Veprim penal

Veprimi penal është instrumenti ligjor që duhet të ushtrohet për të nisur një proces gjyqësor në juridiksionin penal. Kur një person fizik ose juridik është … Read more

Veprim Paulian

Veprimi Paulian konsiston në kërkesën e dhënë kreditorit për të kundërshtuar veprimet e debitorit të tij i cili synon të mos paguajë borxhin e tij. … Read more

Pjesa e zakonshme

Një aksion i zakonshëm është një aksion që mund të tregtohet në treg dhe që përfaqëson një pjesë proporcionale të kapitalit të një shoqërie. Ky … Read more

Veprim negativ

Veprimi negativ është instrumenti në dispozicion të pronarit të një të drejte pronësore në mënyrë që të mos cenohet prona e tij. Ky veprim është … Read more

Aksionet e papaguara

Aksionet në qarkullim janë ato aksione të zakonshme që një shoqëri ka emetuar, minus ato që janë riblerë prej saj. Domethënë do të jenë ato … Read more

Stoku i arit

Stoku i arit ose stoku i artë është një lloj veprimi. Kjo i jep pronarit të saj mundësinë për të marrë vendime të caktuara politike … Read more

Veprimi i kënaqësisë

Një aksion gëzimi është një lloj aksioni që i jep të drejtën pronarit të tij për të marrë një pjesë të fitimeve pasi të jenë … Read more

Aksione të konvertueshme

Aksionet e konvertueshme janë aksione të cilat, siç tregon edhe emri i tyre, kanë karakteristikën kryesore që mund të ndryshohen, duke ndryshuar vetitë e tyre origjinale. … Read more

Veprimi kontestimor-administrativ

Ky veprim kontestimor-administrativ është instrumenti për të nisur një proces në juridiksionin administrativ, pra për të patur një proces gjyqësor me Administratën Publike. Ky instrument … Read more

Veprim premium

Një aksion premium është një aksion i ri i një kompanie që emetohet me një çmim më të lartë se vlera nominale. Përdoret në disa … Read more

Veprimi civil

Padia civile është e drejta e njohur si mjeti që i jep akses një personi për të nisur një procedurë në një gjykatë civile. Me … Read more