Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG)

Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm ose Objektivat Botërore, të njohur edhe si SDG, janë angazhime për të cilat vendet anëtare kanë rënë dakord që nga viti 2015. Historikisht, ato u miratuan unanimisht në samitin e Kombeve të Bashkuara të 193 Shteteve Anëtare të Kombeve të Bashkuara.

Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG)

Ato janë përfshirë në një Deklaratë, me gjithsej 17 objektiva dhe 169 synime.

Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG)

Ato janë të fokusuara në zhdukjen e varfërisë, optimizimin e përdorimit të burimeve natyrore, pabarazinë sociale; si dhe cilësinë dhe pritshmëritë e jetës, në mbarë botën.

Çështjet që trajton janë punësimi, arsimi, kujdesi shëndetësor, energjia e pastër, respektimi i biodiversitetit, ndër të tjera.

Objektivat u ngritën duke pasur parasysh se ndryshimet e bëra në një fushë do të kenë efekt në një tjetër.

17 Objektivat e SDG

Secili nga objektivat është renditur më poshtë.

 1. Fundi i varfërisë: E ngritur për të përmbushur nevojat bazë të të gjithë popullsisë.
 2. Zero Hunger: Promovimi i Sigurisë Ushqimore dhe Bujqësisë së Qëndrueshme.
 3. Shëndeti dhe mirëqenia: Me iniciativa për një jetë të shëndetshme.
 4. Arsim cilësor: Mundësi efikase për të gjithë që të kenë akses në mësim.
 5. Barazia gjinore: Promovimi i politikave që shmangin pabarazinë midis burrave dhe grave.
 6. Uji i pastër dhe kanalizimi: Qasje në ujë të pijshëm për të gjithë.
 7. Energji e përballueshme dhe e pastër: Bërja e energjisë së qëndrueshme në dispozicion për të gjithë.
 8. Punë e denjë dhe rritje ekonomike: Barazimi i mundësive produktive për të gjithë.
 9. Industria, inovacioni dhe infrastruktura: Mbështetja e industrializimit gjithëpërfshirës.
 10. Reduktimi i pabarazive: Zvogëloni dallimet midis vendeve.
 11. Qytetet dhe komunitetet e qëndrueshme: Mbështetja e shoqërive gjithëpërfshirëse.
 12. Prodhimi dhe konsumi i përgjegjshëm: Sigurimi i procesit dhe kërkesës së qëndrueshme të prodhimit.
 13. Veprimet për klimën : Kryeni veprime për të luftuar ndryshimet klimatike.
 14. Jeta nënujore: Siguroni përdorimin e përgjegjshëm të burimeve të qëndrueshme detare.
 15. Jeta e ekosistemit tokësor: Rivendosja e degradimit të tokës dhe parandalimi i humbjes së diversitetit biologjik.
 16. Paqja, drejtësia dhe institucione të forta: Promovoni paqen duke njohur të drejtat e çdo individi.
 17. Aleancat për arritjen e objektivave: Mbështetja e bashkëpunimeve ndërmjet vendeve për arritjen e zhvillimit të qëndrueshëm.

Implikimet e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm

Këto objektiva përfaqësojnë një përpjekje të konsiderueshme për ndërgjegjësimin e publikut, të mbështetur nga përdorimi i teknologjisë, njohurive, burimeve financiare, etj. Si dhe vendosja e një axhende dhe treguesish që mundësojnë monitorimin e arritjeve.

Ajo që nxit bashkëpunimin në mënyrë që të arrihen qëllimet është angazhimi i shoqërisë civile, qeverisë dhe sektorit privat.

Një institucion ndërkombëtar që bashkëpunon për arritjen e objektivave është Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH), në të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me shëndetin. Shtrirja e tij mbështetet nga veprimet e mëposhtme:

 • Mbështetje për qeveritë në zhvillimin e politikave dhe planeve shëndetësore, si dhe në uljen e pabarazive.
 • Ndihmon në bashkëpunimin me vendet partnere në përputhje me prioritetet kombëtare.
 • Ai përpilon dhe shpërndan informacion mbi shëndetin në mënyrë që vendet të mund të planifikojnë shpenzimet e tyre dhe të ndjekin përparimin e tyre në këto çështje.

Zbatimi i SDG-ve

Ekziston një aplikacion i quajtur “ SDG in Action ” që mund të shkarkohet në një pajisje celulare në mënyrë që shoqëria civile të marrë pjesë dhe të kontribuojë në arritjen e këtyre qëllimeve. Ky aplikacion i lejon çdo personi të propozojë veprimet e veta dhe madje të ftojë të tjerët t’i bashkohen këtyre nismave.