Mål för hållbar utveckling (SDG)

The Sustainable Development Goals eller World Goals, även kända som SDGs, är åtaganden som medlemsländerna har gått med på sedan 2015. Historiskt sett godkändes de enhälligt vid FN:s toppmöte för de 193 FN-medlemsstaterna.

Mål för hållbar utveckling (SDG)

De ingår i en deklaration, med totalt 17 mål och 169 mål.

Mål för hållbar utveckling (SDG)

De är inriktade på att utrota fattigdom, optimera användningen av naturresurser, social ojämlikhet; såväl som livskvaliteten och förväntningarna över hela världen.

Frågorna den tar upp är bland annat sysselsättning, utbildning, hälsovård, ren energi, respekt för biologisk mångfald.

Målen höjdes med hänsyn till att förändringar som görs inom ett område kommer att få effekter på ett annat.

17 SDG-mål

Vart och ett av målen listas nedan.

 1. Slut på fattigdom: Upphöjt för att tillgodose hela befolkningens grundläggande behov.
 2. Zero Hunger: Främja livsmedelssäkerhet och hållbart jordbruk.
 3. Hälsa och välmående: Med initiativ för ett hälsosamt liv.
 4. Kvalitetsutbildning: Effektiva möjligheter för alla att få tillgång till lärande.
 5. Jämställdhet: Främja politik som undviker ojämlikhet mellan män och kvinnor.
 6. Rent vatten och sanitet: Tillgång till dricksvatten för alla.
 7. Prisvärd och ren energi: Att göra hållbar energi tillgänglig för alla.
 8. Anständigt arbete och ekonomisk tillväxt: Utjämna produktiva möjligheter för alla.
 9. Industri, innovation och infrastruktur: Stöd inkluderande industrialisering.
 10. Minska ojämlikheter: Minska skillnaderna mellan länder.
 11. Hållbara städer och samhällen: Underbyggande av inkluderande samhällen.
 12. Ansvarsfull produktion och konsumtion: Säkerställa hållbar produktionsprocess och efterfrågan.
 13. Klimatåtgärder : Genomför åtgärder för att bekämpa klimatförändringar.
 14. Undervattensliv: Säkerställa en ansvarsfull användning av hållbara marina resurser.
 15. Terrestra ekosystemliv: Återställande av markförstöring och förhindrande av förlust av biologisk mångfald.
 16. Fred, rättvisa och starka institutioner: Främja fred genom att erkänna varje individs rättigheter.
 17. Allianser för att uppnå målen: Stödja samarbeten mellan länder för att uppnå hållbar utveckling.

Konsekvenserna av målen för hållbar utveckling

Dessa mål representerar en betydande insats för att öka allmänhetens medvetenhet, med stöd av användning av teknik, kunskap, ekonomiska resurser etc. Samt upprättande av en agenda och indikatorer som gör det möjligt att övervaka resultaten.

Det som driver samverkan så att målen kan nås är engagemanget från civilsamhället, staten och den privata sektorn.

En internationell institution som samarbetar för att nå målen är Världshälsoorganisationen (WHO), i alla frågor som rör hälsa. Dess omfattning stöds av följande åtgärder:

 • Stöd till regeringar i utvecklingen av hälsopolitik och planer, samt för att minska ojämlikheter.
 • Hjälper till att samarbeta med partnerländer i enlighet med nationella prioriteringar.
 • Den sammanställer och sprider information om hälsa så att länder kan planera sina utgifter och följa deras framsteg i dessa frågor.

Tillämpning av SDG

Det finns en applikation som heter " SDG in Action " som kan laddas ner till en mobil enhet så att civilsamhället kan delta och bidra till att uppnå dessa mål. Denna applikation låter varje person föreslå sina egna åtgärder och till och med bjuda in andra att gå med i dessa initiativ.