Komunikim masiv

Komunikimi masiv është ai që zhvillohet ndërmjet një dërguesi të vetëm dhe një marrësi të përbërë nga një numër i madh njerëzish. Zbatimi i shtypit është një shembull i qartë i këtij lloj komunikimi.

Komunikim masiv

Ekzistojnë lloje të ndryshme të komunikimit, duke përfshirë të ashtuquajturin masiv. Nëse ka diçka që e karakterizon këtë mënyrë komunikimi, është fakti që mesazhi merret nga një numër i madh njerëzish dhe është një dërgues i vetëm ai që e dërgon.

Komunikimi masiv është tipik për mediat, kompanitë e mëdha, subjektet apo institucionet publike. Objektivi i tij kryesor është të arrijë audiencën më të madhe të mundshme.

Në procesin e komunikimit përfshihen elementë të jashtëzakonshëm për të realizuar mesazhin. Për shembull, dërguesi, marrësi, kanali dhe mesazhi. Ato janë thelbësore që komunikimi të zhvillohet.

Karakteristikat e komunikimit masiv

Këto janë karakteristikat kryesore të komunikimit masiv:

  • Audienca që merr mesazhin është e gjerë. Nuk synohet të dërgojë informacion tek një marrës i vetëm, por objektivi është që ai të jetë një audiencë masive.
  • Një përgjigje e drejtpërdrejtë nga marrësi nuk synohet, diçka logjike pasi nis nga fakti se është një mesazh i destinuar për një numër të madh njerëzish.
  • Audienca mund të përbëhet nga njerëz të rangjeve të ndryshme shoqërore, moshës, seksit apo prirjeve politike. Për shembull, kur një gazetë dërgon një lajm, ai mund të arrijë një audiencë heterogjene pa bërë asnjë dallim nga sa më sipër.
  • Anonimiteti i audiencës është një tjetër karakteristikë. Personat që përbëjnë publikun të cilëve u drejtohet mesazhi janë anonimë mes tyre dhe janë anonimë edhe për mediumin.

Për çfarë shërben komunikimi masiv?

Objektivi kryesor i komunikimit masiv është të marrë një mesazh ose informacion të caktuar për një numër të madh njerëzish. Institucionet përfitojnë nga ky lloj komunikimi për t’i dhënë publikut lajme të spikatura ose relevante me synimin për të arritur një shtrirje më të madhe.

Karakteristikë e këtij lloji të komunikimit është se ka një dërgues dhe shumë marrës që marrin pjesë në proces.

Është një komunikim që ka një shtrirje të madhe, të paktën kështu pretendohet, pasi kanalet përdoren për të nxitur këtë, për shembull, radio apo televizion.

Shembull i komunikimit masiv

Gjatë fushatës zgjedhore presidenciale do të zhvillohet një debat në televizion me drejtuesit e secilës parti.

Në këtë program synohet të tregohen idetë dhe vlerat e secilit drejtues. Kështu, debati do të transmetohet nga një masmedia, pra objektivi është që ai të arrijë një numër të madh njerëzish që ata të dinë nga dora e parë objektivat e politikanëve që marrin pjesë.

Kjo do t’i ndihmojë ata të marrin një vendim për të votuar në zgjedhje. Ky është një shembull i komunikimit masiv. Është një ngjarje informative me interes të madh, e transmetuar nga një medium që prek një numër të madh njerëzish dhe që synon një audiencë të përbërë nga një shumëllojshmëri e gjerë individësh.