Riskkarta

Riskkartan är ett verktyg som speglar verksamhetens nuvarande situation, samt den ekonomiska, politiska och sociala situation som omger den. På så sätt identifierar vi vilka aspekter som kan påverka vår verksamhet och hur man löser dem.

Riskkarta

Riskkartor är förebyggande verktyg. Dessa kartor försöker lokalisera ett företags situation, med hänsyn till variabler som den ekonomiska, politiska och sociala situationen som omger företaget. På detta sätt är avsikten med kartan att identifiera vilka negativa aspekter som kan påverka företagets ekonomiska aktivitet, vilket gör att vi kan förutse nuvarande och framtida scenarier.

Riskkartor är flitigt använda verktyg i näringslivet. På så sätt kan företaget känna till riskerna och anta förebyggande metoder för att begränsa effekterna.

Vad är en riskkarta till för?

Huvudsyftet med en riskkarta är att syntetisera all information relaterad till de osäkerheter som företaget står inför. På så sätt kan vi gå vidare till utvecklingen av strategier som syftar till att skingra dessa källor till osäkerhet. Metodiken består av förmågan att utveckla strategier som kan mildra eventuella nuvarande och framtida skador, samt exponering.

En riskkarta är ett mycket användbart verktyg för företagsledning. Riskkartor gör det möjligt att känna till de risker som ett företag kan möta, både i nuet och i framtiden. Med hänsyn till en rad faktorer, såsom den politiska, ekonomiska och sociala situationen, kan vi förutse problemet och anta förebyggande metoder som försöker begränsa de eventuella negativa effekter som dessa kan släppa lös.

Bland målen med att göra en riskkarta är följande:

 • Kvantifiera sannolikheten för att en risk ska inträffa.
 • Mät den potentiella skadan av varje risk.
 • Känna till företagets miljö.
 • Öka säkerheten för enheten.
 • Vet vilka risker som kan hota företaget.
 • Kvantifiera riskerna som företaget står inför.
 • Vet vilka misstag som kan skada företaget.
 • Garantera företagets nuvarande och framtida hållbarhet.

Riskkartan tjänar bland annat till att känna till alla aspekter som beskrivs ovan, samt oändliga verktyg som gör att vi kan lära känna ett företag på djupet.

Hur görs en riskkarta?

Även om det kan verka som en enkel uppgift, är det en ganska omfattande process att ta fram en riskkarta. Detta kräver dessutom stor kunskap om företaget och dess omgivning, samt affärsstrategi. I företaget, slutligen, finns det få personer som känner företaget mycket väl, liksom dess omgivning, så en fullständig bedömning av riskerna är svår.

Men med nödvändig utbildning är det möjligt att göra en riskkarta. För att göra detta måste vi följa en rad steg som gör att vi kan genomföra det, samt genomföra det på ett objektivt och användbart sätt för företagets strategi.

Att utföra en riskkarta är en uppgift som kan sammanfattas i följande steg:

 • Definiera och identifiera risker : På så sätt måste vi först och främst reflektera över organisationen, verksamheten, uppgifterna, samt de kritiska processer som företaget har. På så sätt, genom att syntetisera informationen, kommer vi att kunna utvärdera de sårbarheter som företaget har som interna svagheter. Vi måste mäta alla faktorer mycket i detalj, såväl som alla faktorer som kan påverka var och en av dem, vilket minskar företagets kapacitet i nuet och i framtiden.
 • Kvantifiera och kvalificera riskerna : Denna utvärdering måste göras tillsammans med en mycket strikt och kritisk analys. Kom ihåg att målet är att kontrollera alla möjliga risker. Därför kan vi, om vi känner till företagets exponering, samt den objektiva och subjektiva sannolikheten för att en risk inträffar, klassificera dem och prioritera dem som intresserar oss mest, beroende på vad vi anser vara det viktigaste inom företagets policy.
 • Bedöma och prioritera risker : Med dessa utvärderingar och analyser kommer vi att kunna erhålla de första indikatorerna för att kvalificera och kvantifiera risker. Dessa är de potentiella förlusterna, som vi kommer att basera på historiska serier som tillåter oss att göra en uppskattning. Samt KRI (Key Risk Indicator). På så sätt kommer vi att kunna erhålla indikatorer som på ett visst sätt gör att vi kan bedöma risker mer objektivt, samt att prioritera dem.
 • Fyll i prioriteringsmatrisen : När vi har alla risker identifierade och mätta, är nästa sak som återstår prioriteringen av dem. För att göra detta, baserat på sannolikhet och potentiell skada, kan vi klassificera dem, prioritera de som kräver mer omedelbara åtgärder, såväl som de som utgör den mest potentiella skadan. För deras klassificering kommer vi att klassificera dem i en matris av färgade celler som mäter, i rött, om risken är hög; i gult, om vi talar om medelrisk; i grönt, om risken är låg.
 • Antagande av strategier : När alla risker har identifierats, såväl som deras prioritering, går vi vidare till strategin. Med andra ord, vi definierar möjliga strategier för att mildra de potentiella negativa effekter som dessa risker kan orsaka i vårt företag.