Objektivat sociale të një kompanie

Objektivat sociale të një kompanie janë ato qëllime që një kompani ndjek në lidhje me shoqërinë me të cilën ajo jeton.

Objektivat sociale të një kompanie

Ndër objektivat që duhet të ndjekë një kompani, mund të themi se objektivat sociale kanë depërtuar me sukses ndër to. Në këtë kuptim, ndërgjegjësimi i kompanive për t’iu përshtatur shoqërisë, në mënyrë që të kompensohet kontributi që shoqëria ka dhënë për të, është në rritje.

Për këtë arsye, shfaqja e metodologjive të reja si përgjegjësia sociale e korporatave, si dhe raportimi jofinanciar, përveç mjeteve të tjera, lejojnë vlerësimin e atyre objektivave sociale që po ndjekin gjithnjë e më shumë kompani.

Kështu, kompanitë po përpiqen jo vetëm të kryejnë një aktivitet të caktuar ekonomik dhe të plotësojnë nevojat, por edhe të kryejnë veprime sociale me fokus jofitimprurës. Me fjalë të tjera, veprimet që promovohen nga kompanitë kanë një ndikim pozitiv në shoqëri.

Nëpërmjet raportit jofinanciar, ai përfshin ato të paprekshme, ose atë që njihet si “gjurmë sociale”, të cilat janë brenda objektivave sociale të një kompanie.

Ka kaq rëndësi sa direktiva evropiane ka vendosur rregullore për detyrimin e paraqitjes së një raporti jofinanciar, së bashku me atë financiar, që mbledh të gjitha këto objektiva sociale që realizon një kompani e caktuar.

Objektivat sociale të një kompanie

Kështu, ndër objektivat sociale të një kompanie mund të veçojmë veprime të panumërta. Nga një donacion në një kontribut në natyrë, e gjithë kjo është një objektiv social.

Domethënë çdo veprim që kryhet nga kompania ka një ndikim pozitiv në shoqëri. Për këtë arsye, kompanitë përpiqen të zhvillojnë një marrëdhënie aksionesh që i kontribuojnë asaj një reputacion shoqëror. Një reputacion social që synon të përmirësojë imazhin e kompanisë në fjalë.

Kështu, objektivat kryesore sociale të një kompanie përfshijnë:

  • Garantoni qëndrueshmërinë e ardhshme të planetit dhe mjedisit : Ky është një nga objektivat kryesore sociale të një kompanie. Pa një planet nuk ka biznes. Është një objektiv që të gjitha kompanitë vazhdojnë, synimi i tyre është të garantojnë shfrytëzimin e ardhshëm të aktivitetit të tyre, në një mjedis të favorshëm për të.
  • Gjeneroni pasuri në mënyrë efektive dhe efikase: Kompanitë kanë misionin e gjenerimit të pasurisë, përveçse ta bëjnë këtë në mënyrë efektive. Kjo do të thotë, gjeneroni pasuri duke përdorur sa më pak burime të mundshme.
  • Pajtueshmëria me rregulloret e vendosura : Një tjetër nga objektivat e kompanive është përkushtimi ndaj rregulloreve dhe detyrimeve të marra. Prandaj, kompanitë duhet të sigurojnë që pajtueshmëria me këto rregullore po kryhet në mënyrë korrekte.
  • Etika dhe përgjegjësia me klientët : Klientët janë një nga shtyllat e një kompanie. Pa klientët, edhe kompania më e madhe në botë do të largohej nga biznesi. Për këtë arsye, një nga objektivat sociale të kompanive është të kujdesen për klientin. Përveç kësaj, duke u kujdesur për të duke ofruar menaxhim etik dhe të përgjegjshëm. Gjithmonë i përshtatur me preferencat tuaja dhe jo për përfitime dhe përfitime ekonomike.
  • Transparenca në menaxhim dhe luftë kundër korrupsionit : Ndër objektivat kryesore sociale që ndjek një kompani, transparenca zë një vend të spikatur. Në këtë kuptim, transparenca në menaxhimin e biznesit është thelbësore për menaxhimin e duhur, si dhe menaxhimin social. Më pak transparencë në menaxhim zakonisht lidhet me mashtrimin dhe evazionin fiskal. Si dhe veprime që nuk janë të lidhura me etikën dhe përgjegjësinë sociale të korporatës.
  • Respektimi i punëtorëve, si dhe i të drejtave të tyre dhe kushteve të mira të punës : Një objektiv tjetër i madh social i kompanive është të ofrojnë kushte të denjë pune për punonjësit e tyre. Pra, kompanitë jo vetëm që duhet t’i trajtojnë mirë punëtorët, por edhe të respektojnë rregulloret për të drejtat e punëtorëve.
  • Ofrimi i vlerës së shtuar për konsumatorët dhe përfshirja e tyre në strategjinë e kompanisë : Një tjetër nga objektivat kryesore në një kompani është të ofrojë vlerë të shtuar për klientët tanë. Në këtë mënyrë, duke justifikuar çmimin e ofruar. Kështu, etika e biznesit luan një rol përcaktues, megjithëse detyrat e punonjësve të kompanisë duhet të jenë shembullore në këtë drejtim.
  • Përmirësimi i vazhdueshëm i vendeve ku është themeluar kompania : Një objektiv i madh i kompanisë duhet të jetë përmirësimi i vazhdueshëm i shoqërisë. Kështu, një kompani duhet të fokusohet në promovimin dhe përmirësimin e atyre shoqërive në të cilat është përqendruar e mira ose shërbimi i saj. Falë përmirësimit të vazhdueshëm, rezultatet e kompanisë do të jenë reciproke, në të njëjtën kohë që do të ndodhë një përmirësim social.

Këto synime sociale, si dhe të tjera që mund të shtojmë, plotësojnë atë që kompanitë e quajnë reputacion të markës. Ky është një nga objektivat kryesore dhe për rëndësinë që ka, ne e trajtojmë veçmas. Prandaj, përmes objektivave të përcaktuara këtu, kompanitë përpiqen të ndërtojnë një reputacion të markës. Një reputacion që promovon ndërgjegjësimin e shoqërisë për rëndësinë e zgjedhjes së kompanive të qëndrueshme dhe të përkushtuara shoqërore.