Numrat dhjetorë dhe thyesat

Një numër dhjetor është çdo numër real që përbëhet nga një pjesë numër i plotë dhe një pjesë dhjetore, të cilat ndahen me presje.

Numrat dhjetorë dhe thyesat

Me fjalë të tjera, një numër dhjetor është një numër real që ne e njohim duke mbajtur një presje dhe mund të ndahet midis një pjese të plotë dhe një pjese dhjetore.

Fraksioni

Një fraksion shprehet në formën:

Fraksioni
Fraksioni

Si numëruesi ashtu edhe emëruesi mund të jenë numra ose funksione. Nëse do të ishin funksione që varen nga e njëjta ndryshore, ne mund ta shkruanim atë si më poshtë:

Thyesë me funksione
Thyesë nga funksionet

Numri dhjetor

Një numër dhjetor shprehet në formën:

Numri dhjetor
Numri dhjetor

Ku e është një numër i plotë dhe të gjitha shkronjat e mëposhtme d janë dhjetore. Prandaj, në një numër dhjetor do të gjejmë gjithmonë një pjesë të plotë. Pjesa e plotë është numri para presjes. Pjesa dhjetore është pjesa pas presjes.

Skema e strukturës së një numri dhjetor

Skema e një numri dhjetor
Skema e një numri dhjetor

Pjesa dhjetore quhet edhe pjesa thyesore . Pra, duke e ditur që merr këtë emër, tashmë mund të mendojmë se numrat dhjetorë dhe thyesat ndajnë gjëra.

Numrat dhjetorë dhe thyesat

Çfarë kanë të përbashkët numrat dhjetorë dhe thyesat?

Numrat dhjetorë dhe thyesat kanë aq shumë të përbashkëta saqë bëhen i njëjti koncept matematikor, por me një shprehje të ndryshme. Me fjalë të tjera, numrat dhjetorë dhe thyesat janë të njëjta, por të shkruara ndryshe:

Numrat dhjetorë dhe thyesat
Numrat dhjetorë dhe thyesat

Le ta vërtetojmë

Supozojmë se duam ta shkruajmë numrin 4.5 si thyesë.

Së pari duhet të mendojmë për dy numra të ndarë në 4.5. Ky kombinim i numrave mund të jetë çdo numër. Për shembull, 9 dhe 2

Shembulli 27
Shembull

Çdo funksion ekuivalent do të rezultojë në 4.5.

Ne marrim 4.5 duke pjesëtuar 9 me 2, në mënyrë që:

Thyesa dhe numri dhjetor
Numri i thyesës dhe i dhjetorit

Pra, shohim se të njëjtin element numerik mund ta shprehim në dy mënyra të ndryshme: në formën e funksionit dhe në formën e numrave dhjetorë.

Shembull i numrave dhjetorë dhe thyesave

Shprehni numrat dhjetorë të mëposhtëm si thyesë:

Shembulli 28
Shembull

Duke pasur parasysh vetitë e thyesave, këta tre shembuj mund të shprehen me thyesa të tjera ekuivalente. Për shembull, 3.5 mund të jetë ndarja e 14/4, 28/8 ose 112/32. Thyesat ekuivalente janë ato thyesa që fitohen duke shumëzuar numëruesin dhe emëruesin me të njëjtin numër.

Zgjidhja e shembullit të parë është thyesa e 7/2 pasi është thyesa e pakalueshme. Me fjalë të tjera, është një fraksion që nuk mund të zvogëlohet më tej në mënyrë ekuivalente për të rezultuar në një numër të plotë për dividentin dhe pjesëtuesin.