Globalizimi

Globalizimi është një fenomen i bazuar në rritjen e vazhdueshme të ndërlidhjes ndërmjet kombeve të ndryshme të botës në nivelet ekonomike, politike, sociale dhe teknologjike.

Globalizimi

Përdorimi i këtij termi është përdorur që nga vitet tetëdhjetë. Kjo do të thotë, pasi përparimet teknologjike kanë lehtësuar dhe përshpejtuar transaksionet tregtare dhe financiare ndërkombëtare. Dhe për këtë arsye, fenomeni ka po aq mbrojtës – si Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN) apo Banka Botërore – aq edhe kritikues.

Në këtë proces ka një ndërvarësi ekonomike, ku kompanitë dhe tregjet shkojnë përtej kufijve kombëtarë dhe arrijnë një dimension global.

Është një proces veçanërisht ekonomik, ku po zhvillohet një integrim i ekonomive kombëtare, duke shkaktuar një rritje të vëllimit dhe kompleksitetit të shkëmbimit të mallrave dhe shërbimeve në ekonominë botërore.

Tregu i mallrave dhe shërbimeve udhëton lirshëm në çdo vend të botës, për shkak të hapjes së madhe që ka ndodhur në sektorin e tregtisë dhe investimeve. Aktualisht, faktorët e prodhimit si kapitali, puna dhe teknologjia rrjedhin nga një vend në tjetrin me lehtësi të madhe, falë procesit të globalizimit.

Globalizimi ka bërë që tregjet të ndërkombëtarizohen, kjo nënkupton që çdo prodhues konkurron me të gjithë prodhuesit në botë. Konkurrueshmëria bëhet gjithnjë e më e fortë sepse duhet të konkurrojë me kompanitë që aplikojnë teknologjinë dhe inovacionin, duke ofruar produkte më të mira e më të mira të prodhuara me kosto të ulët.

Çfarë kapitali është mobilizuar?

Kur flasim për qarkullimin e lirë të kapitalit, flasim për tre lloje kapitali:

 • Kapitali tregtar: Është kapitali që përdoret në komercializimin e mallrave dhe shërbimeve në tregun botëror, për të marrë fitime. Si shembull mund të përmendim kompaninë Shell, e cila shet benzinë ​​pothuajse në çdo vend të botës.
 • Kapitali prodhues: Është kapitali që investohet në blerjen e faktorëve të prodhimit për të prodhuar mallra dhe shërbime. Shembulli i një kompanie që investon në kapital prodhues është Nike, e cila ka fabrikat e saj të prodhimit në Kinë dhe Vietnam.
 • Kapitali financiar: Janë të gjitha paratë që investohen në një vend tjetër në formën e investimeve të huaja direkte ose nëpërmjet kredive. Në këtë rast mund të përmendim kompaninë Nestlé që investon në shumë vende të botës si një kompani e madhe transnacionale.
Globalizimi

Karakteristikat e globalizimit

Globalizimi është një proces mjaft kompleks që ka një sërë karakteristikash që i përmendim më poshtë:

 • Ai lehtëson aksesin në një numër më të madh të mallrave dhe shërbimeve.
 • Përshpejtoni procesin e të mësuarit dhe kërkimit.
 • Ai bazohet në teknologjitë e reja dhe aksesin në internet.
 • Ju lejon të kombinoni kultura nga vende ose zona të ndryshme gjeografike.
 • Promovon turizmin dhe lëvizshmërinë e njerëzve.
 • Nxitja e specializimit.

Shkaqet dhe pasojat e globalizimit

Procesi i globalizimit fillon në shekullin e 20-të. Kjo është për shkak të një ndryshimi në strategjinë gjeopolitike të fuqive të ndryshme ekonomike botërore. Që nga ky moment, barrierat në tregtinë ndërkombëtare filluan të eliminohen dhe u arritën marrëveshje po aq të rëndësishme sa krijimi i Bashkimit Evropian. Kjo lloj mase bëri të mundur liberalizimin e tregtisë ndërmjet vendeve dhe fillimin e këtij procesi.

Nga ana tjetër, përparimet në teknologji dhe komunikim bënë të mundur thjeshtimin e operacioneve ndërkombëtare. Në këtë kuptim, zhvillimi i internetit ka bërë të mundur marrjen e një produkti të prodhuar kudo në botë pa u larguar nga shtëpia.

