Obligationsinnehavare

Obligationsinnehavaren är den person eller enhet som är i besittning av räntebärande värdepapper utgivna av ett företag eller stat, som utgör en del av dess borgenärer.

Obligationsinnehavare

Räntebärande värdepapper är finansiella tillgångar som representerar skuldförbindelser för sin emittent, obligationer eller åtaganden som företag eller stater ger ut för att finansiera sig själva.

Obligationsinnehavarens rättigheter

Obligationsinnehavaren förvärvar följande rättigheter vid köp eller teckning av obligationer eller skuldförbindelser.

  • Debitera den avtalade räntan på titelns nominella värde.
  • Ta emot pengarna som lånats ut till företaget i överenskomna avbetalningar och villkor.

Du kan behålla dessa rättigheter så länge du har värdepapperen i din besittning, det vill säga så länge du inte säljer dem, och trots att företaget har gått i konkurs.

Till skillnad från aktieägarna, som är delägare, äger obligationsinnehavaren inte det skuldemitterande företaget bara för att han äger dess obligationer eller förpliktelser. Därför förvärvar den inte de politiska rättigheter som är förknippade med att vara aktieägare.

Dessutom är obligationsinnehavaren bland de första platserna i prioritetsordningen för betalningar vid likvidation av det företag som utfärdar skulden, utom när det gäller förlagslån. Beroende på kreditkvaliteten på skulden som innehas av obligationsinnehavaren kommer den att inta en mer gynnsam eller mindre plats på nämnda skala.

Obligationsinnehavaren kan förvärva värdepapperen i de nyemissioner som emitteras på primärmarknaderna eller genom handel på sekundärmarknaderna, organiserad eller oorganiserad (OTC).

Obligationsägarsyndikat

Obligationsägarna är grupperade i en fackförening som utser en kommissionär som är ordförande för den och som ansvarar för att tillvarata medlemmarnas intressen. Dess funktion är att fungera som en samtalspartner mellan obligationsinnehavarna och det emitterande bolaget för att nå gynnsamma överenskommelser för båda parter.

Den är med nödvändighet lagstadgad i varje emission och varje tecknare av bolagets skuld måste vara en del av den, enligt lagen om kapitalbolag.

Dess verksamhet är föremål för förbundets interna bestämmelser och dessa är i sin tur föremål för vad som fastställs i stadgarna för obligationsemissionshandlingen.

Förbundet har en analog till bolagsstämman, obligationsägarnas bolagsstämma. Församlingen är det beslutande organet i frågor som berör obligationsägarnas gemensamma intressen.

Förbundet föds med registreringen av emissionshandlingen och upplöses med amortering av alla förpliktelser.