Matrica e prioritizimit

Matrica e prioritizimit

Matrica e prioritizimit 1

Matrica e prioritizimit është një mjet që ju lejon të krahasoni dhe zgjidhni midis problemeve ose zgjidhjeve të caktuara prioritetet për të marrë një vendim.

Gjëja më e rëndësishme në lidhje me këtë matricë është se ajo ndihmon për të zgjedhur një opsion duke marrë parasysh një listë të alternativave bazuar në kritere të caktuara. Një kriter është një parametër që merret si referencë për të vlerësuar prioritetet dhe për të qenë në gjendje për të marrë një vendim konsensual. Gjithashtu lehtëson alokimin më të mirë të burimeve të pakta që posedohen, në mënyrë që ato të përdoren sipas prioriteteve që janë paraqitur.

Për më tepër, ky mjet njihet edhe si Diagrami i Prioritizimit. Përdoret veçanërisht në fushën e cilësisë. Është shumë e dobishme të zgjidhni një alternativë midis disa mundësive.

Për çfarë aplikohet një matricë prioritizimi?

Një matricë prioritizimi zbatohet për:

1. Identifikoni cilat do të jenë kriteret e vlerësimit dhe vlerësimi i tyre

Në radhë të parë, identifikimi i kritereve dhe vlerësimi i tyre është shumë i rëndësishëm sepse na lejon të përcaktojmë nivelin e rëndësisë së tyre. Pa to nuk mund të kryhej procesi i prioritizimit apo klasifikimit të kritereve sipas rëndësisë.

Meqenëse këto kritere dhe vlerësimi i tyre reflektojnë se sa të rëndësishme janë të gjitha detyrat që pritet të kryhen. Duke mos pasur këto parametra, nuk mund të bëhet një klasifikim i saktë.

2. Sqarimi i problemeve

Së dyti, sqarimi i problemeve është thelbësor, sepse në shumicën e rasteve problemet nuk mund të kuptohen me transparencën e nevojshme. Vetëm kur problemet kuptohen mund t’u jepet zgjidhja më e mirë.

3. Analiza e zgjidhjes

Së treti, duhet të propozohen zgjidhje alternative për problemet. Matrica e prioritizimit bën të mundur propozimin e zgjidhjeve dhe propozimin e një plani. Plani përcakton se si do të zbatohet zgjidhja.

4. Gjetja e mundësive për përmirësim

Së katërti, duhet theksuar se përmirësimi i proceseve dhe aktiviteteve është diçka që duhet kërkuar gjithmonë. Por sidomos kur përballen me probleme. Përmirësimi është një qëllim për të cilin gjithmonë aspironi.

Matrica e prioritizimit 1
Matrica e prioritizimit

Hapat për të zhvilluar një matricë prioritizimi

Hapat që duhen ndjekur për të zhvilluar një matricë prioritizimi janë si më poshtë:

1. Vendosni qëllimin që shpresoni të arrini

Mbi të gjitha, matrica duhet të zhvillohet duke kërkuar arritjen e një objektivi të përcaktuar qartë. Prandaj është e nevojshme që objektivi të shprehet në mënyrë të qartë, specifike dhe konkrete. Është e këshillueshme që të përcaktohet mirë objektivi, të dihet se çfarë pritet të arrihet gjatë aplikimit të matricës së prioritizimit.

2. Identifikoni opsionet

Natyrisht, duhet të hartohet një listë në të cilën shënohen të gjitha opsionet e disponueshme për të arritur objektivin e propozuar. Në disa raste opsionet mund të jenë tashmë të përcaktuara. Nëse është e nevojshme, duhet të propozohen alternativa të tjera, të cilat do të propozohen nga anëtarët e grupit të punës. Ndër propozimet duhet të zgjidhen ato më të përshtatshmet.

3. Vendosni kritere

Natyrisht, kriteret që do të përdoren duhet të vendosen sipas objektivit të pritur. Personat që përbëjnë grupin e punës do të përcaktojnë kriteret që duhet të merren parasysh. Për shembull, disa kritere që mund të merren parasysh do të ishin koha për të realizuar projektin, burimet e nevojshme për ta realizuar atë, kapacitetet e punës së stafit, ndër disa që mund të përmendim.

