Më e madhe se

Më e madhe se

Më e madhe se

" Më e madhe se" është një shprehje matematikore që shkruhet me simbolet .

Shprehja "më e madhe se" përdoret në matematikë, veçanërisht në një pabarazi matematikore. Kjo pabarazi matematikore mund të jetë midis numrave, të panjohurave dhe funksioneve të llojeve të ndryshme.

Për shembull, për të thënë se 5 është më e madhe se 3, mund ta shprehim kështu:

5> 3

Ose, mund ta vendosim edhe kështu.

3 <5

Pjesët e simbolit?

Në përgjithësi, ne kemi tre simbole për të krahasuar shprehjet matematikore:

• E barabartë (=)
• Më e madhe se
• Më i vogël se

Simbolet për "më e madhe se" dhe "më pak se" janë të njëjta. E vetmja gjë që, në varësi të vendit ku ndodhet pjesa e hapur dhe pjesa e mbyllur, duhet ta vendosim simbolin në një drejtim ose në një tjetër.

Ekziston një truk për të mos u ngatërruar kurrë me shenjat → pjesa e hapur tregon gjithmonë numrin më të madh.

Interpretoni "më shumë se"

Krahasimi i dy numrave është shumë i lehtë. Për shembull, ne e dimë se 10 është më e madhe se 2, se 3 është më e madhe se 2, ose se 21 është më e madhe se 20. Megjithatë, kur funksionet matematikore hyjnë në lojë gjërat ndryshojnë pak. Le të shohim një shembull

Supozoni se duam të bëjmë grafikun që y> 8 + 2x

Pra, fillimisht e marrim ekuacionin si barazi dhe zgjidhim ato pika ku ndryshoret janë të barabarta me zero.

nëse y = 0

0 = 8 + 2x

x = -4

Prandaj, pika në rrafshin kartezian do të ishte (-4,0)

nëse x = 0

y = 8

Prandaj, pika në rrafshin kartezian do të ishte (8,0)

Më pas mund të shohim në grafik se zona e hijezuar është ajo që do të korrespondonte me ekuacionin y> 8 + 2x

Më e madhe se

Tani supozojmë se kam ekuacionin kuadratik të mëposhtëm:

Më e madhe se 3

Pra, fillimisht marrim ekuacionin në të djathtë dhe vizatojmë parabolën që korrespondon kur e vendosim të barabartë me zero.

Kur zgjidhim ekuacionin, gjejmë se vlerat e x kur y është zero janë – 0,3874 dhe 1,7208. Pra, këto janë dy pikat nëpër të cilat duhet të kalojë parabola siç e shohim në grafikun e mëposhtëm (Ekuacioni mund të zgjidhet në një kalkulator online).

Në grafik, parabola kalon boshtin x kur vlera e x është -0,3874 (e përafrojmë me -0,39) dhe 1,7208 (ose 1,72).

Më e madhe se 2

Pastaj zgjidhim vlerën e y kur x është e barabartë me zero, që është -2 (pika e zezë në grafik). Së fundi, për të gjetur se cila duhet të jetë zona që do të hijezohet, ne ndryshojmë x dhe y në 0:

0> 0-0-2

0> -2

Duke qenë se kjo është e vërtetë, ne duhet të hijezojmë zonën ku ndodhet pika (0,0), pra brenda parabolës, e cila është ajo që do të korrespondonte me pabarazinë.

Histori e shkurtër e liberalizmit

  • Menaxhimi i procesit
  • Nisni një produkt
  • Globalizimi