Administrata publike

Administrata Publike përfshin të gjitha organet e sektorit publik të formuara për të kryer detyrën e administrimit dhe menaxhimit të organizatave, institucioneve dhe agjencive të … Read more

Menaxhimi i procesit

Menaxhimi i procesit është një qasje që e konsideron një organizatë si një rrjet procesesh të ndërlidhura dhe të ndërlidhura. Prandaj, është mënyra për të … Read more

Menaxhimi sipas objektivave

Menaxhimi sipas objektivave përkufizohet si strategjia e biznesit në të cilën punojnë të gjithë punonjësit dhe menaxherët e një kompanie për të arritur objektivat që … Read more

Administrata moderne

Administrata moderne është procesi i aplikimit të praktikave më të mira bazuar në praktika dhe qasje të reja që lejojnë një përshtatje më të mirë … Read more

Administrim i përzier

Administrata e përzier është ajo që është përgjegjëse për administrimin e kapitalit publik dhe privat. Ai përfshin të gjitha ato organizata që janë nën juridiksionin … Read more

Administrimi i logjistikës

Menaxhimi i logjistikës është grupi i operacioneve dhe strategjive që një kompani duhet të zbatojë. Kjo, për të bartur në mënyrë efikase mallrat tuaja tek … Read more

Administrata financiare

Menaxhimi financiar është disiplina që merret me menaxhimin e burimeve financiare të një kompanie, duke i kushtuar vëmendje përfitimit dhe likuiditetit të saj. Menaxhimi financiar, … Read more

Menaxhimi i kohes

Menaxhimi i kohës është seria e mekanizmave që ka një organizatë kur bëhet fjalë për përcaktimin, në mënyrë efikase, të proceseve të saj. Për ta … Read more

Administrata e shitjeve

Administrata e shitjeve është të gjitha procedurat, vendimet, veprimet e mbikëqyrjes dhe kontrollit, auditimit dhe vlerësimit që zhvillohen në kompani dhe që lidhen me operacionet … Read more

Menaxhimi i projektit

Menaxhimi i projektit është metodologjia me të cilën është e mundur të përdoren në mënyrë efikase burimet në dispozicion për një projekt të caktuar. Nëpërmjet … Read more

Administrata operative

Menaxhimi i operacioneve konsiston në planifikimin, drejtimin, organizimin dhe kontrollin e proceseve të prodhimit të kompanisë për të krijuar vlerë. Në këtë mënyrë, përmes këtij … Read more