Eurosystemet

Eurosystemet är en organisation som bildas av Europeiska centralbanken (ECB) och av de nationella centralbankerna i de medlemsstater i Europeiska unionen som har antagit euron som sin gemensamma valuta.

Eurosystemet

Egentligen agerar Eurosystemet som en "virtuell" enhet eftersom det saknar juridisk person och dess styrande organ är Europeiska centralbankens.

I princip är det ECBS som strävar efter att bli EU:s monetära myndighet. Men när det kommer till en gemensam penningpolitik kan det bara påverka de länder som har gått med i euron. Av denna anledning skapades Eurosystemets övergångsperiod tills alla EU-länder beslutar att växla sin nationella valuta mot euron.

När det gäller Europeiska centralbanken är den ansvarig för EU:s penningpolitik och har sin egen juridiska person. När det gäller de nationella centralbankerna har de också sin egen juridiska person och utför oberoende funktioner utöver att uppfylla Eurosystemets mål.

Skillnaden mellan Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och Eurosystemet måste förtydligas. Båda omfattar Europeiska centralbanken, men å ena sidan inkluderar ECBS både nationella centralbanker som har antagit euron som en gemensam valuta och de som inte har gjort det. Medan Eurosystemet endast inkluderar centralbankerna i de medlemsländer som har infört euron som sin gemensamma valuta. I denna mening skulle Eurosystemet vara en undergrupp till Europeiska centralbankssystemet.

Eurosystemets funktioner

I fördraget om Europeiska unionen (TEU) diskuteras ECBS mål. Huvudfunktionen är att upprätthålla prisstabiliteten i euroområdet. Det vill säga att kontrollera inflationen och därmed skydda eurons värde. Dessutom inrättas funktioner för att stödja unionens allmänna politik.

I praktiken är det Eurosystemet som utför alla dessa funktioner. TEU hänvisar till ECBS eftersom det från början förväntades att alla länder skulle införliva eurovalutan. Denna situation har dock inte inträffat ännu och de funktioner som för närvarande utförs av Eurosystemet är följande:

 • Definition och genomförande av den gemensamma penningpolitiken.
 • Genomföra valutatransaktioner i enlighet med fastställd valutapolitik.
 • Hantering av officiella reserver i utländsk valuta i länderna i euroområdet.
 • Utgivning av eurosedlar.
 • Bidrag till att betalningssystemet fungerar väl.

I själva verket har Europeiska centralbanken till uppgift att garantera fullgörandet av alla dessa funktioner som till en början tilldelas ECBS. Ansträngningar har gjorts för att lägga ut aktiviteter för att skapa synergier och undvika dubbelarbete. Vidare gynnar en god samordning mellan de nationella centralbankerna och Europeiska centralbanken uppnåendet av målen.

Eurosystemets sammansättning

Eurosystemets sammansättning är följande:

 • Europeiska centralbanken.
 • 19 nationella banker som har införlivat euron som gemensam valuta i följande länder:
  • Tyskland, Österrike, Belgien, Cypern, Slovakien, Slovenien, Spanien (Spaniens bank), Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna och Portugal.

Eurosystemets struktur

Eurosystemet har inga egna styrande organ utan leds av Europeiska centralbankens styrande organ:

 • regeringsfullmäktige
 • Verkställande kommitté
 • Allmänna råd