Syftet med försäkringen

Försäkringens syfte är vad försäkringen syftar till att täcka. Det är med andra ord vad försäkringsgivaren planerar att ersätta med ersättning vid en eventuell skada.

Syftet med försäkringen

Försäkringens föremål är med andra ord den del som syftar till att skydda, och dess karaktär varierar beroende på vilken typ av försäkring vi avser.

Det är viktigt att identifiera föremålet för försäkringen eftersom den ersättning som försäkringsgivaren åtar sig i avtalet vid skadefall kommer att bero på det. En bostad har alltså till exempel inte samma återanskaffningsvärde som en bil.

Likaså vid fastställandet av föremålet för försäkringen är det tydligt vilka undantagen är. Om det till exempel är en brandförsäkring som skyddar en bostad, tar denna inte hänsyn till den skada som den försäkrade kan drabba sin hälsa på grund av samma skadeanmälan.

Ett annat sätt att förstå syftet med försäkringen är som ersättning för den ekonomiska skada som en viss händelse orsakat. Detta inom ramen för ett avtal som tecknats mellan försäkringsgivaren och dess klient.

Syftet med försäkringen är så viktigt för försäkringsmarknaden att olika kategorier uppstår utifrån det, särskilt de två huvudsakliga, personförsäkring och egendomsförsäkring. De senare är till exempel försäkrade för lös eller fast egendom som eventuellt kan lida skada.

Exempel på försäkringsobjekt

Några exempel på försäkringsobjekt är:

  • Vid personförsäkring är det individen själv. Därmed omfattas de olika omständigheter som kan påverka det såsom en olycka, sjukdom eller arbetslöshet.
  • Vid fastighetsförsäkring är, som nämnts ovan, skyddsobjektet en tillgång. Till exempel i fordonsförsäkring skulle det vara bilen, medan det i hemförsäkring skulle vara hemmet.
  • För en ansvarsförsäkring skulle föremålet för försäkringen motsvara följderna av vårdslöshet. Det kan till exempel vara en yrkesförsäkring som täcker mot misslyckanden i utförandet av ett arbete. Dessa misstag kan leda till en eventuell rättegång mot arbetstagaren.