Skuldinstrument

Skuldinstrument är finansieringsverktyg genom vilka en enhet som ger ut dem skaffar medel, i utbyte mot en återbetalning under en viss period och en tidigare överenskommen lönsamhet.

Skuldinstrument

Skuldinstrument är en serie verktyg genom vilka ett företag, organ eller institution skaffar finansiering. För att göra detta emitterar företaget ett skuldinstrument som en köpare förvärvar och tillhandahåller därmed finansiering till företaget. Som vederlag åtar sig företaget, eftersom det är en finansiell förpliktelse, att återbetala det utlånade beloppet under en given period. För detta avtalas också en lönsamhet, som utbetalas till innehavaren av skulden som prestation för förmånen.

De mest populära skuldinstrumenten är obligationer, växlar eller skuldebrev. Samtliga handlas på de finansiella marknaderna. På så sätt kan dess ägande växla beroende på köparnas prestationer.

Typer av skuldinstrument

Beroende på det emitterande företagets behov kan skulden delas in i många typer. Dessa räntor bestäms baserat på skuldinstrumentets löptid fram till dess förfallodag, betalningssystemet eller dess preferens, bland annat.

Beroende på titelns löptid kommer vi att klassificera skuldinstrumentet i:

  • Kortfristiga skuldinstrument : Dessa är skuldinstrument som är emitterade med en löptid på 12 månader eller mindre. Det vill säga instrument som har en löptid på ett år eller mindre. De vanligaste är växlar och skuldebrev. Beroende på om det är ett företag eller en stat blir det ett skuldebrev respektive växel.
  • Långfristiga skuldinstrument : Dessa är skuldinstrument som är emitterade med en löptid på mer än 12 månader. Det vill säga att de har en löptid på ett år eller mer. Det vanligaste är obligationer. Oavsett om de är företag eller inte så kallas obligationer för obligationer om de avser företagsskulder och offentliga skulder. Det vill säga, om de är företagsskulder är de företagsobligationer, och om de är offentliga skulder, utgivna av en regering, är de statsobligationer.

Dessutom kan vart och ett av dessa skuldinstrument ha andra icke-exklusiva klassificeringar. Till exempel ett kortfristigt nollkupongslån (endast en slutbetalning görs, inga periodiska kuponger).

Exempel på skuldemission

Anta att ett företag behöver 1 000 000 $ för att köpa en ny fabrik. Du vill också diversifiera din skuld med olika fordringsägare genom att ge ut företagsobligationer på finansmarknaderna. På så sätt beslutar företaget att ge ut 1 000 obligationer på 1 000 $ vardera.

Bolaget anser sig kunna betala tillbaka skulden, beroende på vilka obligationer som finns på marknaden, med 3% avkastning. På samma sätt anser företaget också att det vill betala tillbaka skulden med en löptid på 5 år.

På så sätt skulle operationen se ut så här:

  • Angivet belopp: 1 000 000 $
  • Antal obligationer: 1 000
  • Bonusbelopp: $1 000
  • Årlig ränta: 3 %

Om företaget lyckas placera all skuld kommer det att få finansiering för att bygga den nya infrastrukturen. Du måste dock under 5 år betala räntan på det utlånade beloppet, såväl som det nominella beloppet på obligationen, när skuldinstrumentet förfaller.