Harta e rrezikut

Harta e riskut është një mjet që pasqyron situatën aktuale të biznesit, si dhe situatën ekonomike, politike dhe sociale që e rrethon atë. Në këtë mënyrë ne identifikojmë se cilat aspekte mund të ndikojnë në aktivitetin tonë dhe si t’i zgjidhim ato.

Harta e rrezikut

Hartat e rrezikut janë mjete parandaluese. Këto harta përpiqen të lokalizojnë situatën e një kompanie, duke marrë parasysh variabla të tilla si situata ekonomike, politike dhe sociale që rrethon kompaninë. Në këtë mënyrë, synimi i hartës është të identifikojë se cilat aspekte negative mund të ndikojnë në aktivitetin ekonomik të kompanisë, duke na lejuar të parashikojmë skenarët e tanishëm dhe të ardhshëm.

Hartat e rrezikut janë mjete të përdorura gjerësisht në botën e biznesit. Në këtë mënyrë, kompania mund të njohë rreziqet dhe të adoptojë metoda parandaluese për të kufizuar efektet.

Për çfarë shërben harta e rrezikut?

Objektivi kryesor i një harte risku është të sintetizojë të gjithë informacionin në lidhje me pasiguritë me të cilat përballet kompania. Në këtë mënyrë ne mund të vazhdojmë me zhvillimin e strategjive që synojnë zhdukjen e këtyre burimeve të pasigurisë. Metodologjia konsiston në aftësinë për të zhvilluar strategji që mund të zbusin dëmet e mundshme aktuale dhe të ardhshme, si dhe ekspozimin.

Harta e riskut është një mjet shumë i dobishëm për menaxhimin e biznesit. Hartat e riskut lejojnë njohjen e rreziqeve me të cilat mund të përballet një kompani, si në të tashmen ashtu edhe në të ardhmen. Duke marrë parasysh një sërë faktorësh, si situata politike, ekonomike dhe sociale, ne mund të parashikojmë problemin dhe të adoptojmë metoda parandaluese që përpiqen të kufizojnë efektet e mundshme negative që mund të shkaktojnë.

Ndër objektivat e krijimit të një harte risku janë si më poshtë:

 • Përcaktoni probabilitetin që të ndodhë një rrezik.
 • Matni dëmin e mundshëm të secilit rrezik.
 • Njihni mjedisin e kompanisë.
 • Rritja e sigurisë së njësisë ekonomike.
 • Njihni rreziqet që mund të kërcënojnë kompaninë.
 • Përcaktoni sasinë e rreziqeve me të cilat përballet kompania.
 • Njihuni me gabimet që mund të dëmtojnë kompaninë.
 • Garantoni qëndrueshmërinë e tanishme dhe të ardhshme të kompanisë.

Ndër të tjera, harta e riskut shërben për të njohur të gjitha aspektet e përshkruara më sipër, si dhe mjete të pafundme që do të na lejojnë të njohim një kompani më në thellësi.

Si bëhet harta e rrezikut?

Edhe pse mund të duket si një detyrë e thjeshtë, zhvillimi i një harte rreziku është një proces mjaft i gjerë. Për më tepër, kjo kërkon njohuri të gjera për kompaninë dhe mjedisin e saj, si dhe strategjinë e biznesit. Në kompani, më në fund, janë të paktë ata njerëz që e njohin shumë mirë kompaninë, si dhe mjedisin e saj, ndaj një vlerësim i plotë i rreziqeve është i vështirë.

Megjithatë, me trajnimin e nevojshëm, është e mundur të bëhet një hartë e rrezikut. Për ta bërë këtë, duhet të ndjekim një sërë hapash që na lejojnë ta realizojmë, si dhe ta realizojmë në mënyrë objektive dhe të dobishme për strategjinë e kompanisë.

Kryerja e një harte rreziku është një detyrë që mund të përmblidhet në hapat e mëposhtëm:

 • Përcaktoni dhe identifikoni rreziqet : Në këtë mënyrë, së pari duhet të reflektojmë mbi organizatën, biznesin, detyrat, si dhe proceset kritike që ka kompania. Në këtë mënyrë, duke sintetizuar informacionin, do të mund të vlerësojmë dobësitë që, si dobësi të brendshme, ka kompania. Ne duhet të masim me shumë detaje të gjithë faktorët, si dhe çdo faktor që mund të ndikojë në secilin prej tyre, duke ulur kapacitetin e kompanisë në të tashmen dhe në të ardhmen.
 • Kuantifikimi dhe kualifikimi i rreziqeve : Ky vlerësim duhet të bëhet së bashku me një analizë shumë strikte dhe kritike. Mos harroni se qëllimi është të kontrolloni të gjitha rreziqet e mundshme. Prandaj, nëse e dimë ekspozimin e kompanisë, si dhe probabilitetin objektiv dhe subjektiv për të ndodhur një rrezik, ne mund t’i klasifikojmë ato dhe t’i japim përparësi atyre që na interesojnë më shumë, në varësi të asaj që ne e konsiderojmë si më të rëndësishmen brenda politikës së kompanisë.
 • Vlerësimi dhe prioritizimi i rreziqeve : Me këto vlerësime dhe analiza, ne do të jemi në gjendje të marrim treguesit e parë mbi të cilët do të kualifikojmë dhe përcaktojmë sasinë e rreziqeve. Këto janë humbjet e mundshme, të cilat do t’i bazojmë në seri historike që na lejojnë të bëjmë një përafrim. Si dhe KRI (Treguesi kryesor i rrezikut). Në këtë mënyrë do të arrijmë të marrim tregues që në një farë mënyre na lejojnë të vlerësojmë rreziqet në mënyrë më objektive, si dhe t’i prioritizojmë ato.
 • Plotësoni matricën e prioritizimit : Kur të kemi identifikuar dhe matur të gjitha rreziqet, gjëja tjetër që mbetet është prioritizimi i tyre. Për ta bërë këtë, bazuar në probabilitetin dhe dëmin e mundshëm, ne mund t’i klasifikojmë ato, duke u dhënë përparësi atyre që kërkojnë veprime më të menjëhershme, si dhe atyre që paraqesin dëmin më të mundshëm. Për klasifikimin e tyre do t’i klasifikojmë në një matricë qelizash me ngjyrë që matin, me të kuqe, nëse rreziku është i lartë; në të verdhë, nëse flasim për një rrezik mesatar; në të gjelbër, nëse rreziku është i ulët.
 • Miratimi i strategjive : Pasi të jenë identifikuar të gjitha rreziqet, si dhe prioritizimi i tyre, ne vazhdojmë me strategjinë. Me fjalë të tjera, ne përcaktojmë strategjitë e mundshme për të zbutur efektet e mundshme negative që këto rreziqe mund të shkaktojnë në kompaninë tonë.