Eget kapital

Eget kapital är ett begrepp som hänvisar till skillnaden mellan ett företags tillgångar och skulder. Den mäter den investering som görs och är tillgänglig av sina partners ur en nettosynpunkt, eftersom den utesluter passiva och externa element. Det är också känt som eget kapital, eget kapital eller eget kapital.

Eget kapital

Aktieägarnas eget kapital återspeglar ägarnas investering i ett företag och består i allmänhet av deras bidrag plus eller minus deras balanserade vinstmedel eller ackumulerade förluster, plus andra typer av överskott såsom överskott eller otillräcklig ackumulering av kapital och donationer.

Enligt grundläggande redovisningskriterier utgör detta begrepp således en organisations eller ett företags balansräkning tillsammans med tillgångar och skulder. Det vill säga, den visar vad den besitter, av sig själv, vid ett givet ögonblick.

Detta redovisningselement har den anmärkningsvärda egenskapen att fungera som en indikator på ett företags redovisning eller ekonomiska hälsa, eftersom det visar dess möjliga förmåga att finansiera sig själv.

Utdelningen eller återbetalningen av utdelning till aktieägare eller delägare härrör från denna redovisningsuppdelning. Detta svarar mot den befintliga rätten för ägarna av ett företag över de nettotillgångar som det har.

Det egna kapitalet i sin tur bildas som ett element som i sin tur består av andra begrepp, eftersom det sammanför kapitalstock, reserver och andra element.

Beräkning av eget kapital

Dess beräkning bygger på skillnaden till följd av att skulderna subtraheras från tillgångarna, vilket resulterar i en omfattning av egen finansiering som inte är relaterad till externa passiva faktorer.

Av denna anledning finns det andra sätt att anropa eget kapital, såsom eget kapital i ett företag, eget kapital eller eget kapital.

Denna beräkning, utförd på ett exakt ekonomiskt sätt, fungerar ofta också som en indikator på ett företags värde. Det ger med andra ord en uppfattning om värdet av detta om du diskonterar dina skulder och åtaganden och returnerar det resulterande kapitalet till dess ägare.

Sammansättning av eget kapital

De olika redovisningselementen som utgör ett företags eget kapital är följande:

  • Socialt kapital, som utgörs av bidrag från företagets partners.
  • Kapitalreserver.
  • Rörelsekapital, såsom tillgängliga resurser för daglig verksamhet. Det identifieras ofta med likviditet.
  • Möjliga förekomster av kapitalredovisningsöverskott eller förluster till följd av aktivitet.
  • Utseende på utdelningar som ska fördelas mellan ägare eller delägare.
  • Övriga vinster som härrör från företagets verksamhet, oavsett om de är ackumulerade eller från innevarande år.

Alla dessa konton betraktas som kapitalkonton, som är en fackförening eller summerar sammanställningen av en organisations nettokapital eller tillgångar. I en grundordning brukar det anges att det tillskjutna kapitalet och det kapital som intjänats i verksamheten utgör det.