Eurogruppen

Eurogruppen är mötet för Europeiska unionens ekonomi- och finansministrar. Dess mål är att samordna medlemsländernas ekonomiska politik och analysera alla frågor som rör euron.

Eurogruppen

Eurogruppens möten deltar också av kommissionsledamoten för ekonomiska frågor och ordföranden för Europeiska centralbanken. I detta forum kommer den ekonomiska politiken i EU:s medlemsstater att övervakas, utan att glömma allt som har att göra med euron och budgetpolitiken.

Eurogruppens funktioner

Som Europeiska unionens ekonomiska organ kommer Eurogruppen att ha följande befogenheter:

  • Bedöm den ekonomiska situationen i euroområdet och analysera den europeiska ekonomins framtid.
  • Övervaka budgetpolitiken i Europeiska unionens medlemsstater.
  • Studera den möjliga expansionen av euroområdet, det vill säga utvärdera expansionen av antalet länder som använder euron som sin officiella valuta.
  • Fastställ och diskutera villkoren för de länder i euroområdet som behöver ekonomiskt stöd.
  • Arbeta för att uppnå stabiliteten i euron.
  • Studie av den makroekonomiska situationen i de länder som ingår i euroområdet.
  • Analys och debatt om de ekonomiska reformer som ska genomföras av Europeiska unionens stater.

Hur Eurogruppen fungerar

Eurogruppen måste sammanträda minst en gång i månaden för att diskutera Europeiska unionens ekonomiska och monetära angelägenheter. Dessa möten är av informell karaktär och de ämnen som diskuteras på mötena kommer att vara konfidentiella.

Deltagarna bör vara ekonomi- och finansministrarna i EU:s medlemsstater, ordföranden för eurogruppen, kommissionären för ekonomiska frågor och ordföranden för Europeiska centralbanken. Å andra sidan kan Internationella valutafonden också ingripa i detta möte när ekonomiska frågor som den är involverad i diskuteras.

När mötet är över rapporterar Eurogruppens ordförande resultatet genom en presskonferens, även om det också finns möjlighet att presentera ett skriftligt uttalande.