Social kostnad

Den sociala kostnaden, eller den sociala kostnaden, är summan av alternativkostnaden för de resurser som används av ett företag eller staten för att producera en vara, såväl som de externa kostnaderna för samhället som producerar denna vara.

Social kostnad

Den sociala kostnaden avser därför den kostnad som samhället måste stå inför för att driva företagen.

Med hänsyn till teorin om rationellt val utgår man från att individer, när de fattar ett beslut, endast tar hänsyn till de kostnader de bär. På så sätt att inte ta hänsyn till de kostnader som nämnda val kan generera i samhället. Dessa härledda kostnader är så kallade "sociala kostnader".

Den sociala kostnaden behöver inte alltid matcha den privata kostnaden. Föroreningar är en samhällskostnad som skiljer sig från den privata kostnaden.

Begreppet är ett flitigt använt begrepp inom makroekonomi.

Hur produceras en social kostnad?

Den sociala kostnaden produceras genom produktion av ekonomisk aktivitet. I denna mening uppstår det när, när man utvecklar en ekonomisk verksamhet, det finns effekter på samhället. Effekter som kallas "externiteter". När en ekonomisk aktivitet genomförs kan den därför ha positiva eller negativa externa effekter.

När det finns en negativ externitet är de sociala kostnaderna större än de privata kostnaderna. På så sätt, när en ekonomisk verksamhet producerar föroreningar, kan kostnaden för nämnda förorening för samhället vara högre än den privata kostnad som uppstår för affärsmannen som med sin exploatering förorenar marken.

Å andra sidan, när vi hänvisar till en positiv externitet, som förekommer inom utbildning, talar vi om en högre privat kostnad, samt bättre och lägre sociala kostnader. I det här fallet talar vi om social förmån.

När en positiv externitet uppstår kan vi säga att det ibland finns en social nytta som är högre än den privata nyttan.

Typer av sociala kostnader

Sociala kostnader kan mätas på två sätt. I denna mening talar vi om ett ekonomiskt mått å ena sidan. Mätning vars mål är att monetärt beräkna den sociala kostnaden för en given produktion. På samma sätt har vi å andra sidan mätning i den ekonomiska politiken. Detta är ett mer subjektivt mått.

Därför talar vi om följande typer av sociala kostnader:

  • Social kostnad ur ekonomisk utvärderingssynpunkt : Den erhålls genom att multiplicera de resurser som används med deras respektive sociala priser; eller vad som kallas skuggpriser.
  • Samhällskostnad ur ekonomisk politiks synvinkel : Det är ett mer subjektivt mått. Det avser den välfärdsvinst som uppstår i samhället när en åtgärd vidtas och inte alternativet.

Vi kan alltså säga att vi talar om samma samhällskostnad, men om två olika mått.

Exempel på social kostnad

När en person köper en bil skulle den sociala kostnaden för bilen vara de gaser som den släpper ut utomlands, såväl som de effekter som dessa gaser har på befolkningens hälsa. Vi kallar detta social kostnad, eftersom det har en indirekt framtida kostnad för samhället. I det här fallet talar vi om en negativ externitet, så de sociala kostnaderna är högre.

En annan social kostnad kan vara utbildning. Utbildning medför en privat kostnad för staten, men otaliga sociala kostnader (sociala förmåner) för befolkningen. I det här fallet talar vi om en positiv externalitet, så den privata kostnaden är högre än den sociala kostnaden.

Vi kan också ge exemplet på en produktiv verksamhet där olja produceras. Den sociala kostnaden för landet skulle alltså vara mängden andra varor som upphör att produceras på grund av användningen av resurser för att producera olja, samt den förorening som denna verksamhet producerar.