sparas. På så sätt, när ekonomin går igenom ogynnsamma skeden, kan pensionerna upprätthållas utan att avgifterna behöver höjas och bidragssänkningar undviks.
 • Pensionsåldern fastställdes till 65 år. Den som vill fortsätta arbeta kan dock förlänga sitt arbetsliv.
 • För att förhindra att pensionärer tappar köpkraft kommer pensionerna att kopplas till utvecklingen av konsumentprisindex (KPI).
 • Införande av ny teknik och ge information till medborgarna om deras rättigheter och skyldigheter gentemot social trygghet.
 • Bekämpa bedrägerier, bekämpa den svarta ekonomin. För detta ska arbetarna utföra arbetet frivilligt, som anställd och med ett beroendeförhållande till arbetsgivaren eller arbetsgivaren.
 • Pensionärer får en förmån som är proportionell mot antalet avgiftsår.
 • Främja bland medborgarna andra sparformer som kompletterar det allmänna pensionssystemet.
 • Änkepensionen och barnpensionen syftar till att täcka behoven hos en person som har förlorat familjemedlemmar, därför måste man arbeta för att förbättra dem.
 • Ha ett effektivt system för insamling och förvaltning av pensioner.
 • Förekomsten av två regimer inom social trygghet. Det kommer alltså att finnas en regim för anställda arbetare och en annan för egenföretagare.
 • Skapandet av en kommission med ansvar för att analysera och diskutera problem relaterade till det allmänna pensionssystemet.