CAPEX

Capex (investeringar), på spanska kapitalutgifter, är den investering i kapital eller anläggningstillgångar som ett företag gör antingen för att förvärva, underhålla eller förbättra sina anläggningstillgångar.

CAPEX

Det förklaras som den investering som krävs för att behålla eller utöka kapitaltillgångar (fabriker, maskiner, fordon, etc.). Det är mycket viktigt för ett företags verksamhet och dess framtida utveckling.

Vi vet att ett företags framtid, dess tillväxt och de kassaflöden det genererar kommer att bero på de investeringar som görs. Därför är Capex ett mycket relevant inslag i ett företags verksamhet. Dessutom ger den oss information om huruvida företaget investerar för att fortsätta växa eller helt enkelt för att behålla sig själv.

Disaggregera Capex

Företagets investering i anläggningstillgångar kan delas in i två typer när det gäller objektet för investeringen:

  • Underhållsinvesteringar : Det är känt som ersättningsinvesteringen. Det vill säga den investering som krävs för att täcka nedskrivnings- och avskrivningskostnaderna för anläggningstillgångar. Så det kan förstås som den nödvändiga investeringen av företaget för att behålla samma nuvarande försäljningsnivå.
  • Expansion Capex : Det är investeringen som krävs i anläggningstillgångar för att öka den nuvarande försäljningsnivån. Det vill säga vad företaget investerar för att förvärva nya anläggningstillgångar och/eller förbättra den nuvarande.

Därför kommer företagets totala investering i Capex att vara summan av de två föregående. Med vilken ett företag kommer att genomföra en expansionsstrategi när den totala nivån på Capex är större än amorteringskostnaden. Det betyder att du investerar inte bara för att fylla på tillgångar, utan också för att öka eller förbättra dem.

Hitta Capex i bokslut

Investeringen som gjorts av företag i Capex kan hittas direkt i kassaflödesanalysen. Närmare bestämt i investeringsverksamhetens kassaflöde. Det finns dock en väldigt enkel formel för att kunna beräkna den med enbart resultaträkningen och balansräkningen.

Som nämnts ovan kommer den totala investeringskostnaden att vara summan av underhållet och utbyggnaden. Dessutom har vi assimilerat underhålls-Capex till bolagets amorteringskostnad. Därför utgår formeln för att beräkna Capex från denna summa. Matematiskt är dess beräkning som följer:

Kapitalutgifter = Netto materiella anläggningstillgångar (år t) – Netto materiella anläggningstillgångar (år t-1) + Amortering (år t)

Med andra ord, för att beräkna Capex följer vi följande steg:

  1. Vi tar företagets balansräkning för innevarande år och tittar på nettotillgångarna.
  2. Vi subtraherar från de aktuella nettotillgångarna nettotillgångarna från saldot för föregående år.
  3. Till resultatet lägger vi årets amorteringskostnad som återfinns i resultaträkningen.

CAPEX exempel

Antag att ett företag som har publicerat sin balansräkning för föregående och innevarande år och sin nuvarande resultaträkning. Och med detta vill vi se investeringen i Capex som gjorts under detta år.

Sammanfattning av balansräkningen (siffror i tusentals euro)
Aktiva År 0 År 1 passiv År 0 År 1
Låda 5 8 Kortfristig Fra skuld 150 200
Lager 150 100 Leverantörer 200 76
Kunder 300 500 Ersättning i väntan på betalning 75 23
Avancerar till personalen femtio 65 Borgenärer (ej skatt) 32 58
Andra nuvarande tillgångar femtio 2 Övriga skulder omr 25 tjugo
Totala omsättningstillgångar 555 675 Totala kortfristiga skulder 482 377
Finansiella anläggningstillgångar 325 0 Annat långfristigt ansvar femton 36
Anläggningstillgångar netto 550 800 Långfristig finansiell skuld 225 69
Andra anläggningstillgångar 42 107 Totala långfristiga skulder 240 105
Totala anläggningstillgångar 917 907
Aktiefonder 750 1 100
TOTALA TILLGÅNGAR 1,472 1,582 TOTALA SKULDER 1,472 1,582

Att vara resultaträkningen:

Sammanfattande resultaträkning
tusentals € År 1
Försäljning 2 000
Kostnad för försäljning (600)
Bruttomarginal 1 400
Personliga utgifter (250)
Allmänna utgifter (femtio)
Andra utgifter (femton)
EBITDA 1 085
Amortering (65)
EBIT 1 020
Finansiella intäkter 35
Finansiella kostnader (55)
Ekonomiskt resultat (tjugo)
Rdo före skatt 1 000
Skatter (300)
Nettoförtjänst 700

Enligt formeln som beskrivs ovan och med hjälp av de finansiella rapporterna för företaget som bifogas i exemplet, kommer resultatet av investeringen i Capex att bli:

Capex = (800-550) + 65 = 315.

Som vi kan se i det här fallet genomför företaget en expansionspolicy, eftersom Capex> Amortizations.