Fitimi

Fitimi është një koncept që i referohet kur ka një përfitim ekonomik, një fitim ose, me fjalët e Karl Marksit, një fitim kapital. E gjithë kjo, e paraprirë nga kontrolli i prodhimit apo shpërndarjes së një shërbimi apo një malli.

Fitimi

Fitimi i referohet situatës që ndodh kur një person, pasi kryen një aktivitet të caktuar ekonomik, gjeneron një përfitim të shtuar. Ky përfitim njihet si fitim.

Kështu, fitimi është një nga rregullat kryesore të kapitalizmit, pasi ai vendos një sistem përmes të cilit, nëpërmjet fitimit, gjenerohet interesi dhe nxitja private e njerëzve. Kjo sepse tregjet, si dhe shtetet, duhet të garantojnë përdorimin e të drejtës së pronës private dhe të së drejtës së shfrytëzimit. E gjithë kjo, që korrespondon me taksën përkatëse për realizimin e fitimit në fjalë.

Fryma e fitimit

Thuhet se një aktivitet ekonomik është për përfitim kur shfrytëzimi i një malli ose një shërbimi kryhet për të përfituar një fitim ekonomik. Kjo do të thotë, kur një person kryen një detyrë për të marrë një përfitim financiar për të. Kjo është ajo që ne e njohim si motiv fitimi.

Është e rëndësishme të theksohet kjo, pasi shumë fondacione dhe organizata, si OJQ-të, ushtrojnë një aktivitet ekonomik, por jo fitimprurës. Kjo do të thotë se ata nuk gjenerojnë fitim për të, pasi e bëjnë këtë pa ndjekur një qëllim të tyre ekonomik.

Humbja e fitimit

Humbja e fitimit është dëmi pasuror i shkaktuar nga mungesa e fitimit, për shkak të një veprimi të kundërligjshëm, dëmtimit të një të treti ose shkeljes së një kontrate.

Kur një person duhet të respektojë një kontratë dhe shkelja e saj sjell humbje përfitimesh për homologun, thuhet se ekziston një situatë e humbjes së fitimit.

Kjo situatë dënohet me ligj. Në këtë mënyrë, shkaktari i dëmit është i detyruar t’i përgjigjet dëmshpërblimit personit të prekur. Në këtë mënyrë i përgjigjet atij për dëmet dhe humbjet deri në riparimin e dëmit të kryer.