Konsum i përgjegjshëm

Konsumi i përgjegjshëm është një vendim blerjeje që analizon ndikimet e drejtësisë mjedisore dhe sociale që kjo sjell.

Konsum i përgjegjshëm

Në shoqërinë konsumatore është e nevojshme të pyesim se çfarë është konsumi i përgjegjshëm? Zakonisht ky vendim blerjeje synon të plotësojë një nevojë dhe në të njëjtën kohë të arrijë ekzistencën e një shoqërie të qëndrueshme, domethënë të promovojë marrëdhëniet e prodhimit, shpërndarjes, konsumit dhe depozitimit të mbetjeve që janë më pak të dëmshme për mjedisin.

Në shumë raste kërkon gjithashtu, për shembull, një rimendim të dëshirave të dikujt për të blerë mallra ose shërbime, në mënyrë që të përshtatet vendimi i blerjes me nevojat reale.

Zakonet e konsumit të përgjegjshëm

Disa nga objektivat ose veprimet për konsum të përgjegjshëm përfshijnë:

 • Analizoni ndikimin mjedisor në lidhje me ciklin e përdorimit të produktit.
 • Lloji i tregtisë që favorizohet me vendimin e blerjes.
 • Cilësia e produkteve që blihen.
 • Koha në të cilën konsumohen burimet e rinovueshme duhet të jetë e barabartë me kohën e zëvendësimit të burimeve të rinovueshme.
 • Përafroni sasinë e emetimit të mbetjeve dhe ndotjes me aftësinë asimiluese të vetë ekosistemeve.
 • Gjeni dhe përcaktoni preferencat e konsumatorëve për produktet dhe shërbimet, në procesin e prodhimit të të cilave respektojnë mjedisin dhe drejtësinë sociale.
 • Kërkoni të ripërdorni produktet që janë blerë në mënyrë që të shmangni blerjen e më shumë.
 • Merrni mallra me hua ose dhurim, në mënyrë që të shmangni blerjen e një produkti të ri.
 • Shmangni blerjen e mallrave që janë një përdorimshe ose të disponueshme.
 • Shmangni blerjen e produkteve, paketimi i të cilave gjeneron një rritje të ndotjes së mjedisit dhe sigurohuni që ato të kthehen, të ripërdorshme ose të biodegradueshme.

Përfitimet e konsumit të përgjegjshëm

Ndër përfitimet e shumta të konsumit të përgjegjshëm mund të veçojmë sa vijon:

 • Reduktimi i niveleve të ndotjes dhe gjurmës ekologjike.
 • Kursime në konsumin e burimeve natyrore për prodhimin e mallrave dhe shërbimeve të fituara.
 • Shpërndarja e pasurisë në mënyrë më të drejtë.
 • Ndërgjegjësimi mjedisor.
 • Rritja e kursit të qytetarëve.
 • Mbështetje për prodhuesit e vegjël që respektojnë mjedisin.
 • Kursime në lëndët djegëse fosile.
 • Përmirësimi i shëndetit të konsumatorëve që e praktikojnë atë.
 • Ripërdorimi ose riciklimi i mbetjeve.

Rryma që mbështesin konsumin e përgjegjshëm

Ka rryma që mbështeten në konsumin e përgjegjshëm si gur themeli i parimeve të tyre, si: tregtia e ndershme, kooperativizmi, shkëmbimi i produkteve organike, ekonomia solidare, vegjetarianizmi, konsumi bashkëpunues etj.

Parimet e konsumit të përgjegjshëm

Njerëzit që preferojnë konsum të përgjegjshëm duan t’i japin një mesazh tregut, nëpërmjet vendimeve të tyre për blerje dhe ndjekin disa parime që drejtojnë veprimet e tyre kur blejnë mallra dhe shërbime, si p.sh.

 • Parimi i punës: Ai përmbush funksionin e krijimit të vendeve të punës të denjë. Domethënë, punë që paguhen në mënyrë adekuate ose në përpjesëtim me mundin dhe kohën që i kushtohet procesit të prodhimit.
 • Parimi i barazisë: Përputhet me përfshirjen e të gjithë sektorëve të popullsisë në procesin e prodhimit. Për shembull, gjinia, komuniteti indigjen, preferenca seksuale, mosha që mund të funksionojë ligjërisht, etj.
 • Qëndrueshmëria mjedisore: Nëse plotëson ndikimin më pak negativ mjedisor gjatë procesit të prodhimit.
 • Parimi i bashkëpunimit : Përputhet me një marrëdhënie të mirë midis prodhuesve, midis prodhuesit dhe qeverisë, midis qeverive, etj.
 • Jofitimprurëse: Në rast se është kështu, nëse analizoni se kujt përfiton iniciativa, nëse bëhet fjalë për spekulime vetëm për imazh reklamues apo nëse bëhet fjalë realisht për mbështetjen e një sektori vulnerabël të popullsisë.
 • Angazhimi ndaj mjedisit: Përputhet me mbështetjen e komunitetit, për shembull; furnizimi me lëndë të parë nga lokaliteti, duke preferuar produkte dhe shërbime, të cilat në përpunimin e tyre, ndër të tjera punësojnë njerëz nga i njëjti lokalitet.

Rëndësia e konsumit të përgjegjshëm

Konsumi i përgjegjshëm është bërë thelbësor për të garantuar qëndrueshmërinë e planetit. Në këtë kuptim, ndërgjegjësimi social për këtë aspekt është i domosdoshëm për të reduktuar shkallët e ndotjes që kemi aktualisht.

Është një zakon i konsumit që u mundëson qytetarëve të gëzojnë një standard të përshtatshëm jetese, duke dëmtuar sa më pak mjedisin. Në këtë mënyrë, konsumatorët fitojnë në treg sasinë e mallrave dhe shërbimeve që u nevojiten realisht dhe që garantojnë respektimin e qëndrueshmërisë së ekosistemeve tona.

Llojet e konsumit të përgjegjshëm

Ka shumë lloje të konsumit të përgjegjshëm, më poshtë theksojmë më të rëndësishmit:

 • Konsumi i qëndrueshëm: Ai bazohet në konsumimin e mallrave dhe shërbimeve që përdorin burime të rinovueshme të energjisë në prodhimin e tyre dhe nuk përdorin produkte që janë të dëmshme për mjedisin.
 • Konsumi solidar: Është ai konsum i kryer me perspektivë sociale dhe që është i interesit vetanak dhe kolektiv. Ai ka një fokus të lidhur me mbështetjen e punëtorëve dhe bizneseve lokale.
 • Konsumi kritik: Konsiston në konsumimin e vetëm asaj që është e nevojshme, duke lënë mënjanë ndikimet e reklamave ose tendencat e caktuara sociale.
 • Konsumi i ndërgjegjshëm: Ndodh kur konsumatori është i vetëdijshëm për pasojat që ka në mjedis blerja e një malli ose shërbimi të caktuar.

Shembuj të konsumit të përgjegjshëm

Ne propozojmë disa shembuj të konsumit të përgjegjshëm:

 • Produkte ushqimore ekologjike.
 • Letër zyre e ricikluar.
 • Pajisjet teknologjike me komponentë të ripërdorur.
 • Panele diellore.
 • Produkte të kujdesit personal pa kimikate që janë të dëmshme për mjedisin.