Mbajtësi i obligacioneve

Mbajtësi i obligacioneve është ai person ose subjekt që zotëron letra me vlerë me të ardhura fikse të emetuara nga një shoqëri ose shtet, që janë pjesë e kreditorëve të saj.

Mbajtësi i obligacioneve

Letrat me vlerë me të ardhura fikse janë aktive financiare që përfaqësojnë detyrime borxhi për emetuesin e tyre, obligacione ose detyrime që kompanitë ose shtetet emetojnë për të financuar veten e tyre.

Të drejtat e mbajtësit të obligacioneve

Mbajtësi i obligacioneve fiton të drejtat e mëposhtme kur blen ose nënshkruan obligacione ose detyrime borxhi.

  • Ngarkoni interesin e rënë dakord mbi vlerën nominale të titullit.
  • Merrni paratë e huazuara për kompaninë në këstet dhe kushtet e dakorduara.

Ju mund t’i mbani këto të drejta për sa kohë që i keni në posedim letrat me vlerë, pra për sa kohë që nuk i shisni dhe pavarësisht dështimit ose falimentimit të kompanisë.

Ndryshe nga aksionarët, të cilët janë ortakë, mbajtësi i obligacionit nuk zotëron shoqërinë emetuese të borxhit për faktin e thjeshtë të zotërimit të obligacioneve ose detyrimeve të saj. Prandaj, ajo nuk fiton të drejtat politike që lidhen me të qenit aksioner.

Gjithashtu, mbajtësi i obligacionit është ndër vendet e para në rendin e përparësisë së pagesave në rast likuidimi të shoqërisë emetuese të borxhit, me përjashtim të rastit të borxhit të varur. Në varësi të cilësisë së kredisë së borxhit të mbajtur nga mbajtësi i obligacionit, ai do të zërë një vend më të favorshëm ose më pak në shkallën e përmendur.

Mbajtësi i obligacioneve mund t’i blejë letrat me vlerë në emetimet e reja që emetohen në tregjet parësore ose nëpërmjet tregtimit në tregjet dytësore, të organizuara ose të paorganizuara (OTC).

Sindikata e zotëruesve të obligacioneve

Zotëruesit e obligacioneve grupohen në një sindikatë, e cila emëron një komisioner që e kryeson atë dhe është i ngarkuar të kujdeset për interesat e anëtarëve të saj. Funksioni i tij është të veprojë si bashkëbisedues midis zotëruesve të obligacioneve dhe shoqërisë emetuese për të arritur marrëveshje të favorshme për të dyja palët.

Ai konstituohet domosdoshmërisht me ligj në çdo emetim dhe në të duhet të jetë çdo pajtimtar i borxhit të shoqërisë, sipas ligjit të shoqërive kapitale.

Funksionimi i saj i nënshtrohet rregulloreve të brendshme të sindikatës dhe këto i nënshtrohen, nga ana tjetër, asaj që përcaktohet në statutin e aktit të emetimit të obligacioneve.

Sindikata ka një analog me mbledhjen e përgjithshme të aksionarëve, asamblenë e përgjithshme të zotëruesve të obligacioneve. Asambleja është organi vendimmarrës për çështjet që prekin interesat e përbashkëta të zotëruesve të obligacioneve.

Bashkimi lind me regjistrimin e aktit të lëshimit dhe shpërbëhet me amortizimin e të gjitha detyrimeve.