Výrobné náklady

Výrobné náklady (alebo prevádzkové náklady) sú náklady potrebné na výrobu tovaru alebo na vytvorenie služby.

Výrobné náklady

Týmto spôsobom sú výrobné náklady spojené s týmito nevyhnutnými výdavkami, pričom ostatné, napríklad finančné, sú vynechané. Zvyčajne zahŕňa suroviny a zásoby, priamu a nepriamu prácu a ďalšie náklady na správu, ako sú odpisy, nájomné alebo náklady na poradenstvo.

Prvky výrobných nákladov

Ako sme už spomenuli, vo výrobných nákladoch sú tri kľúčové prvky. Nižšie vysvetľujeme každú z nich:

  • Jedným z nich sú suroviny a zásoby. Prvým sú tie materiály, ktoré sa transformujú vo výrobnom procese. Príkladom môže byť múka a soľ v chlebe. Druhé sú tie, ktoré sa netransformujú, ale sú potrebné, napríklad tašky, v ktorých sa predáva nejaký tovar.
  • Druhým, rovnako dôležitým ako prvým, je pôrod. V tomto prípade je zahrnutá iba priama práca, teda práca zapojená do výrobného procesu, napríklad zamestnanci, ktorí pracujú vo výrobnom reťazci.
  • Tretím sú ostatné nepriame výrobné náklady. Sem zaraďujeme nepriamu prácu, ktorá je nevyhnutná, aj keď nie je zapojená do procesu. Napríklad pracovníci administratívneho oddelenia. K tomu musíme pripočítať aj zvyšok nevyhnutných výdavkov ako amortizácie, prenájmy či dane.

Ako vypočítať výrobné náklady

Forma kalkulácie závisí od toho, ktorý z troch nákladových aspektov nás zaujíma. Pozrime sa na každú z nich:

  • Pre suroviny a zásoby musia byť zahrnuté všetky nevyhnutné výdavky. Môže ísť o dopravu, poistenie, clo, neodpočítateľné dane a podobne. Pre výpočet je vhodné poznať náklady na vyrobenú jednotku.
  • V prípade práce musí byť zahrnutá hrubá mzda a ostatné sociálne náklady. Napríklad odvody, ktoré firma platí na sociálne zabezpečenie v nezamestnanosti, školenia či dôchodky. Pre výpočet je vhodné poznať náklady na hodinu.
  • Napokon vo vzťahu k nepriamym nákladom, ktoré musia zahŕňať aj ich zvyšok. V tomto prípade musíme zahrnúť všetkých okrem finančných.

Príklad výrobných nákladov

Predstavme si firmu, ktorá pre jednoduchosť vyrába jediný produkt. Surovina potrebná na každú vyrobenú jednotku je tiež jedna jednotka. Obstarávanie sa vypočíta podľa jeho celkovej sumy. Pri priamej práci uvažujeme s produkciou 5 jednotiek za každú hodinu práce. Nepriamy sú platy v administratíve. Nakoniec sa vyrobí 1500 ks. do 30 peňažných jednotiek (mu) každý.

Výrobné náklady 1

Jednotkové náklady sa vypočítajú vydelením celkovej sumy vyrobenými jednotkami. Keď ich máme všetky, spočítame ich a vypočítame celkové jednotkové výrobné náklady. Rozdiel medzi predajnou cenou a týmito nákladmi je hrubá jednotková marža alebo zisk. Vynásobením produkciou získame hrubý zisk spoločnosti. Po vyčíslení výsledku hospodárenia dostaneme čistý zisk, ktorý sme v príklade nezahrnuli.