Data Vlera

Data e vlerës së një transaksioni financiar është data në të cilën do të shlyhet, domethënë data në të cilën ndodh transaksioni. Të gjitha operacionet … Read more

Data e duhur

Data e skadencës është viti, muaji, dita dhe afati kohor për të përmbushur një detyrim kontraktual. Koncepti i datës së skadencës përdoret shpesh në detyrimet … Read more

Data e ushtrimit

Data e ushtrimit lidhet me opsionet financiare dhe i referohet ditës në të cilën blerësi i opsionit ka të drejtë ta ushtrojë atë. Data e … Read more

Data e kontabilitetit

Data e kontabilitetit është data në të cilën bëhet një regjistrim kontabël i çdo lloji në ditarin e një shoqërie. Kjo datë pasqyron kur është … Read more

Fajolizmi

Fayolizmi është një kuadër teorik që ka shërbyer si bazë për shkencat bashkëkohore administrative. Krijuesi i saj ishte inxhinieri i minierave Henri Fayol. Fayol konsiderohet, … Read more

Faksimi

Koncepti i faksit është veprimi i dërgimit të fakseve në një mënyrë të shumëfishtë për të komunikuar oferta, reklama, mesazhe, njoftime zyrtare, ndër të tjera. … Read more

Fazat e pastrimit të parave

Pastrimi i parave përbëhet nga tre faza të dallueshme: vendosja, fshehja dhe integrimi. Këto faza mund të kryhen së bashku ose veçmas. Megjithatë, ato zakonisht … Read more

FAO

Organizata e Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë (FAO) është një organ i varur nga OKB, qëllimi i të cilit është t’i japë fund … Read more

Fannie Mae (FNMA)

Fannie Mae është një institucion amerikan hipotekor i ngarkuar me garantimin e kredive të përballueshme dhe të garantuara, në mënyrë që të promovojë aksesin në … Read more

Zyra e familjes

Zyra familjare është një kompani private e krijuar me synimin për të menaxhuar asetet e një familjeje dhe për të siguruar vazhdimësinë e saj në … Read more

Mungesa e likuiditetit

Mungesa e likuiditetit ndodh kur një shoqëri ose një person fizik nuk ka kapacitet për të përmbushur detyrimet e saj financiare. Është një situatë mjaft … Read more