Internationella arbetsorganisationen (ILO)

Internationella arbetsorganisationen (ILO) är ett beroende organ inom FN (FN). Det handlar om frågor som rör arbete och arbetsrelationer. Det uppstod 1919, som en konsekvens av Versaillesfördraget och med syftet att främja anständigt arbete.

Internationella arbetsorganisationen (ILO)

Genom att sammanföra arbetare, regeringar och arbetsgivare, upprättar ILO arbetsbestämmelser för anständig sysselsättning. ILO:s filosofi utgår alltså från att med anständiga jobb kommer ekonomiskt välstånd och social fred att uppnås.

Huvudmål för Internationella arbetsorganisationen (ILO)

De viktigaste målen som ILO har satt upp för sig själv omfattar fyra åtgärdsområden:

  • Främja respekt för arbetslagar och arbetstagares rättigheter.
  • Kämpa för anständiga löner för arbetare.
  • Ökat socialt skydd för arbetare.
  • Främja dialog och förhandlingar mellan regeringar, arbetsgivare och arbetstagare.

För att försöka uppnå dessa mål upprättar ILO arbetsbestämmelser, utvecklar program på internationell nivå, i syfte att stärka grundläggande rättigheter och sociala villkor och arbetsvillkor, samt främjar tekniskt samarbete i arbetsrättsliga frågor på internationell nivå.

Hur ILO fungerar

ILO definieras som en trepartsorganisation, eftersom den inkluderar arbetsgivare, medlemsländernas regeringar och arbetstagare. Dess funktion är att stödja dialogen mellan arbetsgivare och fack om social och ekonomisk politik.

ILO:s interna struktur är följande:

  • International Labour Conference : Förutom att vara det organ som beslutar om arbetslagstiftning, kommer det också att fungera som ett organ för debatt om sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor. Den hanterar också godkännandet av ILO:s budget.
  • Styrelse : Har den verkställande makten. Den driver med andra ord ILO:s program och tar hand om organisationens budgetaspekter.
  • International Labour Office : Det är tillsynsorganet. Den ansvarar för styrelsens kontrollfunktioner.

Det bör noteras att det arbete som utförs av styrelsen kommer att rådgöras av kommissioner som har experter från arbetsgivare, regeringar och fackliga organisationer.

Å andra sidan hålls möten mellan ILO:s medlemsländer då och då för att ta upp de viktigaste arbets- och sociala frågorna.

Vilka är ILO:s verksamhetsområden?

För att ILO:s internationella standarder ska träda i kraft finns det ett system för övervakning och kontroll. ILO ser med andra ord till att undertecknade konventioner efterlevs.

För detta följer organisationen regelbundet upp hur avtalen tillämpas och anger på vilka områden det kan förbättras. Vidare kan ILO ge råd till medlemsländerna.

Utvecklingssamarbete är ett annat av ILO:s viktigaste verksamhetsområde. För detta ändamål främjar ILO program som är engagerade i anständig sysselsättning. I dessa efterfrågas engagemang från arbetsgivare, regeringar och arbetstagare, för att kunna engagera sig.

Kort sagt handlar det om att genomföra en politik som möjliggör hållbar utveckling och som samtidigt leder till anständigt arbete.

ILO:s program och budget

ILO:s program och budget måste godkännas av International Labour Conference vartannat år.

Programmet och budgeten anger alltså de mål som ska uppnås om två år, de resurser som kommer att avsättas för att uppnå dem, samtidigt som de utgifter som anses relevanta godkänns.

Men var får ILO finansiering?

Främst på tre sätt:

  • Genom de proportionella bidragen från de länder som utgör den.
  • Genom frivilliga bidrag från huvudpartnerna.
  • Bidrag från offentliga organ, finansiella institutioner och organ som är beroende av FN.