Së bashku me këtë, një tjetër nga efektet e globalizimit është inovacioni në botën e transportit. Ky proces R + D + i ka bërë të mundur zhvillimin e mjeteve shumë më efikase të transportit, duke ulur kostot e tyre dhe duke favorizuar shkëmbimin e mallrave midis vendeve.

Sa i përket pasojave, globalizimi ka përmirësuar cilësinë e jetës së banorëve të planetit sepse ka lehtësuar aksesin në shumë mallra dhe shërbime. Edhe pse është e vërtetë, ka gjeneruar edhe situata kompanish me një fuqi tregu shumë të madhe dhe që mbytin bizneset e vogla.

Po kështu, kultura e çdo vendi modifikohet nga doganat e importuara nga vende të tjera. Sot, në shoqërinë e çdo kombi mund të gjejmë tipare jo autoktone, duke gjeneruar një kulturë të globalizuar dhe gjeneraliste.

Aktorët e globalizimit

Edhe pse të gjithë agjentët ekonomikë marrin pjesë në globalizim, ka disa që janë veçanërisht të rëndësishme:

 • Bankat shumëkombëshe: Ato formohen me kapital të huaj dhe marrin pjesë në operacionet e investimeve financiare, objektivi i tyre është të rrisin kapitalin e tyre duke mbështetur shumëkombëshe në investimet e tyre në vende të ndryshme.
 • Kompanitë shumëkombëshe: Këto janë kompani që shesin mallra dhe shërbime jashtë vendit, ose gjithashtu prodhojnë mallra dhe shërbime jashtë vendit në filialet e tyre të ndryshme. Ata kanë një prani të fortë globale, janë të mëdhenj, kanë një shkallë të lartë integrimi dhe janë financiarisht të pavarur.
 • Institucionet ndërkombëtare : Këto janë organizata që lehtësojnë transaksionet tregtare dhe financiare ndërmjet aktorëve të globalizimit. Ato janë subjekte si Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore, Organizata Botërore e Tregtisë, ndër të tjera.

Përparësitë e ofruara nga globalizimi

Ndër avantazhet ose mundësitë më të dukshme ne kemi:

 • Tregjet më të mëdha : Tregjet po bëhen më të mëdha për faktin se ka gjithnjë e më shumë marrëveshje tregtare dhe marrëveshje të tregtisë së lirë, të cilat shpresojnë ta bëjnë procesin e tregtisë ndërkombëtare midis kombeve të ndryshme të botës më homogjen dhe më të lehtë.
 • Duke përfituar nga ekonomia e shkallës: Ndërsa tregu rritet më shumë, kompanitë mund të përfitojnë nga prodhimi në nivele më të larta dhe kjo u lejon atyre të ulin kostot e tyre të prodhimit, duke e bërë zinxhirin e tyre të prodhimit më efikas dhe ekonomik.
 • Akses i shpejtë në teknologjinë moderne: Kjo qasje në të gjitha format moderne të teknologjisë u mundëson kompanive të përmirësojnë proceset e tyre të prodhimit, transportit dhe komunikimit brenda tregjeve në të cilat ato konkurrojnë. Lehtësimi i të gjitha proceseve tuaja në një mënyrë reale dhe efektive.
Përparësitë e Globalizimit

Rreziqet e globalizimit

 • Ju duhet të konkurroni me më shumë kompani dhe produkte: Kompanitë konkurrojnë me të gjithë prodhuesit në botë për shkak të derregullimit dhe aksesit të lehtë në tregje të ndryshme në botë. Kjo na detyron të jemi më konkurrues, pasi konkurrojmë me të gjitha llojet e kompanive.
 • Konsumatorët janë më kërkues: Për shkak të përmirësimeve të vërejtura në proceset e komunikimit, konsumatorët janë më të informuar dhe kjo i bën ata të kërkojnë gjithnjë e më shumë vlera të shtuara në ofrimin e propozimeve të tregut.
 • Më pak marzh fitimi: Sa më shumë konkurrencë, aq më shumë zvogëlohet diferenca midis kostos së prodhimit dhe çmimit të shitjes së produktit. Kështu që kompanitë mund të shohin marzhin e tyre të fitimit të reduktuar.
 • Inovacioni i përhershëm: Inovacioni është një kërkesë prioritare në tregjet aktuale, sepse kompania që nuk bën inovacion zhduket nga tregu. Produktet tuaja vjetërohen shpejt përballë përmirësimeve me vlerë të shtuar nga konkurrenca.

