LTRO

LTRO är förkortningen för långfristiga refinansieringsoperationer som, översatt till spanska, betyder långfristiga refinansieringstransaktioner. Som initialerna indikerar är LTRO en finansieringsmetod som kännetecknas av att centralbanker lånar ut pengar till andra finansiella enheter till mycket låga räntor.

LTRO

Vi talar om långfristig refinansiering eftersom centralbanken i grund och botten finansierar (eller refinansierar, om det är för andra eller efterföljande gången) motsvarande finansinstitut och denna finansiering kommer att behöva återlämnas till centralbanken på lång sikt (det vill säga mer än 1 år). LTRO-metoder användes i stor utsträckning av Europeiska centralbanken under den ekonomisk-finansiella krisen som började 2008.

LTRO Motivation Varför skapades LTRO-programmet?

Finansieringen som erbjuds av LTRO-programmet är en av de lösningar som centralbanker har inför en ekonomisk lågkonjunktur. En ekonomisk kris kan orsaka kollaps av det finansiella systemet i en stat, om bankerna i det landet är mycket överlappande. Om detta händer kommer bankerna att ha stora svårigheter att finansiera sig på marknaden, eftersom de kommer att kräva mycket höga räntor (på grund av den osäkerhet det skapar). Detta kan leda till att banker inte har kapacitet att överföra krediter till privata agenter (det vill säga de kan inte bevilja lån) och vissa kan till och med misslyckas.

För att undvika denna situation lånar centralbanker, genom ett LTRO-program, ut pengar till banker till en låg ränta; mindre än vad de kunde få på marknaden. På så sätt kan finansinstitut nu bevilja lån till andra privata aktörer och undvika kollapsen av det finansiella systemet.

LTRO är inte den enda metod som centralbanker har för att bekämpa lågkonjunkturer. Ett annat mycket vanligt program är köp av offentliga skulder. Skillnaden med LTRO är att vid köp av offentliga skulder förvärvar centralbanken landets skulder direkt, medan den i LTRO lånar ut pengarna till finansiella enheter så att de kan omfördela dem mellan samhället.

Kritik mot LTRO

LTRO-program har inte varit utan kritik. Som vi nyss har nämnt är huvudsyftet med detta program för finansinstitut att bevilja lån till privata agenter tack vare den lågräntefinansiering som beviljas av centralbanken. Det som dock har kritiserats är att många finansinstitut skaffar denna finansiering till låg ränta, men sedan inte beviljar lån till privata ombud. På så sätt utnyttjar de centralbanksfinansiering för att få billiga pengar, utan att dela ut dem senare.

En av de lösningar som föreslås är att tillgången till denna finansiering är villkorad av efterföljande beviljande av lån. Med andra ord, tvinga en finansiell institution att återbetala det belopp som erhållits om det finansieras genom ett LTRO-program och inte beviljar lån.