Ansvarsfull konsumtion

Ansvarsfull konsumtion är ett köpbeslut som analyserar de miljömässiga och sociala rättvisa effekterna som detta medför.

Ansvarsfull konsumtion

I konsumtionssamhället är det nödvändigt att fråga sig vad är ansvarsfull konsumtion? Vanligtvis syftar detta köpbeslut till att tillgodose ett behov och samtidigt uppnå existensen av ett hållbart samhälle, det vill säga att främja relationer för produktion, distribution, konsumtion och avfallshantering som är mindre skadliga för miljön.

I många fall kräver det också till exempel en omprövning av de egna önskemålen att köpa varor eller tjänster, för att anpassa köpbeslutet till verkliga behov.

Ansvarsfulla konsumtionsvanor

Några av målen eller åtgärderna för ansvarsfull konsumtion inkluderar:

 • Analysera miljöpåverkan med avseende på produktens användbara livscykel.
 • Typ av handel som gynnas med köpbeslutet.
 • Kvaliteten på de produkter som köps.
 • Den tid under vilken icke förnybara resurser konsumeras måste vara lika med ersättningstiden för förnybara resurser.
 • Anpassa mängden avfallsutsläpp och föroreningar med assimileringsförmågan hos själva ekosystemen.
 • Lokalisera och etablera konsumenternas preferenser för produkter och tjänster, i produktionsprocessen som respekterar miljön och social rättvisa.
 • Sök för att återanvända de produkter som har köpts för att slippa skaffa fler.
 • Ta emot varor till låns eller donation, för att undvika att skaffa en ny produkt.
 • Undvik att köpa varor som är engångs- eller engångsartiklar.
 • Undvik att skaffa produkter vars förpackningar genererar en ökad miljöförorening och se till att återanvändbara, återanvändbara eller biologiskt nedbrytbara förpackningar.

Fördelar med ansvarsfull konsumtion

Bland de många fördelarna med ansvarsfull konsumtion kan vi lyfta fram följande:

 • Minskning av föroreningsnivåer och ekologiskt fotavtryck.
 • Besparingar i konsumtion av naturresurser för produktion av de förvärvade varorna och tjänsterna.
 • Fördelning av välstånd mer rättvist.
 • Miljömedvetenhet.
 • Ökning av medborgarnas sparande.
 • Stöd till små producenter som respekterar miljön.
 • Besparingar på fossila bränslen.
 • Förbättra hälsan för konsumenter som använder det.
 • Återanvändning eller återvinning av avfall.

Strömmar som stödjer ansvarsfull konsumtion

Det finns strömningar som förlitar sig på ansvarsfull konsumtion som hörnstenen i sina principer, såsom: rättvis handel, kooperativism, byteshandel med ekologiska produkter, solidaritetsekonomi, vegetarianism, kollaborativ konsumtion, etc.

Principer för ansvarsfull konsumtion

Människor som föredrar ansvarsfull konsumtion vill ge ett budskap till marknaden genom sina köpbeslut och följer vissa principer som styr deras agerande när de köper varor och tjänster, såsom:

 • Arbetsprincip: Den fyller funktionen att skapa anständiga jobb. Det vill säga jobb som är tillräckligt betalda eller står i proportion till den ansträngning och tid som ägnas åt produktionsprocessen.
 • Principen om rättvisa: Den överensstämmer med inkluderingen av alla sektorer av befolkningen i produktionsprocessen. Till exempel kön, ursprungsbefolkning, sexuella preferenser, ålder som lagligt kan fungera osv.
 • Miljömässig hållbarhet: Om den möter minsta negativa miljöpåverkan under produktionsprocessen.
 • Samarbetsprincip : Den överensstämmer med en god relation mellan producenter, mellan producent och regering, mellan regeringar, etc.
 • Ideell: Om så är fallet, om man analyserar vem initiativet gynnar, om det bara är spekulationer för reklambild eller om det verkligen handlar om att stödja en utsatt del av befolkningen.
 • Engagemang för miljön: Det överensstämmer med att stödja samhället, till exempel; leverera råvaror från orten, föredra produkter och tjänster, som i sin utarbetande sysselsätter bland annat personer från samma ort.

Vikten av ansvarsfull konsumtion

Ansvarsfull konsumtion har blivit avgörande för att garantera planetens hållbarhet. I denna mening är en social medvetenhet om denna aspekt nödvändig för att minska de föroreningsnivåer som vi för närvarande lider av.

Det är en konsumtionsvana som gör att medborgarna kan åtnjuta en adekvat levnadsstandard, vilket skadar miljön så lite som möjligt. På så sätt får konsumenter på marknaden den mängd varor och tjänster som de verkligen behöver och som garanterar respekt för våra ekosystems hållbarhet.

Typer av ansvarsfull konsumtion

Det finns många typer av ansvarsfull konsumtion, vi lyfter fram de viktigaste nedan:

 • Hållbar konsumtion: Den bygger på att konsumera varor och tjänster som använder förnybara energikällor i sin produktion och inte använder produkter som är skadliga för miljön.
 • Solidaritetskonsumtion: Det är den konsumtion som bedrivs med ett socialt perspektiv och som är av både eget och kollektivt intresse. Den har ett fokus relaterat till att stödja lokala arbetare och företag.
 • Kritisk konsumtion: Består av att bara konsumera det som är nödvändigt, bortse från reklameffekter eller vissa sociala trender.
 • Medveten konsumtion: Det uppstår när konsumenten är medveten om de återverkningar som förvärvet av en viss vara eller tjänst har på miljön.

Exempel på ansvarsfull konsumtion

Vi föreslår några exempel på ansvarsfull konsumtion:

 • Ekologiska livsmedelsprodukter.
 • Återvunnet kontorspapper.
 • Teknologisk utrustning med återanvända komponenter.
 • Solpaneler.
 • Personliga hygienprodukter utan kemikalier som är skadliga för miljön.