Observatori i Çmimeve

Observatori i çmimeve është një ent, zakonisht i një natyre politike, që përpiqet të japë njohuri për rrethanat që shpjegojnë formimin dhe luhatjen e çmimeve. Zakonisht mallra.

Observatori i Çmimeve

Observatori i çmimeve, pra, përpiqet të përmirësojë njohuritë ekzistuese për mënyrën se si formohen çmimet, si dhe faktorët shpjegues që përcaktojnë formimin në fjalë.

Nëpërmjet këtij organi, bëhet një kontroll dhe një ndjekje e çmimeve dhe evolucionit të tyre. Nëpërmjet këtij observatori synohet të favorizohet edhe transparenca dhe racionaliteti i komercializimit të produkteve. Gjithmonë duke u përpjekur për të kontrolluar stabilitetin e çmimeve, si dhe për të përmirësuar konkurrencën për të mirën e konsumatorëve.

Observatori i çmimeve është zakonisht një ent qeveritar.

Përmes kësaj studiohet edhe përmirësimi i proceseve të marketingut.

Funksionet e një observatori çmimesh

Ndër funksionet që paraqet një observator çmimesh, duhet të theksohen sa vijon:

 • Merrni dhe gjeneroni informacione rregullisht. E cila lejon vendosjen e një monitorimi sistematik të formimit të çmimeve përfundimtare të ushqimeve.
 • Analizoni strukturën bazë të çmimeve, si dhe faktorët që shkaktojnë evoluimin e tyre.
 • Kryerja e raporteve dhe studimeve mbi disbalancat e mundshme. Gjithashtu përgatit raportet për çmimet e ushqimeve që kërkon çdo figurë politike, kur është pjesë e qeverisë.
 • Inkurajimi i dialogut ndërmjet përfaqësuesve të sektorit prodhues, shpërndarjes komerciale dhe konsumatorëve, ndërmjet tyre dhe ndërmjet tyre dhe Administratave Publike.
 • Përgatitni propozime veprimi për të garantuar racionalitetin dhe konkurrencën, siç thamë, në favor të konsumatorit.

Struktura e observatorit të çmimeve

Struktura e një observatori çmimesh mund të ndryshojë. Në varësi të faktit nëse është një ent publik apo privat, ai mund të ketë një strukturë të ndryshme. Në të njëjtën mënyrë që duke qenë një ent publik, në varësi të vendit, mund të pësojë edhe variacione.

Për këtë, ne kemi zgjedhur, si shembull, Observatorin e Çmimeve të Qeverisë së Spanjës. Një subjekt publik që i përket Ministrisë së Bujqësisë, Peshkimit dhe Ushqimit.

Në këtë kuptim, struktura e paraqitur nga observatori në fjalë është si më poshtë:

 • Administrata e Përgjithshme Shtetërore.
 • Administrata autonome dhe lokale.
 • Nga ana tjetër, kompanitë dhe sektorët e prodhimit, transformimit dhe shpërndarjes së ushqimit dhe konsumatorëve, nëpërmjet organizatave të tyre të njohura zyrtarisht.

Nëse observatori i çmimeve është një subjekt privat, ai mund të paraqesë në përputhje me statutin e tij strukturën që merr në konsideratë organi në fjalë.

Avantazhet e të pasurit një observator çmimesh

Ndër avantazhet e një observatori çmimesh, duhet të theksohen sa vijon:

 • Përmirëson informacionin mbi formimin e çmimeve.
 • Ai i lejon qeveritë të monitorojnë zhvillimet e çmimeve.
 • Ai lejon njohjen e pabarazive që mund të ndodhin në treg.
 • Ai i ndihmon konsumatorët të promovojnë mirëqenien e tyre.
 • Ai lejon një koordinim më të madh ndërmjet agjentëve që marrin pjesë në procesin e prodhimit dhe marketingut.
 • Ai lejon analiza me objektivitet dhe rigorozitet më të madh ekonomik.

Këto, ndër shumë të tjera, do të ishin disa nga avantazhet e përmendura. Edhe pse duhet shtuar se nëse është subjekt publik, ky observator nuk duhet të përdoret si instrument i strategjisë politike.