4. Peshimi i kritereve

Ponderimi i kritereve nënkupton përcaktimin e vlerës sasiore që do të ketë secili kriter. Me fjalë të tjera, duhet të merret parasysh pesha ose niveli i rëndësisë së secilit prej kritereve. Në këtë hap tashmë është përpunuar tabela e matricës së prioritizimit.

5. Krahasimi i opsioneve

Në të vërtetë, këtu tashmë mund të bëhet një krahasim midis opsioneve. Këto opsione krahasohen në bazë të kritereve që janë përcaktuar më parë. Mënyra për ta analizuar është si një shkronjë L.

Sepse në anën e boshtit vertikal janë opsionet dhe në anën e boshtit horizontal kriteret e përdorura. Prandaj, çdo opsion lidhet me të gjitha kriteret, duke vendosur një vlerë në secilin rast.

6. Zgjidhni opsionin më të mirë

Së fundi, për të zgjedhur opsionin më të mirë, secili opsion krahasohet me të gjitha kriteret. Dhe ai që konsiderohet më i miri zgjidhet për të arritur objektivin e vendosur.

Matrica e prioritizimit 2
Matrica e prioritizimit
hapat për ta bërë atë

Shembull i një matrice prioritizimi

Për të ilustruar lehtësisht aplikimin e matricës së prioritizimit, ne do të ndjekim hapat e mëparshëm:

1. Vendosni qëllimin që dëshironi të arrini

Qëllimi ynë është të zgjedhim profesorin më të mirë të ekonomisë.

2. Identifikoni opsionet

Profesorët që japin lëndën e ekonomisë janë:

 • Manuel Ramos.
 • Luisa Fernandez.
 • Carlos Lara.

3. Vendosni kritere

 • Domeni i lëndës.
 • Lehtësia e shpjegimit.
 • Sasia e detyrave të mbetura.
 • Përpikëri.
 • Objektiviteti për t’u kualifikuar.

4. Peshimi i kritereve

 • Zotërimi i temës → 40
 • Lehtësia e shpjegimit → 30
 • Sasia e detyrave të mbetura → 10
 • Përpikëri → 10
 • Objektiviteti për t’u kualifikuar → 10

5. Zgjidhni opsionin më të mirë

Matrica e prioritizimit 3
Shembull i matricës së prioritizimit

Në këtë rast opsioni më i mirë është Manuel Ramos pasi sipas kritereve të vlerësuara është ai që ka rezultatin më të mirë.

Avantazhet e aplikimit të matricës së prioritizimit

Përparësitë kryesore të aplikimit të matricës së prioritizimit janë:

 • Është mjaft fleksibël: mund të përdoret me shumë fleksibilitet, pasi mund të lidh ende pak opsione dhe pak kritere. Ose, përkundrazi, shumë opsione dhe shumë kritere.
 • Është i lehtë për t’u përdorur në grupe pune: Ky mjet është shumë i lehtë për t’u përdorur në ekipet e punës, ju duhet vetëm një ekran, një dërrasë e zezë ose një tabelë.
 • Lehtë për t’u vlerësuar: Kur përdorni për parametra është e lehtë të jeni në gjendje të vlerësoni, edhe kur ka shumë opsione dhe parametra sepse mund të përdoren mjete llogaritëse.
 • Lehtë për të arritur një konsensus: Me këtë matricë është shumë e lehtë të biesh dakord për të zgjedhur opsionin më të mirë.

Së fundi, mund të themi se matrica e prioritizimit është një mjet i lehtë për t’u përdorur për të gjetur zgjidhjet më të mira për zgjidhjen e problemeve. Përveç kësaj, mund të përdoret në çdo fushë ose fushë të aktiviteteve të biznesit dhe lloje të tjera vendimesh në jetën e përditshme të njerëzve.

Histori e shkurtër e liberalizmit

 • Menaxhimi i procesit
 • Globalizimi
 • Kerkim tregu