LTRO

LTRO është akronimi i operacioneve të rifinancimit afatgjatë, i cili, i përkthyer në spanjisht, do të thotë Operacione të Rifinancimit Afatgjatë. Siç tregon shkurtimi i tij, LTRO është një metodë financimi, e karakterizuar nga fakti se bankat qendrore u japin hua subjekteve të tjera financiare me norma interesi shumë të ulëta.

LTRO

Ne flasim për rifinancim afatgjatë sepse, në thelb, banka qendrore po financon (ose rifinancon, nëse është për herë të dytë ose pasardhëse) institucionin financiar përkatës dhe ky financim do t’i kthehet bankës qendrore në afat të gjatë. (d.m.th., më shumë se 1 vit). Metodat LTRO u përdorën gjerësisht nga Banka Qendrore Evropiane gjatë krizës ekonomiko-financiare që filloi në 2008.

Motivimi LTRO Pse u krijua programi LTRO?

Financimi i ofruar nga programi LTRO është një nga zgjidhjet që kanë bankat qendrore përballë një recesioni ekonomik. Një krizë ekonomike mund të shkaktojë kolapsin e sistemit financiar të një shteti, nëse bankat e atij vendi mbivendosen shumë. Nëse kjo ndodh, bankat do të kenë shumë vështirësi për të financuar veten në treg, pasi do të kërkojnë interesa shumë të larta (për shkak të pasigurisë që prodhon). Kjo mund të bëjë që bankat të mos kenë kapacitetin për të rrjedhur kredi tek agjentët privatë (d.m.th., ato nuk mund të japin kredi) dhe disa madje mund të dështojnë.

Për të shmangur këtë situatë, bankat qendrore, nëpërmjet një programi LTRO, u japin para bankave hua me një normë të ulët interesi; më pak se sa mund të merrnin në treg. Në këtë mënyrë, institucionet financiare tashmë mund të japin kredi për agjentë të tjerë privatë dhe të shmangin kolapsin e sistemit financiar.

LTRO nuk është metoda e vetme që bankat qendrore kanë për të luftuar recesionet. Një program tjetër shumë i zakonshëm është blerja e borxhit publik. Dallimi me LTRO-në është se në blerjen e borxhit publik banka qendrore merr borxhin e vendit drejtpërdrejt, ndërsa në LTRO-në huazon paratë subjekteve financiare në mënyrë që ato t’i rishpërndajnë në shoqëri.

Kritikat për LTRO

Programet e LTRO nuk kanë qenë pa kritika. Siç e përmendëm edhe më parë, objektivi kryesor i këtij programi është që institucionet financiare të japin kredi për agjentët privatë falë financimit me interes të ulët të dhënë nga banka qendrore. Megjithatë, ajo që është kritikuar është se shumë institucione financiare e marrin këtë financim me një interes të ulët, por më pas nuk u japin kredi agjentëve privatë. Në këtë mënyrë, ata përfitojnë nga financimi i bankës qendrore për të marrë para të lira, pa i shpërndarë më vonë.

Një nga zgjidhjet e propozuara është që aksesi në këtë financim të jetë i kushtëzuar nga dhënia e mëpasshme e kredive. Do të thotë, detyrimi i një institucioni financiar të kthejë shumën e marrë nëse financohet përmes një programi LTRO dhe nuk jep kredi.