Deklarata e të ardhurave

Pasqyra e të ardhurave ose IRPF (Tatimi mbi të Ardhurat Personale) është një taksë që qytetarët duhet të paguajnë në Agjencinë Tatimore, në lidhje me të ardhurat ose të ardhurat neto që kanë përfituar gjatë një viti.

Deklarata e të ardhurave

Kur bëhet pasqyra e të ardhurave, merren parasysh të gjitha të ardhurat e krijuara gjatë vitit, duke zbritur shpenzimet që janë të zbritshme. Por jo të gjithë qytetarët duhet të bëjnë deklarimin e të ardhurave, ka disa përjashtime siç do të shohim më poshtë.

Deklarimi i të ardhurave bëhet vetëm nga personat fizikë, ku referohen personat njerëzorë. Ndryshe nga personat juridikë, që u referohet kryesisht kompanive, të cilat nuk paguajnë tatimin mbi të ardhurat, por paguajnë atë që njihet si tatim korporate.

Tatimi mbi të ardhurat personale vendoset në të gjitha këto të ardhura duke aplikuar një përqindje në mënyrë progresive për të ardhurat, domethënë është një taksë progresive, sa më të larta të jenë të ardhurat, aq më e lartë është përqindja për t’u paguar, duke marrë parasysh seksionet (të gjithë paguajnë të njëjtën përqindje brenda çdo seksioni). Pasi të llogaritet ajo shumë, e njohur si shuma e përgjithshme, zbriten të gjitha zbritjet. Kjo shumë, pasi të jenë aplikuar zbritjet përkatëse, pasqyron tarifën likuide, e cila do të jetë shuma përfundimtare që ne paguajmë si tatim mbi të ardhurat personale.

Tarifa e plotë – Zbritjet = Tarifa neto

Gjatë vitit është normale që si për kompaninë ku punojmë, ashtu edhe për institucionin tonë financiar të zbresin një pjesë të parave që fitojmë për t’ia dhënë Thesarit. Kështu, e para ul përqindjen mujore të caktuar për tatimin mbi të ardhurat personale nga lista jonë e pagave dhe e dyta zbret shumën e duhur nga ne kur marrim, për shembull, fitime kapitale nga investimet në bursë ose interes në një depozitë bankare.

Në shumë raste këto mbajtje që janë bërë gjatë vitit janë më të larta se sa duhet të kishim paguar, në mënyrë që në pasqyrën e të ardhurave të na kthehen. Domethënë, thesari na kthen para për taksat e tepërta që kemi paguar. Kjo është normale pasi taksat që paguhen gjatë vitit nuk marrin parasysh zbritjet e çdo personi. Pikërisht për këtë arsye, dhe për të rregulluar të gjitha këto koncepte dhe zëra ekonomikë, lind pasqyra e të ardhurave.

Çfarë të ardhurash dhe shpenzimesh përfshin pasqyra e të ardhurave?

Të ardhurat që përfshihen në qira mund të vijnë si nga të ardhurat nga puna (qoftë të punësuar apo të vetëpunësuar), ashtu edhe nga llojet e tjera të të ardhurave si fitimet kapitale ose të ardhurat kapitale. Në Spanjë të ardhurat kryesore ndahen si më poshtë:

 • Të ardhurat nga puna : Paga, lista e pagave apo pensionet, kryesisht.
 • Të ardhura nga kapitali i luajtshëm: Kryesisht interesa dhe dividentë. Por përfshihet edhe sigurimi i jetës.
 • Të ardhura nga kapitali i pasurive të paluajtshme : Këto janë të ardhurat që rrjedhin nga pronat në dispozicion të pronarëve të tyre, të dhëna me qira ose të transferuara te palët e treta, që nuk lidhen me veprimtari ekonomike.
 • Të ardhura nga veprimtari ekonomike, biznesi apo profesionale .
 • Fitimet dhe humbjet kapitale : Rrjedhin, për shembull, nga shitja e pasurive të paluajtshme, aksionet, marrja e çmimeve.

