Výkaz príjmu

Výkaz ziskov a strát alebo IRPF (Daň z príjmu fyzických osôb) je daň, ktorú musia občania zaplatiť daňovému úradu v súvislosti s príjmom alebo čistým príjmom, ktorý dosiahli počas roka.

Výkaz príjmu

Pri zostavovaní výkazu ziskov a strát sa berú do úvahy všetky príjmy dosiahnuté počas roka, pričom sa diskontujú náklady, ktoré sú odpočítateľné. Nie všetci občania však musia podávať priznanie príjmu, existuje niekoľko výnimiek, ako uvidíme nižšie.

Vyhlásenie o príjmoch podávajú iba fyzické osoby, pričom sa odvolávajú na ľudské osoby. Na rozdiel od právnických osôb, čo sa týka najmä spoločností, ktoré neplatia daň z príjmu, ale platia takzvanú daň z príjmu právnických osôb.

Daň z príjmu fyzických osôb sa vyberá zo všetkých týchto príjmov tak, že sa na príjem aplikuje percento progresívne, to znamená, že ide o progresívnu daň, čím vyšší príjem, tým vyššie percento, ktoré treba zaplatiť, berúc do úvahy paragrafy (každý platí rovnaké percento v každej sekcii). Po vypočítaní tejto sumy, známej ako paušálna suma, sa odpočítajú všetky zrážky. Táto suma, po uplatnení príslušných zrážok, odráža likvidný poplatok, ktorý bude konečnou sumou, ktorú zaplatíme ako daň z príjmu fyzických osôb.

Úplný poplatok – zrážky = čistý poplatok

Počas roka je normálne, že spoločnosť, pre ktorú pracujeme, aj naša finančná inštitúcia odpočítajú časť zarobených peňazí, aby ich odovzdali do štátnej pokladnice. Prvý nám teda zníži mesačné percento na daň z príjmu fyzických osôb z našej výplatnej pásky a druhý nám odpočíta príslušnú sumu, keď dostaneme napríklad kapitálové výnosy z investícií na burze alebo úroky z bankového vkladu.

V mnohých prípadoch sú tieto zrážky uskutočnené v priebehu roka vyššie, ako sme mali zaplatiť, takže nám to môže byť vrátené vo výkaze ziskov a strát. To znamená, že štátna pokladnica nám vracia peniaze za nadmerné dane, ktoré sme zaplatili. Je to normálne, keďže dane, ktoré sa platia počas roka, nezohľadňujú zrážky každej osoby. Z tohto dôvodu a za účelom zosúladenia všetkých týchto pojmov a ekonomických položiek vzniká výkaz ziskov a strát.

Aké príjmy a výdavky obsahuje výkaz ziskov a strát?

Príjem, ktorý je zahrnutý v prenájme, môže pochádzať z pracovných príjmov (buď zo zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti), ako aj z iných druhov príjmov, ako sú kapitálové zisky alebo kapitálové príjmy. V Španielsku sú hlavné príjmy rozdelené takto:

 • Zárobky z práce : Predovšetkým platy, mzdy alebo dôchodky.
 • Príjmy z hnuteľného kapitálu: Hlavne úroky a dividendy. Súčasťou je ale aj životné poistenie.
 • Príjmy z nehnuteľností : Ide o príjmy z nehnuteľností, ktoré majú ich vlastníci k dispozícii, prenajaté alebo prevedené na tretie strany, ktoré nesúvisia s ekonomickou činnosťou.
 • Príjmy z hospodárskej, obchodnej alebo odbornej činnosti .
 • Kapitálové zisky a straty : Pochádzajú napríklad z predaja nehnuteľností, akcií, získavania cien.

Zrážky sa môžu týkať bývania v prenajímanom dome alebo dokončenia obnovy obvyklého bydliska. Pre určité investície alebo dary, ako napríklad investovanie do novovytvorenej spoločnosti alebo investovanie peňazí do dôchodkového plánu. Na bývanie s deťmi do 25 rokov s malým príjmom, alebo s rodičmi nad 65 rokov.

V Španielsku sú niektoré zrážky zahrnuté v návrhu príjmu. Existuje však mnoho ďalších, ktoré nie, preto je veľmi dôležité dobre si návrh preštudovať, aby zahŕňal všetky možné zrážky a zabezpečil čo najväčšie úspory vo výkaze ziskov a strát.

Kto je povinný ohlasovať v Španielsku?

Každá fyzická osoba, či už je to Španiel alebo nie, ktorá sa zdržiavala viac ako 183 dní v kalendárnom roku a ktorá má Španielsko ako hlavné jadro alebo základ svojich aktivít alebo ekonomických záujmov, je povinná zostaviť výkaz ziskov a strát v Španielsku. priame alebo nepriame .

Existuje však niekoľko výnimiek, ktoré nás môžu oslobodiť od povinnosti podávať daňové priznanie. Závisí to najmä od výšky príjmu, odvodov a odkiaľ pochádza.

Je dôležité vedieť, že hoci osoba nie je povinná priznať, môže poznať jeho návrh, čo sa dôrazne odporúča, keďže ak pôjde zaplatiť, nepredloží výkaz o príjmoch, ale ak vyjde, že ho vráti, oplatí sa ho predložiť, pretože zaň dostanete platbu.

