Försäljningskostnad

Kostnad för försäljning är det direkta värdet av att ha tillverkat en marknadsförd produkt eller tjänst under en given period.

Försäljningskostnad

Det är mycket viktigt att betona villkoret för direkt värde i konceptet, eftersom endast de som direkt påverkar processen att erhålla varan eller tjänsten som ska säljas beaktas.

Kostnad för försäljning i bokföring

Det används för att under en given period bestämma det belopp som är tänkt att sälja en produkt eller tjänst för företaget och därmed kunna fastställa vilken nivå av inkomst eller försäljning som är nödvändig för att kunna lindra dem.

Det är också användbart för att analysera vilken process som är inblandad i produkten eller tjänsten som medför mer kostnader än andra, och därmed kunna sätta ett försäljningspris. Generellt är det utgifter som vi inte helt kan undvika, eftersom vissa är proportionella mot försäljningsnivån. Flera av dem kan vara:

  • Lagring.
  • Tillbehör
  • Råvaror som används.
  • Arbetskraft.

Beroende på företagets verksamhet kommer alltså denna kostnad att bestå av olika typer av utgifter, där det mest återkommande exemplet för att differentiera dessa utgifter skulle vara att jämföra ursprunget till kostnaden för försäljningen av en stormarknad och ett företag som säljer tjänster över internet.

Formel för kostnad för försäljning

För det första är det nödvändigt att skilja mellan två typer av företag, dels de som förvärvar varor och dels de som tillverkar sina egna lager.

Med hänsyn till ovanstående kommer formeln för kostnaden för försäljning av ett företag under en given period att vara:

Kostnad för försäljning

Företag relaterade till tjänstesektorn har inte beaktats, eftersom sättet att beräkna kostnaden i dessa varierar beroende på företagets specifika verksamhet. Det är stor skillnad mellan att beräkna kostnaden för försäljning av ett mjukvaruföretag och ett annat inom till exempel besöksnäringen.

Sammanfattningsvis är kalkylen inte lika metodisk i den här typen av företag jämfört med ett som säljer varor eller färdiga produkter.

Slutligen bör det noteras att för att tilldela ett värde till både initiala och färdiga produkter som ska säljas kan vi på redovisningsnivå värdera dem med olika metoder. Dessa metoder är nära kopplade till intern redovisning. De mest använda är FIFO-metoden (från engelska först in, först ut , som översatt till spanska skulle vara "först in, först ut"), PMP (Average Weighted Price) och LIFO (från engelska sist In, först ut , som översatts skulle vara "sist in, först ut").