Zbritjet mund të jenë për të jetuar në një shtëpi me qira, ose për të përfunduar rehabilitimin e vendbanimit të zakonshëm. Për disa investime ose donacione, të tilla si investimi në një kompani të sapokrijuar ose investimi i parave në një plan pensioni. Për të jetuar me fëmijë nën 25 vjeç me pak të ardhura, ose me prindër mbi 65 vjeç.

Në Spanjë disa zbritje përfshihen në draftin e të ardhurave. Por ka shumë të tjerë që nuk e bëjnë këtë, kështu që është shumë e rëndësishme të shqyrtohet mirë drafti për të përfshirë të gjitha zbritjet e mundshme dhe për të siguruar kursimet më të mëdha në pasqyrën e të ardhurave.

Kush është i detyruar të deklarojë në Spanjë?

Çdo person fizik, qoftë spanjoll apo jo, që ka banuar më shumë se 183 ditë në vitin kalendarik, që ka Spanjën si bërthamën apo bazën kryesore të aktiviteteve apo interesave ekonomike në një farë mënyre, është i detyruar të bëjë deklarimin e të ardhurave në Spanjë. direkte apo indirekte.

Megjithatë, ka disa përjashtime që mund të na përjashtojnë nga detyrimi për të paraqitur një deklaratë tatimore mbi të ardhurat. Kryesisht varet nga shuma e të ardhurave, zbritjet dhe nga vijnë ato.

Është e rëndësishme të dini se edhe pse një person nuk është i detyruar të deklarojë, ata mund të dinë draftin e tij, gjë që rekomandohet shumë, pasi nëse del të paguajë nuk do të paraqesë pasqyrën e të ardhurave, por nëse del për ta kthyer atë. ia vlen ta paraqisni, pasi do të merrni një pagesë për të.

Banorët e taksave në Spanjë nuk janë të detyruar të bëjnë deklaratën e të ardhurave:

 • Nëse të ardhurat e marra janë më pak se 22,000 euro në vit, për aq kohë sa vijnë nga një pagues i vetëm, ose nëse të ardhurat e marra nga paguesi i dytë ose i tretë nuk i kalojnë 1,500 euro në tërësi.
 • Nëse të ardhurat e marra janë më pak se 14,000 euro në vit, edhe nëse të ardhurat nga të ardhurat e fituara i marrin dy ose më shumë pagues. Përveç nëse nuk i plotëson dy rregullat e mëposhtme.
 • Nëse nuk keni marrë të ardhura nga kapitali i luajtshëm dhe fitimet kapitale që i nënshtrohen mbajtjes në burim ose pagesës në llogari, për një shumë totale më të madhe se 1600 euro në vit.
 • Nëse nuk keni marrë të ardhura të imputuara nga pasuritë e paluajtshme, rendimente nga bonot e thesarit dhe subvencione për blerjen e shtëpive të mbrojtura zyrtarisht ose me çmime, dhe fitime të tjera kapitale që rrjedhin nga ndihma publike, për një shumë totale më të madhe se 1000 euro në vit.
 • Nëse keni marrë ekskluzivisht të ardhura të plota nga puna, kapitali (mobilje dhe pasuri të paluajtshme – për dhënien me qira të pasurive të paluajtshme …), aktivitetet ekonomike (biznesmenët, profesionistët …) dhe fitimet kapitale, subjekt ose jo të mbajtjes në burim, kur shuma e tyre është jo më shumë se 1000 € ose ata që kanë pasur humbje kapitale më pak se 500 €.
 • Nëse jeni punëtor i vetëpunësuar me të ardhura vjetore më pak se 1000 euro.

Megjithatë, në shumë raste personat të cilët nuk janë të detyruar të paraqesin deklaratën e tatimit mbi të ardhurat do të paguhen dhe për këtë arsye u kompensohet një gjë e tillë. Prandaj është e këshillueshme që të shikoni draftin për të parë nëse ia vlen apo jo të bëni pasqyrën e të ardhurave.

