Komunikimi ndërpersonal

Komunikimi ndërpersonal është shkëmbimi i mesazheve, si dhe i informacionit, ndërmjet dy ose më shumë individëve. Për ta bërë këtë, ata përdorin komunikimin verbal dhe joverbal, me qëllim që të ketë një mirëkuptim, i cili ndihmon për të kuptuar mesazhin që ekspozohet.

Komunikimi ndërpersonal

Qeniet njerëzore duhet të komunikojnë në mënyrë që të kuptojnë njëri-tjetrin dhe të organizohen në shoqëri.

Komunikimi ndërpersonal është mënyra në të cilën ata e kryejnë këtë proces komunikimi. Një proces në të cilin shkëmbehen ndjenjat, të dhënat dhe informacionet.

Për ta bërë këtë, ata përdorin komunikimin verbal dhe joverbal. Kur flasim për komunikim ndërpersonal, duhet theksuar se ai kryhet ndërmjet dy ose më shumë personave. Në të njëjtën mënyrë, duhet të sqarojmë se komunikimi verbal është ai që ndodh kur lëshojmë tinguj në një gjuhë të caktuar, ndërsa komunikimi joverbal i referohet atij që shoqëron atë të mëparshmin dhe ndodh si pasojë e lëvizjes së duart, qëndrimi i trupit, si dhe të gjitha ato gjeste që nuk kanë asnjë lidhje me komunikimin verbal, të folur.

Komunikimi ndërpersonal ka përfitime të mëdha për qenien njerëzore. Njerëzit që e kanë këtë aftësi shumë të zhvilluar, gjithashtu, përshtaten më mirë me çdo ndryshim, ndërkohë që kanë marrëdhënie shoqërore më të kënaqshme.

Cilat elemente përfshihen në komunikimin ndërpersonal?

Ndër elementët e përfshirë në komunikim, këto janë ato kryesore:

  • Dërguesi dhe marrësi: Ata mund të përkufizohen si komunikues, pasi shkëmbejnë rolet në çdo kohë. Dërguesi dhe marrësi janë dy elementë thelbësorë. Komunikimi ndërpersonal zhvillohet ndërmjet dy ose më shumë njerëzve.
  • Mesazhi: Është informacioni ose të dhënat që ata po shkëmbejnë. Mesazhet mund të shkëmbehen përmes komunikimit verbal ose joverbal. Objektivi, po, është se është lehtësisht e kuptueshme për të dy.
  • Kodi : Është një grup elementesh që kombinohen duke ndjekur rregulla të caktuara dhe që janë të interpretueshme semantikisht, që mundëson shkëmbimin e informacionit.
  • Kanali: Një bisedë, një telefonatë ose dërgimi i mesazheve përmes pajisjeve celulare janë një shembull i kanaleve në të cilat mund të kryhet komunikimi ndërpersonal.
  • Konteksti : Është hapësira ku zhvillohet akti komunikues. Me fjalë të tjera, tërësia e rrethanave që prekin si dërguesin ashtu edhe marrësin, si dhe kushtëzojnë interpretimin e mesazhit.
  • Feedback: Gjithashtu i njohur si reagime. Është shkëmbimi i mendimeve dhe informacioneve që jepen gjatë komunikimit ndërpersonal.

Komunikimi ndërpersonal është një aftësi shumë e kërkuar nga kompanitë kur kërkojnë kandidatë për të plotësuar vende pune; zakonisht pozicione që lidhen me biznesin dhe marrëdhëniet me klientët.

Mund të theksohen një sërë aftësish të ndërlidhura që do të favorizojnë komunikimin ndërpersonal.

Aftësi që përmirësojnë komunikimin ndërpersonal

Ndër aftësitë e kërkuara, më të spikaturat janë paraqitur më poshtë:

  • Dëgjimi aktiv: Dëgjimi aktiv është një aftësi shumë e vlerësuar. Objektivi i tij bazohet në vëmendjen ndaj personit që flet, jo vetëm për t’iu përgjigjur atij, por edhe për të kuptuar atë që ai po komunikon.
  • Gjuha e trupit: Komunikimi joverbal thotë shumë më tepër për veten sesa komunikimi verbal. Kujdesi për pozicionet, gjestet dhe shprehjet gjatë një bisede do të jetë një ndihmë e madhe për të komunikuar siç dëshirojmë.
  • Empatia: Vendosja e vetes në vendin e personit tjetër dhe vlerësimi i asaj që ai ndjen, do të na ndihmojë ta kuptojmë atë shumë më mirë. Në komunikimin ndërpersonal, ndjeshmëria është një ndihmë e madhe, sepse jo vetëm që dikush mendon për veten, por një person është në gjendje të kuptojë pozicionin e tjetrit.
  • Siguria: Mënyra për të paraqitur një opinion pa lënduar apo ofenduar, por duke treguar një pozicion të ndershëm dhe duke theksuar gjithçka që dëshironi të arrini. Do të jetë një ndihmë e madhe për të mbajtur komunikimin optimal ndërpersonal.