Daňoví rezidenti v Španielsku nie sú povinní podávať daňové priznanie:

 • Ak sú prijaté príjmy za rok nižšie ako 22 000 eur, ak pochádzajú od jedného platiteľa, alebo ak príjmy druhého alebo tretieho platiteľa nepresiahnu ako celok 1 500 eur.
 • Ak je prijatý príjem v roku nižší ako 14 000 eur, aj keď príjem z príjmov zo zárobkovej činnosti majú dvaja alebo viacerí platitelia. Okrem prípadov, keď nespĺňate dve nižšie uvedené pravidlá.
 • Ak ste nepoberali príjmy z hnuteľného majetku a kapitálových výnosov podliehajúcich zrážke alebo platbe na účet, v celkovej sume vyššej ako 1 600 eur ročne.
 • Ak ste nedostali imputované príjmy z nehnuteľností, výnosy z pokladničných poukážok a dotácií na obstaranie úradne chránených domov alebo s odhadnou cenou a iné kapitálové výnosy z verejnej pomoci v celkovej sume vyššej ako 1 000 eur ročne.
 • Ak ste výlučne poberali plný príjem z práce, kapitálu (nábytok a nehnuteľnosti – za prenájom nehnuteľností …), ekonomických činností (podnikatelia, odborníci …) a kapitálových ziskov, ktoré sú alebo nie sú predmetom zrážky, keď ich súčet nepresiahnu 1 000 € alebo tým, ktorí utrpeli kapitálové straty nižšie ako 500 €.
 • Ak ste živnostník s ročným príjmom nižším ako 1 000 eur.

Ľuďom, ktorí nie sú povinní podať daňové priznanie, sa však veľakrát vrátia, a preto sa im to kompenzuje. Preto je vhodné pozrieť si návrh, či sa oplatí alebo neoplatí robiť výkaz ziskov a strát.

Čo sa stane, ak nepodám daňové priznanie k dani z príjmov?

Ak niekto nepodá daňové priznanie k dani z príjmov ako povinný, dopustí sa daňového deliktu, ktorý je klasifikovaný ako ľahký, závažný alebo veľmi závažný. Najmenší nastane, ak je to sám človek, ktorý oznámi, že to nepredložil a keď to urobí, vráti sa. V takom prípade je pokuta 100 eur. Ak zaplatíte alebo budete mať úrokovú prirážku v závislosti od omeškania s podaním priznania.

Ak je to štátna pokladnica, ktorá tvrdí, že vyhlásenie neuskutočnilo a vráti sa, pokuta je 200 eur. Ale ak naopak zaplatí, bude to mať za následok pokutu od 50 % do 150 % hodnoty dlhu, ktorá bude závisieť od ekonomickej škody na verejnej pokladnici, od závažnosti zatajenia (tj. sťažené, napríklad ak na burze existujú operácie, za ktoré musíte platiť) a či došlo k iným daňovým deliktom.

Najčastejšie chyby v návrhu nájomného

Daňový úrad sa môže pri príprave vzorov výkazu ziskov a strát mýliť. Okrem toho v návrhu nie sú zahrnuté všetky príjmy, a tým menej odpočítateľné výdavky. Pozrite sa, čo návrh nájomného nezahŕňa.

Tu sú dve najčastejšie zlyhania:

1. Chyby súvisiace so zdaňovaním nehnuteľnosti : Jednou z najčastejších chýb je nesprávny výpočet odpočtu za nehnuteľnosť obstaranú pred rokom 2006, aj keď je tiež celkom bežné neuplatňovanie zodpovedajúcich hlavných odpočtov dane z nehnuteľností, ak banka poskytujúca pomoc Hypotéka nemá doklad o tom, že tento úver je určený práve na obvyklé bydlisko alebo prvé bývanie.

Hypotekárny úver môže zasahovať aj do správneho vyhotovenia návrhu, ak došlo k zmene banky alebo ak sa rokuje o novej. V prípade, že dom kúpili manželia a obaja manželia čelia hypotekárnemu úveru rovnakým dielom, ale v katastri figuruje iba jeden z nich, najnormálnejšie je, že daňový úrad zle vypočíta odpočty.

Okrem toho, ak ide o prvé obvyklé bývanie, ktoré manželia získajú, výdavky spojené s kúpou – súvisiace poistenie, notár, matrika, dane atď. – sú tiež odpočítateľné a tu môže urobiť štátna pokladnica chybu, ak tieto finančné výdavky nie sú zaznamenané.

2. Rozsudky týkajúce sa manželstiev a rozchodov : Tieto typy situácií vedú k dôležitým zrážkam, ako je napríklad tá, ktorá sa získa za sumu vyrovnávacích dôchodkov bývalému manželskému partnerovi a anuity za výživné na spoločné deti alebo na výplatu obvyklého dôchodku bývalého manželského partnera. bydlisko. Preto je potrebné venovať tejto časti osobitnú pozornosť.

Ak ste dostali návrh výkazu ziskov a strát a uvedomili ste si, že je zle pripravený, budete ho musieť upraviť tak, aby obsahoval daňové priznania, ktoré vám skutočne zodpovedajú. Môžete tak urobiť online, na webovej stránke daňového úradu alebo osobne na daňový úrad, kde si budete musieť dohodnúť stretnutie. Zamestnanci agentúry vás môžu tiež požiadať o zdôvodnenie zmien, ktoré vo svojom návrhu vykonáte, ku ktorým budete musieť predložiť potrebnú dokumentáciu. Pozrite sa, ako urobiť výkaz ziskov a strát.