Kostoja e shitjes

Kostoja e shitjeve është vlera e drejtpërdrejtë e prodhimit të një produkti ose shërbimi të tregtuar në një periudhë të caktuar.

Kostoja e shitjes

Është shumë e rëndësishme të theksohet kushti i vlerës së drejtpërdrejtë në koncept, pasi merren parasysh vetëm ato që ndikojnë drejtpërdrejt në procesin e marrjes së mallit ose shërbimit për t’u shitur.

Kostoja e shitjeve në kontabilitet

Përdoret për të përcaktuar në një periudhë të caktuar shumën që supozohet të shesë një produkt ose shërbim për kompaninë dhe kështu të jetë në gjendje të përcaktojë se çfarë niveli të ardhurash ose shitjesh janë të nevojshme për të qenë në gjendje t’i lehtësojë ato.

Është gjithashtu e dobishme për të analizuar se cili proces i përfshirë në produkt ose shërbim shkakton më shumë shpenzime se të tjerët, dhe kështu të jetë në gjendje të vendosë një çmim shitje. Në përgjithësi, ato janë shpenzime që ne nuk mund t’i heqim plotësisht, pasi disa janë në përpjesëtim me nivelin e shitjeve të bëra. Disa prej tyre mund të jenë:

  • Magazinimi.
  • Furnizimet
  • Lëndët e para të përdorura.
  • Fuqia punëtore.

Kështu, në varësi të aktivitetit të kompanisë, kjo kosto do të përbëhet nga lloje të ndryshme shpenzimesh, në të cilat shembulli më i përsëritur për të diferencuar shpenzimet në fjalë do të ishte krahasimi i origjinës së kostos së shitjes së një supermarketi dhe një kompanie që shet shërbime përmes internetit.

Formula e kostos së shitjes

Në radhë të parë, është e nevojshme të bëhet dallimi midis dy llojeve të kompanive, nga njëra anë ato që blejnë mallra dhe nga ana tjetër ato që prodhojnë aksionet e tyre.

Duke marrë parasysh sa më sipër, formula për koston e shitjeve të një kompanie në një periudhë të caktuar do të jetë:

Kostoja e Shitjes

Kompanitë që lidhen me sektorin e shërbimeve nuk janë marrë parasysh, pasi në to mënyra e llogaritjes së kostos varion në varësi të aktivitetit specifik të kompanisë. Ka një ndryshim të madh midis llogaritjes së kostos së shitjeve të një kompanie softuerike dhe një tjetër në sektorin e mikpritjes për shembull.

Në përmbledhje, llogaritja nuk është aq metodike në këtë lloj kompanie në krahasim me atë që shet mallra ose produkte të gatshme.

Së fundi, duhet theksuar se për të caktuar një vlerë si për produktet fillestare ashtu edhe për ato të gatshme që do të shiten, në nivel kontabël mund t’i vlerësojmë ato me metoda të ndryshme. Këto metoda janë të lidhura ngushtë me kontabilitetin e brendshëm. Më të përdorurat janë metoda FIFO (nga anglishtja first in, first out , e cila e përkthyer në spanjisht do të ishte "first in, first out"), PMP (Average Weighted Price) dhe LIFO (nga anglishtja last In, first out , e cila përkthehet do të ishte "i fundit brenda, i pari jashtë").