Institucionet ekonomike

Institucionet ekonomike janë tërësia e subjekteve që formohen me kalimin e kohës dhe që kanë për qëllim rregullimin dhe vendosjen e ligjeve me qëllim të përmirësimit të disa aspekteve të ekonomisë.

Institucionet ekonomike

Që nga origjina e tij, qenies njerëzore, për mbijetesën e saj, i është dashur të kërkojë vazhdimisht mënyra adekuate për të kënaqur nevojat e saj. Në kërkim të plotësimit të nevojave të tyre, ata kanë zhvilluar një sërë aktivitetesh që përsëriten vazhdimisht, si një mënyrë për të garantuar mbijetesën e tyre. Një nga pasojat e këtij evolucioni kanë qenë institucionet ekonomike.

Kështu, institucionet ekonomike synojnë të lehtësojnë nëpërmjet rregulloreve, propozimeve dhe këshillave, funksionimin ekonomik të një vendi. Ky operacion ekonomik mund të jetë në çështje të ndryshme. Për shembull, ka institucione që janë specialistë në tregtinë ndërkombëtare, të tjera në politikën monetare apo aspekte të tjera si politika fiskale.

Llojet e institucioneve ekonomike

Ne mund t’i klasifikojmë institucionet ekonomike sipas qëllimeve ose funksioneve të tyre dhe sipas juridiksionit të tyre. Kështu, duke marrë parasysh juridiksionin e tij, mund të flasim për:

 • Institucionet ekonomike publike.
 • Institucionet ekonomike private.

Institucionet ekonomike publike janë ato në të cilat një autoritet sovran ndërhyn me fuqi më të madhe se pjesa tjetër. Ndërkohë, institucionet ekonomike private janë ato që kontrollohen dhe drejtohen ose menaxhohen nga individë të një rendi të caktuar.

Institucionet kryesore ekonomike

Më pas, do të citojmë disa nga institucionet kryesore ekonomike që janë krijuar tashmë me kalimin e kohës:

 • Banka Botërore (BC) : Është një institucion i varur nga Kombet e Bashkuara. Ai ofron mbështetje ekonomike dhe financiare për vendet në zhvillim.
 • Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) : Ky institucion synon uljen ose eliminimin e varfërisë, rritjen dhe zhvillimin ekonomik, ruajtjen e stabilitetit financiar të vendeve, ndër objektivat e tjera që ata vetë i përcaktojnë.
 • Komisioni Ekonomik për Amerikën Latine dhe Karaibe (ECLAC) : Qëllimi kryesor i këtij institucioni është të kontribuojë në rritjen dhe zhvillimin e të gjitha vendeve që e përbëjnë atë. Për më tepër, ai synon të zgjerojë marrëdhëniet midis vendeve.
 • Banka Qendrore Evropiane (BQE) : Është banka qendrore e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Funksioni i tij kryesor është ruajtja e çmimeve për të siguruar fuqinë blerëse të euros.
 • Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim (OECD): Është një organizatë ndërkombëtare që synon të promovojë politika për të përmirësuar mirëqenien sociale dhe ekonomike të të gjithë popujve të botës, duke bashkëpunuar për t’iu përgjigjur sfidave ekonomike, sociale, mjedisore dhe të qeverisjes së mirë. .
 • Rezerva Federale (FED): Është banka qendrore e Shteteve të Bashkuara. Funksioni i tij kryesor është ruajtja e çmimeve dhe promovimi i punësimit të plotë.
 • Organizata Botërore e Tregtisë (OBT): Është një organizatë ndërkombëtare, objektivi kryesor i së cilës është të promovojë që tregtia ndërmjet vendeve të rrjedhë sa më lirshëm.
 • Organizata Botërore e Turizmit (UNWTO): Është një organizatë mbarëbotërore, objektivi i së cilës është të promovojë turizmin dhe të sigurojë zhvillimin e duhur të tij.

Funksionet e një institucioni ekonomik

Ndër funksionet e një institucioni ekonomik duhet theksuar se ato mund të jenë të shumta dhe të ndryshme ndërmjet tyre.

Me fjalë të tjera, jo të gjitha institucionet janë të ngarkuara për të kryer të njëjtat funksione. Megjithatë, ne kemi mbledhur disa nga më të zakonshmet dhe të gjitha kanë të përbashkëta.

 • Promovimi i rritjes ekonomike dhe mirëqenies.
 • Promovimi i zhvillimit ekonomik të vendeve.
 • Përgatitja e raporteve dhe puna për monitorimin e evolucionit ekonomik.
 • Studimi i ekonomive të ndryshme që përbëjnë planetin.
 • Përgatitja e aktiviteteve dhe ngjarjeve në lidhje me çështjet që trajton institucioni.
 • Ndihma financiare për vendet që përbëjnë organizatën në fjalë.
 • Hartimi dhe zhvillimi i udhëzimeve për sjelljen e vendeve.
 • Menaxhimi dhe kontrolli i disbalancave të mundshme ndërmjet vendeve.
 • Promovimi i barazisë ekonomike dhe reduktimi i pabarazive në planet.
 • Zhduk varfërinë dhe trazirat sociale në planet.

Shembull i një institucioni ekonomik

Ndër shembujt e një institucioni ekonomik, mund të veçojmë rolin e Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN).

Sipas vetë organizatës, funksionet e saj përfshijnë si më poshtë:

 • Nxitja e bashkëpunimit monetar ndërkombëtar.
 • Lehtësimi i zgjerimit dhe rritjes së ekuilibruar të tregtisë ndërkombëtare.
 • Promovimi i stabilitetit të kursit të këmbimit.
 • Ndihmoni në krijimin e një sistemi shumëpalësh pagesash.
 • Vendosni (me garanci adekuate) burime në dispozicion të vendeve anëtare që përjetojnë çekuilibër në bilancin e tyre të pagesave.