Objektivat e politikës ekonomike

Objektivat e politikës ekonomike janë tërësia e veprimeve dhe vendimeve që një qeveri miraton në lidhje me ekonominë e një vendi.

Objektivat e politikës ekonomike

Në këtë kuptim, politika ekonomike konsiston në marrjen e vendimeve, si dhe zbatimin e masave që përpiqen të kontrollojnë situatën e ekonomisë.

Kështu, politika ekonomike parashikon një sërë objektivash mbi të cilët bazohet politika në fjalë. Me fjalë të tjera, zbatimit të një marrëdhënieje të caktuar të politikave ekonomike i paraprin gjithmonë ndonjë objektiv i rënë dakord që ndjek një qëllim të caktuar.

Për këtë arsye, duhet të jemi shumë të qartë se politika ekonomike ndjek gjithmonë objektiva të caktuara. Objektiva që mund të vendosen si në planin afatshkurtër ashtu edhe në atë afatmesëm dhe afatgjatë.

Kështu, ndër objektivat e politikës ekonomike dallojmë objektivat afatshkurtra (të përkohshme) dhe objektivat afatgjata (strukturore).

Objektivat afatshkurtra të politikës ekonomike

Në kuadër të objektivave afatshkurtra, politika ekonomike fokusohet në tre elementë themelorë:

 • Punësimi i plotë : Qeveria fokusohet në krijimin e vendeve të punës për qytetarët e një vendi. Përpjekja për të eliminuar, në radhë të parë, papunësinë. Nga ana tjetër, ai kërkon t’i japë fund papunësisë strukturore, si dhe të reduktojë sezonalitetin në ato punë më ciklike. Me pak fjalë, ajo përpiqet t’i sigurojë fuqisë punëtore një pozicion pune për të siguruar një standard të mirë jetese.
 • Stabiliteti i çmimeve : Nëpërmjet përdorimit të politikës fiskale dhe monetare, garantohet stabiliteti i çmimeve në vend. Për ta bërë këtë, politika ekonomike është përgjegjëse për orkestrimin e të gjitha makinerive në mënyrë të tillë që inflacioni të mbetet në një nivel optimal për ekonominë dhe agjentët e saj ekonomikë.
 • Përmirësimi i bilancit të pagesave : Konsiston në balancimin e hyrjeve dhe daljeve të kapitalit. Objektivi i ndjekur është garantimi në radhë i parë i aftësisë paguese të vendit. Nga ana tjetër (dhe nëse ka), një objektiv tjetër është reduktimi i deficitit të jashtëm të vendit; si dhe, së fundi, ruajtja e një niveli optimal të rezervave të vendit.

Objektivat afatgjata të politikës ekonomike

Kështu, ashtu si në terma afatshkurtër, edhe politika ekonomike fokusohet në ndjekjen e një sërë objektivash që për shkak të vështirësisë që paraqesin vendosen në terma afatgjatë.

 • Zgjerimi i prodhimit : Para së gjithash, një nga objektivat kryesore të politikës ekonomike, para së gjithash, është rritja ekonomike. Dhe duke qenë se produkti i brendshëm bruto (PBB) është matësi kryesor i rritjes ekonomike, kjo politikë fokusohet në rritjen e prodhimit të mallrave dhe shërbimeve. Duke shkaktuar kështu një zgjerim të prodhimit, me pasojë rritjen e PBB-së.
 • Kënaqja e nevojave kolektive : Së dyti, si një tjetër nga objektivat e politikës ekonomike në terma afatgjatë, ne kemi nevoja kolektive. Duke qenë se burimet janë të pakta dhe nevojat janë të pakufizuara, politika ekonomike fokusohet në shpërndarjen e këtyre burimeve në mënyrë që të jetë sa më efikase; gjithmonë duke garantuar mbulimin e nevojave kolektive.
 • Përmirësimi i shpërndarjes së të ardhurave dhe pasurisë : Ashtu si në pjesën e mëparshme, politika ekonomike fokusohet në nevojat individuale. Për këtë arsye, në përgjithësi, fokusohet në shpërndarjen efikase të të ardhurave dhe pasurisë, uljen e niveleve të pabarazisë dhe garantimin e një minimumi drejtësie dhe barazie, është një nga objektivat kryesore të politikës ekonomike.
 • Mbrojtja dhe prioritetet për rajone ose industri të caktuara : Politika ekonomike, si me elementët e tjerë, është përgjegjëse për mbrojtjen e ekonomisë suaj. Pra, kur një sektor është prioritet për një ekonomi të caktuar, nëpërmjet tij mbrohet ai sektor. Kështu, vendosja e politikave që përpiqen të favorizojnë këtë sektor ndaj konkurrentëve të huaj. Ajo që njihet edhe si sektorë strategjikë.
 • Përmirësimi i rregulloreve të konsumit privat : Ndër objektivat afatgjata duhet theksuar edhe përmirësimi i rregulloreve të konsumit privat . Në këtë drejtim synohet edhe organizimi i aktivitetit ekonomik. Pra, shmangia e rasteve kur një shoqëri mund të gjenerojë monopol, si dhe efekte të tjera perverse të aktivitetit ekonomik.
 • Siguria e furnizimit: Ndër objektivat që ndjek politika ekonomike është garantimi i një furnizimi korrekt dhe të vazhdueshëm të popullsisë. Në këtë kuptim, mallra bazë që garantojnë kushte të mira jetese.
 • Përmirësimi i madhësisë ose strukturës së popullsisë : Politika ekonomike synon gjithashtu të promovojë struktura të qëndrueshme të popullsisë. Në sistemet ekonomike PAYG, ekonomia duhet të paraqesë një strukturë që garanton mirëfunksionimin e ekonomisë. Në lidhje me këtë, promovimi i politikave publike që përpiqen të kontrollojnë nivelet e popullsisë në secilin prej segmenteve të popullsisë në të cilat klasifikohet një shoqëri.
 • Reduktimi i orarit të punës : Me kalimin e kohës, një nga objektivat e politikës ekonomike është përmirësimi i kushteve të jetesës. Për rrjedhojë, ai fokusohet në zhvillimin e politikave që favorizojnë produktivitetin. Kështu, krijimi i kushteve që lejojnë të prodhohet më shumë në një periudhë më të kufizuar kohore, duke lejuar kushte jetese më të shëndetshme dhe më pak të përkeqësuara.