Menaxhimi i projektit

Menaxhimi i projektit është metodologjia me të cilën është e mundur të përdoren në mënyrë efikase burimet në dispozicion për një projekt të caktuar.

Menaxhimi i projektit

Nëpërmjet menaxhimit të projektit, është e mundur që menaxhimi i burimeve të përdorura në projekt të bëhet më efikas. Me fjalë të tjera, ai përfshin hartimin e metodologjive optimale administrative.

Objektivi i efiçencës i vendosur nga administrata ndiqet nëpërmjet krijimit dhe zbatimit të planeve ose strategjive. Të gjithë ata duhet të ndërmarrin objektiva gjenerikë si produktiviteti më i madh, kontrolli i kostos ose një nivel i caktuar efikasiteti në të njëjtën kohë.

Një nga objektivat kryesore të administratës është të respektojë atë që është rënë dakord me menaxhmentin. Si rezultat, krijimi i raporteve, të tilla si planet e biznesit ose planet e menaxhimit, është i zakonshëm.

Fazat e menaxhimit të projektit

Konceptualisht, administrimi përfshin faza të ndryshme. Në këtë mënyrë, ne mund të vëzhgojmë administrimin e një projekti të caktuar si përmbledhje e elementëve të mëposhtëm:

  • Planifikimi.
  • Organizimi.
  • Ekzekutimi ose menaxhimi.
  • Kontrolli.

Kështu, është e mundur të kufizohet fusha e veprimit të menaxhimit të projektit, duke shënuar kështu objektivat që duhen ndjekur dhe mjetet që do të përdoren për përmbushjen e tyre.

Në një nivel më praktik, menaxhimi i projektit supozon arritjen e parimeve të ndryshme, ndër të cilat theksojmë sa vijon:

  • Përcaktimi i objektivave : Ato që duhen ndjekur gjatë ndërmarrjes së projektit. Kjo është, qëllimet e planifikuara.
  • Dizajni i grafikut organizativ dhe shpërndarja e procesit : Është e rëndësishme të përcaktohet struktura e organizatës dhe shpërndarja e përgjegjësive ndërmjet anëtarëve të saj.
  • Inventari i burimeve : Lista e burimeve të disponueshme për arritjen e objektivave të vendosura duhet të specifikohet.
  • Konfigurimi i shabllonit : Përzgjedhja e duhur e profesionistëve që do të llogariten për të realizuar projektin është pjesë e administrimit.

Përgjegjësia e menaxhimit të projektit

Zakonisht, kjo përgjegjësi bie mbi individët ose departamentet menaxheriale me fuqi vendimmarrëse në një kompani ose institucion.

Në këtë kuptim, është e zakonshme që menaxhimi i projektit të kryhet nga ekipet e menaxhimit. Është gjithashtu e zakonshme që ata të kenë trajnim dhe kualifikim për këtë lloj detyrash administrative.

Këto parametra janë të zbatueshëm për të gjitha llojet e organizatave dhe kompanive tregtare.

Menaxhimi i projektit kundrejt menaxhimit të projektit

Duke ndjekur konceptin e administrimit, është e mundur të dallohet kjo fushë nga ajo e menaxhimit të projektit.

Është e zakonshme që të dy termat të përdoren në mënyrë të ndërsjellë në një mënyrë bisedore. Sidoqoftë, ekziston një ndryshim i dukshëm midis të dyve.

Ndërsa administrata vendos dhe përcakton planifikimin e nevojshëm për të arritur objektivat e supozuara për projektin, menaxhmenti duhet të përfshijë ato veprime që lejojnë arritjen e tyre.

Në këtë kuptim, menaxhimi zakonisht kuptohet si zbatimi i qasjeve të paracaktuara fillimisht me administratën.