KAPEKSI

Capex (shpenzime kapitale), në shpenzimet kapitale spanjolle, është investimi në kapital ose aktive fikse që një kompani bën ose për të blerë, mirëmbajtur ose përmirësuar aktivet e saj afatgjata.

CAPEX

Shpjegohet si investimi i nevojshëm për të mirëmbajtur ose zgjeruar asetet kapitale (fabrika, makineri, automjete, etj.). Është shumë e rëndësishme në kuadër të veprimtarisë së një kompanie dhe evolucionit të saj në të ardhmen.

Ne e dimë se e ardhmja e një kompanie, rritja e saj dhe flukset monetare që gjeneron do të varen nga investimet e bëra. Prandaj, Capex është një element shumë i rëndësishëm në biznesin e një kompanie. Përveç kësaj, ajo na jep informacion nëse kompania po investon për të vazhduar rritjen apo thjesht për të ruajtur veten.

Zbërthimi i Capex

Investimi në aktive fikse nga shoqëria mund të klasifikohet në dy lloje, për sa i përket objektit të atij investimi:

  • Kapaciteti i mirëmbajtjes : Njihet si investimi zëvendësues. Domethënë, investimi i nevojshëm për të mbuluar shpenzimet e zhvlerësimit dhe amortizimit të aktiveve fikse. Pra, mund të kuptohet si investimi i nevojshëm nga kompania për të ruajtur të njëjtin nivel aktual të shitjeve.
  • Kapaciteti i Zgjerimit : Është investimi i nevojshëm në aktive fikse për të rritur nivelin aktual të shitjeve. Kjo është, ajo që kompania investon për të blerë aktive të reja fikse dhe / ose për të përmirësuar atë aktuale.

Prandaj, investimi total në Capex nga kompania do të jetë shuma e dy të mëparshmeve. Me të cilën, një kompani do të kryejë një strategji zgjerimi kur niveli total i Capex është më i madh se shpenzimi i amortizimit. Kjo do të thotë që ju po investoni jo vetëm për të rimbushur asetet, por edhe për t’i rritur ose përmirësuar ato.

Gjetja e Capex në pasqyrat financiare

Investimi i bërë nga kompanitë në Capex mund të gjendet drejtpërdrejt në pasqyrën e flukseve monetare. Më konkretisht në fluksin e parasë së aktiviteteve investuese. Megjithatë, ekziston një formulë shumë e thjeshtë për ta llogaritur atë duke përdorur vetëm pasqyrën e të ardhurave dhe bilancit.

Siç u përmend më lart, totali Capex do të jetë shuma e mirëmbajtjes dhe zgjerimit. Gjithashtu, ne kemi asimiluar kapitalin e mirëmbajtjes me shpenzimet e amortizimit të kompanisë. Prandaj, formula për llogaritjen e Capex fillon nga kjo shumë. Matematikisht, llogaritja e tij është si më poshtë:

Kapaciteti = Prona, Impiantet dhe Pajisjet neto (viti t) – Prona, Impiantet dhe Pajisjet neto (viti t-1) + Amortizimi (viti t)

Me fjalë të tjera, për të llogaritur Capex ne ndjekim hapat e mëposhtëm:

  1. Ne marrim bilancin e kompanisë për vitin aktual dhe shikojmë të dhënat e aktiveve neto.
  2. Ne zbresim nga aktivet neto korrente aktivet neto nga bilanci i vitit të kaluar.
  3. Rezultatit i shtojmë shpenzimet e amortizimit për këtë vit që gjenden në pasqyrën e të ardhurave.

Shembull CAPEX

Supozoni një kompani që ka publikuar bilancin e saj për vitin e kaluar dhe aktual, dhe pasqyrën aktuale të të ardhurave. Dhe me këtë duam të shohim investimin në Capex të realizuar gjatë këtij viti.

Përmbledhje e bilancit (shifra në mijëra €)
Aktiv Viti 0 Viti 1 pasive Viti 0 Viti 1
Kuti 5 8 Afatshkurtër Fra Borxhi 150 200
Stoqet 150 100 Ofruesit 200 76
Klientët 300 500 Remun në pritje të pagesës 75 23
Përparimet për stafin pesëdhjetë 65 Kreditorët (jo tatimorë) 32 58
Mjete të tjera rrjedhëse pesëdhjetë 2 Detyrime të tjera operative rreth 25 njëzet
Totali i aktiveve rrjedhëse 555 675 Totali i Detyrimeve Korrente 482 377
Mjetet fikse financiare 325 0 Detyrime të tjera afatgjatë pesëmbëdhjetë 36
Pasuritë fikse neto 550 800 Borxhi financiar afatgjatë 225 69
Asetet e tjera fikse 42 107 Totali i Detyrimeve Afatgjata 240 105
Totali i Aseteve Jorrjedhëse 917 907
Fondet e kapitalit 750 1100
TOTALI I AKTIVE 1472 1582 TOTALI I DETYRIMEVE 1472 1582

Duke qenë pasqyra e të ardhurave:

Pasqyra përmbledhëse e të ardhurave
mijëra € Viti 1
Shitjet 2000
Kostoja e Shitjes (600)
Marzhi bruto 1400
Shpenzimet personale (250)
Shpenzime te pergjithshme (pesëdhjetë)
Shpenzime të tjera (pesëmbëdhjetë)
EBITDA 1085
Amortizimi (65)
EBIT 1020
Të ardhurat financiare 35
Shpenzimet financiare (55)
Rezultatet financiare (njëzet)
Rdo Para Tatimit 1000
Taksat (300)
Fitimi neto 700

Duke ndjekur formulën e përshkruar më sipër dhe me ndihmën e pasqyrave financiare të kompanisë bashkangjitur në shembull, rezultati i investimit në Capex do të jetë:

Capex = (800-550) + 65 = 315.

Siç mund ta shohim në këtë rast, kompania po kryen një politikë zgjerimi, që nga Capex> Amortizimet.