Së fundi, mund të themi se kompanive u është dashur të përshtaten me procesin e globalizimit. Ata duhet të ndryshojnë rrënjësisht, pasi tregjet botërore po bëhen më të lira, të hapura dhe të globalizuara. Ata duhet të mësojnë të jenë konkurrues, sepse ekonomia është gjithnjë e më e integruar dhe kjo do të thotë se ka standarde të globalizuara në proceset e prodhimit dhe të marketingut.

Në tregun global, të gjitha kompanitë mund të aksesojnë teknologjinë, kapitalin, punën dhe klientët nga kudo në botë me pak ose aspak kufizime.

Për të përballuar mjedisin global dhe konkurrencën globale në rritje, kompanitë duhet të rrisin kapacitetin e tyre për përshtatje dhe inovacion; si dhe duhet të përmirësojnë proceset e tyre të produktivitetit, për të arritur procese prodhimi me kosto të ulët.

Kritika e globalizimit

Kritikët më të mëdhenj të tij sigurojnë se ky fenomen nxit një pabarazi më të madhe brenda çdo kombi dhe midis vendeve të ndryshme, duke minuar identitetin e veçantë të çdo populli. Argumente të tjera jo më pak të peshës thonë se procesi global favorizon privatizimin, rrit konkurrencën dhe mbishfrytëzon mjedisin.

Më konkretisht, FMN siguron se vendet që janë integruar në ekonominë botërore kanë shënuar rritje më të shpejtë monetare dhe kanë arritur të ulin varfërinë. Në fakt, organizata financiare pohon se shumica e vendeve të Azisë Lindore, të cilat ishin ndër më të varfrat në botë 40 vjet më parë, janë bërë vende të begata falë zbatimit të politikave të hapjes me jashtë. Përveç kësaj, me përmirësimin e kushteve të jetesës, ata përparuan në procesin e tyre demokratik dhe, ekonomikisht, bënë përparim në çështje të tilla si mjedisi dhe kushtet e punës.

Megjithatë, dhe sipas Fondit Monetar, “mundësitë që ofron globalizimi kanë si homolog rrezikun e luhatshmërisë së flukseve të kapitalit dhe mundësinë e përkeqësimit të situatës sociale, ekonomike dhe mjedisore; Që të gjitha vendet të përfitojnë nga globalizimi, komuniteti ndërkombëtar duhet të përpiqet të ndihmojë vendet më të varfra të integrohen në ekonominë botërore, duke mbështetur reformat që forcojnë sistemin financiar global për të arritur rritje më të shpejtë dhe për të siguruar të ardhura më të ulëta. varfëria".

Nga ana e tyre, aktivistët anti-globalizues kërkojnë një shoqëri më të drejtë, kontroll të fuqisë së pakufizuar të shumëkombësheve, demokratizim të institucioneve ekonomike globale dhe një shpërndarje më të drejtë të pasurisë; Në fakt, heqja e borxhit të jashtëm është një nga kërkesat e kësaj lëvizjeje dhe për këtë arsye fajësojnë Bankën Botërore dhe FMN-në për situatën mbytëse në të cilën ndodhen shumica e vendeve të varfra, të paaftë për të përballuar krizën. në shumë raste tejkalon PBB-në e saj (Produkti i Brendshëm Bruto).

Shembuj të globizimit

Sot është e lehtë të gjesh raste të globalizimit në jetën tonë të përditshme. Ne propozojmë shembujt e mëposhtëm:

 • Të ushqyerit. Ushqimi është një nga aspektet që është bërë më globale. Ne mund të blejmë një hamburger ose pica për të ngrënë kudo në planet pa qenë nevoja të jemi në vendin që e ka zhvilluar atë ushqim.
 • Përmbajtje audiovizive. Platformat e transmetimit na lejojnë të dëgjojmë këngë nga çdo artist në planet ose të shikojmë një serial të prodhuar në Shtetet e Bashkuara nga kudo që jemi.
 • Mësimi i gjuhëve të reja. Është një nga shembujt më përfaqësues të këtij procesi. Mësimi i gjuhëve të reja është i lidhur me një botë gjithnjë e më të globalizuar në të cilën kërkohet të jetë në gjendje të komunikojë me këdo në planet.