Çfarë ndodh nëse nuk dorëzoj deklaratën e tatimit mbi të ardhurat?

Nëse dikush nuk paraqet një deklaratë tatimore mbi të ardhurat duke qenë i detyruar ta bëjë këtë, ai do të kryejë një kundërvajtje tatimore që klasifikohet si e vogël, e rëndë ose shumë e rëndë. Më e vogla ndodh nëse është vetë personi që njofton se nuk e ka paraqitur dhe kur e bën, kthehet. Në atë rast dënimi është 100 euro. Nëse paguani ose do të keni një shtesë interesi në varësi të vonesës në paraqitjen e deklaratës.

Nëse është Thesari që pretendon lëshimin e deklaratës dhe kthehet në kthim, gjoba është 200 euro. Por nëse, përkundrazi, paguan, do të sjellë një gjobë nga 50% deri në 150% të vlerës së borxhit, e cila do të varet nga dëmi ekonomik i thesarit publik, nga serioziteti i fshehjes (është rëndohet, për shembull, nëse ka operacione në bursë për të cilat duhet të paguani) dhe nëse janë kryer kundërvajtje të tjera tatimore.

Gabimet më të zakonshme në draftin e qirasë

Agjencia Tatimore mund të bëjë gabime gjatë përgatitjes së modeleve për pasqyrën e të ardhurave. Përveç kësaj, jo të gjitha të ardhurat, aq më pak shpenzimet e zbritshme, përfshihen në draft. Shihni çfarë nuk përfshin drafti i qirasë.

Këtu janë dy dështimet më të shpeshta:

1. Gabimet në lidhje me taksimin e shtëpisë : Një nga gabimet më të zakonshme është llogaritja e gabuar e zbritjes për një shtëpi të blerë para vitit 2006, megjithëse është gjithashtu mjaft e zakonshme që të mos zbatohen zbritjet përkatëse të taksës kryesore të shtëpisë nëse banka dhënëse Hipoteka nuk ka prova që kjo kredi është, pikërisht, për banim të zakonshëm ose për banesë të parë.

Kredia hipotekare gjithashtu mund të ndërhyjë në përgatitjen korrekte të draftit nëse ka pasur ndryshim banke ose nëse negociohet një e re. Në rast se shtëpia është blerë nga një çift dhe të dy bashkëshortët përballen me kredinë hipotekore në pjesë të barabarta por vetëm njëri prej tyre figuron në kadastër, gjëja më normale është që Agjencia e Tatimeve i llogarit gabimisht zbritjet.

Përveç kësaj, nëse është shtëpia e parë e zakonshme që çifti fiton, shpenzimet që rrjedhin nga blerja – sigurimet e lidhura, noteri, regjistrimi, taksat, etj. – janë gjithashtu të zbritshme, dhe këtu Thesari mund të bëjë një gabim nëse këto shpenzime financiare nuk regjistrohen.

2. Gjykimet në lidhje me martesat dhe ndarjet : Këto lloj situatash sjellin zbritje të rëndësishme, si ai i marrë për masën e pensioneve kompensuese për ish-bashkëshortin dhe pensionet për ushqim për fëmijët e zakonshëm ose për pagesën e detyrimeve të zakonshme të ish-bashkëshortit. vendbanimi. Prandaj, duhet pasur kujdes i veçantë me këtë seksion.

Nëse e keni marrë draft deklaratën e tatimit mbi të ardhurat dhe e keni kuptuar se është e përgatitur keq, do t’ju duhet ta modifikoni atë për të regjistruar deklaratat tatimore që ju korrespondojnë vërtet. Mund ta bëni online, në faqen e Agjencisë Tatimore ose duke shkuar personalisht në një zyrë tatimore, për të cilën do të duhet të lini një takim. Po kështu, stafi i Agjencisë mund t’ju kërkojë të arsyetoni ndryshimet që bëni në draftin tuaj, për të cilin do të duhet të paraqisni dokumentacionin e nevojshëm. Shihni se si të bëni pasqyrën e të ardhurave.