Rrudhosje

Paketimi është shpërndarja dhe vendosja e saktë e një ngarkese në një varkë, magazinë ose magazinë. Në shumë raste, termi përdoret ekskluzivisht për t’iu referuar … Read more

Qiramarrësi

Qiramarrësi është ai person fizik ose juridik që fiton të drejtën për të përdorur një aktiv që nuk është pronë e tij. Me fjalë të … Read more

Qira operative

Një qira operative është një marrëveshje ku e drejta për të përdorur një aktiv nga pronari i transferohet një personi tjetër. Kjo, në këmbim të … Read more

Qira financiare

Qiraja financiare ose leasing është dhënia me qira e një aktivi me të drejtë blerjeje në fund të kontratës. Gjithashtu, mund të quhet leasing financiar, … Read more

Qira me opsion blerje

Qiraja me opsionin për të blerë është një lloj kontrate me të cilën një aktiv (zakonisht një pronë) jepet me qira për një periudhë të … Read more

Qira

Qiraja është një marrëdhënie ndërmjet dy palëve kontraktuale përmes së cilës ndodh transferimi i një malli ose shërbimi për një periudhë të caktuar kohe. Në … Read more

Qiradhënësi

Qiradhënës është ai person fizik ose juridik, i cili me qira është i detyruar t’i kalojë qiramarrësit përdorimin e përkohshëm të një aktivi (të luajtshëm … Read more

Penitial Arras

Depozita për dënim është një pakt që i bashkëlidhet çdo lloj kontrate që konsiston në vendosjen e një çmimi në mënyrë që palët të mund … Read more

Zvarritje konfirmuese

Depozita konfirmuese është karakteristikë e kontratës së shitjes dhe është dëshmi e lidhjes së kontratës nëpërmjet pagesës së një pjese të çmimit. Depozita konfirmuese shërben … Read more

Harmonizimi i kontabilitetit

Harmonizimi i kontabilitetit është procesi që synon të arrijë uniformitetin ndërmjet rregulloreve të kontabilitetit të vendeve të ndryshme. Me fjalë të tjera, ai përbëhet nga … Read more

Armëpushimi

Armëpushimi është pezullimi, nëpërmjet një marrëveshjeje, i një konflikti të armatosur ndërmjet dy ose më shumë pretendentëve. Pavarësisht nga kjo, në vetvete, ajo nuk nënkupton … Read more

Pronari i anijeve

Një pronar anijesh është një person fizik ose juridik i cili është i përkushtuar për të operuar një anije për qëllime tregtare. Pronari i anijes … Read more