Organizata Ndërkombëtare e Punës (ILO)

Organizata Ndërkombëtare e Punës (ILO) është një organ i varur nga Kombet e Bashkuara (OKB). Kjo ka të bëjë me çështjet që lidhen me punën dhe marrëdhëniet e punës. Ajo u shfaq në vitin 1919, si pasojë e Traktatit të Versajës dhe me synimin për të promovuar punën e denjë.

Organizata Ndërkombëtare e Punës (ILO)

Duke bashkuar punëtorët, qeveritë dhe punëdhënësit, ILO vendos rregullore të punës për hir të punësimit të denjë. Kështu, filozofia e ILO-s supozon se, me punë të denjë, do të arrihet prosperiteti ekonomik dhe paqja sociale.

Objektivat kryesore të Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO)

Qëllimet kryesore që ILO i ka vendosur vetes mbulojnë katër fusha veprimi:

  • Promovoni respektimin e rregulloreve të punës dhe të drejtave të punëtorëve.
  • Luftoni për paga të mira për punëtorët.
  • Mbrojtje më e madhe sociale për punëtorët.
  • Nxitja e dialogut dhe negociatave ndërmjet qeverive, punëdhënësve dhe punëtorëve.

Për t’i arritur këto objektiva, ILO vendos rregulloret e punës, përgatit programe në nivel ndërkombëtar, me qëllim forcimin e të drejtave themelore dhe kushteve sociale dhe të punës, si dhe promovon bashkëpunimin teknik në çështjet e punës në nivel ndërkombëtar.

Si funksionon ILO

ILO përkufizohet si një organizatë trepalëshe, pasi përfshin punëdhënësit, qeveritë e shteteve anëtare dhe punëtorët. Funksioni i tij është të mbështesë dialogun ndërmjet punëdhënësve dhe sindikatave në lidhje me politikat sociale dhe ekonomike.

Struktura e brendshme e ILO-s është si më poshtë:

  • Konferenca Ndërkombëtare e Punës : Përveçse do të jetë organi që vendos për rregulloret e punës, do të shërbejë edhe si organ për debatimin e çështjeve sociale dhe të punës. Ai gjithashtu trajton miratimin e buxhetit të ILO-s.
  • Bordi i Drejtorëve : Mban pushtetin ekzekutiv. Me fjalë të tjera, ajo realizon programet e ILO-s dhe kujdeset për aspektet buxhetore të organizatës.
  • Zyra Ndërkombëtare e Punës : Është organi mbikëqyrës. Ai është i ngarkuar me funksionet e kontrollit të Bordit të Drejtorëve.

Duhet theksuar se puna e kryer nga Bordi Drejtues do të këshillohet nga komisione që kanë ekspertë të kontribuar nga punëdhënësit, qeveritë dhe organizatat sindikale.

Nga ana tjetër, takimet e vendeve anëtare të ILO-së mbahen herë pas here për të trajtuar çështjet më të rëndësishme të punës dhe sociale.

Cilat janë fushat e veprimit të ILO-s?

Që standardet ndërkombëtare të ILO të hyjnë në fuqi, ekziston një sistem mbikëqyrjeje dhe kontrolli. Me fjalë të tjera, ILO siguron që konventat e nënshkruara të respektohen.

Për këtë, organizata monitoron rregullisht mënyrën se si zbatohen marrëveshjet dhe tregon se në cilat fusha mund të përmirësohet. Për më tepër, ILO mund të ofrojë këshilla për shtetet anëtare.

Bashkëpunimi për zhvillim është një tjetër nga fushat kryesore të veprimit të ILO-s. Për këtë qëllim, ILO promovon programe që angazhohen për punësim të denjë. Në këto kërkohet angazhimi i punëdhënësve, qeverive dhe punëtorëve, për t’u përfshirë.

Me pak fjalë, bëhet fjalë për zbatimin e politikave që lejojnë zhvillim të qëndrueshëm dhe që në të njëjtën kohë përkthehen në punë të denjë.

Programi dhe buxheti i ILO-s

Programi dhe buxheti i ILO-s duhet të miratohen nga Konferenca Ndërkombëtare e Punës çdo dy vjet.

Kështu, programi dhe buxheti përcaktuan objektivat për t’u arritur pas dy vitesh, burimet që do të ndahen për realizimin e tyre, ndërsa miratohen shpenzimet që konsiderohen të rëndësishme.

Por nga i merr fondet ILO?

Kryesisht në tre mënyra:

  • Nëpërmjet kontributeve të përafërta të vendeve që e përbëjnë atë.
  • Nëpërmjet kontributeve vullnetare nga partnerët kryesorë.
  • Kontributet nga agjencitë publike, institucionet financiare dhe agjencitë e varura nga OKB-ja.