zamestnanecká rada

Podniková rada je orgán kolektívneho zastupovania, ktorý sa snaží zastupovať záujmy zamestnancov pred podnikom. Tvorí ho skupina pracovníkov, ktorí boli zvolení skupinou pracovníkov.

zamestnanecká rada

Podniková rada je zastupiteľským orgánom v rámci spoločnosti. Ten má na starosti zastupovanie pracovníkov spoločnosti pred spoločnosťou a jej vedením. Podnikovú radu tvorí rad pracovníkov, ktorých do funkcie volia a vymenúvajú všetci pracovníci samotnej spoločnosti.

Počet pracovníkov, ktorí tvoria výbor, je úmerný počtu pracovníkov, ktorých má spoločnosť.

Funkcie podnikovej rady

Hlavnou funkciou podnikovej rady je zastupovať všetkých jej zamestnancov, ako aj obhajovať ich práva a záujmy pred spoločnosťou.

V rámci funkcií, ktoré podniková rada má, však nájdeme viac úloh, ktoré zodpovedajú tomuto zastupiteľskému orgánu.

Medzi týmito funkciami, ktoré musí tento výbor vykonávať, môžeme zdôrazniť nasledovné:

 • Buďte informovaní o všetkom, čo sa týka spoločnosti, ako aj odvetvia, v ktorom uvedená spoločnosť pôsobí.
 • Buďte informovaní o všetkom, čo sa týka spoločnosti v oblasti účtovníctva, ročnej účtovnej závierky, ako aj štatistiky zamestnancov atď.
 • Podniková rada musí ako poradný orgán podriadiť akúkoľvek činnosť podniku, ktorá má vplyv na zamestnancov.
 • Vydajte správy o stave pracovníkov, ako aj o všetkom, čo súvisí s pracovníkmi spoločnosti.
 • Zaviesť kolektívne vyjednávanie so samotnou spoločnosťou, vždy na obranu pracovníkov, ako aj samotnej spoločnosti.
 • Monitorovanie dodržiavania dosiahnutých dohôd zo strany spoločnosti aj samotných pracovníkov.

Tieto úlohy zodpovedajú výboru, aj keď v závislosti od spoločnosti môžu byť funkcie výboru rozšírené alebo obmedzené.

Ciele podnikovej rady

Medzi ciele podnikovej rady patrí zastúpenie pracovníkov, ktorí vykonávajú svoje služby v rámci spoločnosti. Hlavným cieľom podnikovej rady je však zabezpečiť, aby sa pracovníci na svojom pracovisku cítili pohodlne, ako aj v podmienkach, ktoré podliehajú pracovnému právu.

V tomto zmysle by sme mohli od výboru zdôrazniť tieto ciele:

 • Že spoločnosť dodržiava dohody a zákon o pracovných veciach.
 • Aby zamestnanci boli v pohodlnej pracovnej situácii.
 • Zlepšiť podmienky pracovníkov v situáciách, kde je priestor na zlepšenie.
 • Aby spoločnosť vytvorila základné podmienky, aby pracovníci mohli podávať optimálne výkony.
 • Zabezpečte, aby pracovníci pracovali s požadovaným výkonom.

Toto sú okrem iného niektoré z cieľov, ktoré má každá podniková rada. V tomto zmysle je prvoradým cieľom, aby pracovníci boli zamestnaní za výhodných podmienok, ako aj to, aby si firma zachovala svoju činnosť, a tým udržala pracovné miesta.

Koľko zamestnancov tvorí zamestnaneckú radu?

Podniková rada v Európe podlieha predpisom Spoločenstva, ktoré zaväzujú spoločnosti s viac ako 1 000 zamestnancami, aby v rámci spoločnosti mali zamestnaneckú radu.

Vzhľadom na malú veľkosť spoločností v krajinách ako Španielsko sa však mnohé krajiny rozhodli navrhnúť vlastnú legislatívu o zamestnaneckých radách.

Španielska legislatíva teda stanovuje pre výbory v spoločnostiach tieto požiadavky:

 • Od 50 do 100 zamestnancov: 5 členov vo výbore.
 • Od 101 do 250 zamestnancov: 9 členov vo výbore.
 • Od 251 do 500 zamestnancov: 13 členov vo výbore.
 • Od 501 do 750 zamestnancov: 17 členov vo výbore.
 • Od 751 do 1 000 zamestnancov: 21 členov vo výbore.
 • 1 001 alebo viac: 21 zamestnancov vo výbore. Okrem toho pribudnú do výboru na každých 1 000 zamestnancov navyše ďalší 2 členovia s maximálnym limitom 75 členov.

Funkčné obdobie vo výbore je 4 roky. Podmienkou kandidovania vo voľbách je, aby mal pracovník viac ako 18 rokov, ako aj to, že v spoločnosti pracuje s dĺžkou 6 mesiacov alebo viac.