Účel poistenia

Predmetom poistenia je to, čo sa poistka snaží pokryť. Inými slovami, ide o to, čo poisťovateľ plánuje kompenzovať kompenzáciou v prípade poistnej udalosti.

Účel poistenia

Inými slovami, predmetom poistenia je prvok, ktorý je zameraný na ochranu, a jeho povaha sa líši podľa typu poistky, o ktorej hovoríme.

Je dôležité identifikovať predmet poistenia, pretože od toho bude závisieť náhrada, ku ktorej sa poisťovateľ v zmluve zaviaže v prípade poistnej udalosti. Teda napríklad dom nemá rovnakú reprodukčnú hodnotu ako auto.

Rovnako pri určení predmetu poistenia je jasné, o aké výluky ide. Napríklad, ak ide o poistenie proti požiaru, ktoré chráni dom, nezamýšľa sa tým škoda, ktorú môže poistený utrpieť na zdraví v dôsledku toho istého nároku.

Ďalším spôsobom, ako chápať predmet poistenia, je náhrada ekonomickej škody spôsobenej určitou udalosťou. A to v rámci zmluvy podpísanej medzi poisťovateľom a jeho klientom.

Účel poistky je pre poistný trh taký dôležitý, že na základe neho vznikajú rôzne kategórie, najmä dve hlavné, poistenie osôb a poistenie majetku. Tie sú napríklad poistené na hnuteľný alebo nehnuteľný majetok, ktorý môže prípadne utrpieť škodu.

Príklady predmetu poistenia

Niektoré príklady poistných predmetov sú:

  • V prípade poistenia osôb je to jednotlivec sám. Pokryté sú teda rôzne okolnosti, ktoré by to mohli ovplyvniť, ako napríklad úraz, choroba alebo nezamestnanosť.
  • V poistení majetku, ako už bolo uvedené vyššie, je chránený objekt majetkom. Napríklad v poistení vozidla by to bolo auto, zatiaľ čo v poistení domácnosti by to bol dom.
  • V prípade poistenia zodpovednosti by predmet poistenia zodpovedal následkom nedbanlivosti. Môže ísť napríklad o profesijné poistenie, ktoré kryje zlyhania pri výkone zamestnania. Tieto chyby môžu viesť k prípadnému súdnemu sporu proti pracovníkovi.