Komplete numerike

Kompletet numerike janë kategoritë në të cilat klasifikohen numrat, bazuar në karakteristikat e tyre të ndryshme. Për shembull, nëse kanë apo jo një pjesë dhjetore, ose nëse kanë një shenjë negative përpara.

Komplete numerike

Kompletet e numrave janë, me fjalë të tjera, llojet e numrave që njerëzit kanë në dispozicionin tonë për të kryer operacione, si të përditshme ashtu edhe në një nivel më të sofistikuar (për shembull nga inxhinierë ose shkencëtarë).

Këto grupe janë krijimi i mendjes njerëzore dhe janë pjesë e një abstraksioni. Domethënë, ato nuk ekzistojnë materialisht.

Numrat kompleks

Më pas, ne do të shpjegojmë shembujt kryesorë të grupeve numerike, të cilat mund të shihen të paraqitura në imazhin e mësipërm.

Numrat natyrorë

Numrat natyrorë janë ata që marrin intervale diskrete të një njësie dhe fillojnë me numrin 1, duke u shtrirë në pafundësi. Një mënyrë për të dalluar këta numra është si ato që përdoren për numërim.

Në terma formalë, bashkësia e numrave natyrorë shprehet me shkronjën N dhe si më poshtë:

Pamja e ekranit 2019 10 15 A Les 15.08.08

Numrat e plotë

Numrat e plotë përfshijnë numrat natyrorë, plus ata që marrin gjithashtu intervale diskrete, por kanë një shenjë negative përpara tyre, dhe zero përfshihet. Mund ta shprehim si më poshtë:

Set i numrave të plotë

Brenda këtij grupi, çdo numër ka të kundërtën e tij përkatëse me një shenjë tjetër. Për shembull, e kundërta e 10 është -10.

Numrat racionalë

Numrat racional nuk përfshijnë vetëm ata numra të plotë, por edhe ata që mund të shprehen si herës i dy numrave të plotë, kështu që ata mund të kenë një pjesë dhjetore.

Bashkësia e numrave racionalë mund të shprehet si më poshtë:

Numrat racionalë

Duhet të theksohet se pjesa dhjetore e një numri racional mund të përsëritet pafundësisht, me ç’rast quhet periodik. Kështu, mund të jetë një periodik i pastër, kur pjesa dhjetore përmban një ose më shumë numra që përsëriten deri në pafundësi, ose një periodik i përzier, kur pas presjes dhjetore ka ndonjë numër, ose disa numra, që nuk përsëriten vetë, ndërsa ai pjesa tjetër shtrihet deri në pafundësi.

Numrat irracionalë

Numrat irracionalë nuk mund të shprehen si herës i dy numrave të plotë, as nuk mund të specifikohet një pjesë periodike e përsëritur, megjithëse ato shtrihen në pafundësi.

Numrat irracionalë dhe numrat racionalë janë bashkësi jo të përbashkëta. Domethënë nuk kanë elementë të përbashkët.

Le të shohim disa shembuj të numrave irracionalë:

Numrat e famshëm irracionalë

Numrat realë

Numrat realë janë ata që përfshijnë numra racional dhe irracional.

Kjo do të thotë, numrat realë shkojnë nga minus pafundësia në shumicën e pafundësisë.

Pamja e ekranit 2019 08 01 A Les 16.29.24

Numrat imagjinarë

Numrat imagjinarë janë prodhimi i çdo numri real me njësinë imagjinare, domethënë me rrënjën katrore të -1.

Numrat imagjinarë mund të shprehen si më poshtë:

r = n i

ku:

  • r është një numër imagjinar.
  • n është një numër real.
  • unë është njësia imagjinare.

Duhet të theksohet se numrat imagjinarë nuk janë pjesë e numrave realë.

Numrat kompleks

Numrat kompleks janë ata që kanë një pjesë reale dhe një pjesë imagjinare. Struktura e saj është si më poshtë:

h + ui

Ku:

  • h është një numër real.
  • u është pjesa imagjinare.
  • unë është njësia imagjinare.